Bakalářské práce

2012

Altmannová, Martina:Vývoj a struktura obyvatelstva na Broumovsku, archiv
Báča, Lukáš: Cestovní ruch a letecká doprava, archiv
Bachan, Radek: Srážko-odtoková charakteristika povodí Veličky, archiv
Císař, Luboš: Uranová ruda: svět, ČR a Dolní Rožinka, archiv
Coufalová, Tereza: Změny vegetačního pokryvu lesních porostů v NP Šumava, archiv
Černá, Ivana: Vliv fyzickogeografických charakteristik na odtokové poměry v povodí Veličky (hranické), archiv
Doležel, Tomáš: Zdroje a charakter korytových sedimentů Bílého potoka, archiv
Dujka, Jiří: Vliv rozvoje sítí hromadné dopravy na město Brno, archiv
Fuksová, Michaela: Větrné poměry Brna a okolí, archiv
Geherová, Lucie: Mapy vegetačního krytu vybrané části jižní Moravy vytvořené metodami DPZ a verifikace jejich přesnosti, archiv
Hlavinka, Lukáš: Vliv Programu rozvoje venkova na možnosti rozvoje modelového venkovského regionu (na příkladu území POÚ Javorník), archiv
Hložková, Markéta: Příprava kartografických učebních materiálů pro výuku regionální geografie Afriky, archiv
Hrabala, Jiří: Demografické stárnutí obyvatelstva v Královéhradeckém kraji, archiv
Husák, Karel: Mapa bitvy u Slavkova, archiv
Kabourek, Aleš: Vývoj krajinné struktury Fojtovic a okolí, archiv
Karas, Lukáš: Krajinná prostorovost jako způsob vidění/vytváření krajiny, archiv
Kašpar, Pavel: Vysokorychlostní železniční doprava v Evropě, archiv
Keclíková, Barbora: Kalpavalli: analýza konfliktu mezi projekty rozvoje území, archiv
Kleinwächterová, Kristina: Kvalita života jako faktor suburbánní migrace, archiv
Klučka, Lukáš: Kartografická analýza bezpečnostních rizik v SO ORP Břeclav, archiv
Kolman, Marek: Vliv průmyslové zóny CTP na rozvoj Humpolecka, archiv
Krábková, Michaela: Analýza prostorových vztahů na česko-slovenském pomezí, archiv
Krchňavý, Ludvík: Hydromorfologická kvalita malých vodních toků na území Brna, archiv
Kubíček, Tomáš: Brno a jeho tradiční okolí - komparativní demografická analýza, archiv
Kundera, Zdeněk: Srovnávací studie vybraných příměstských zahradních osad ve Znojmě a jižní části Brna, archiv
Lavická, Petra: Koncept chronotopu a jeho aplikace v geografickém výzkumu, archiv
Marková, Anna: Vývoj kulturní krajiny v povodích Rokytenky a Hvězdné, archiv
Maťátková, Barbora: Vývoj malého města ve funkčním regionu metropole - příklad Chrudimi, archiv
Mertel, Adam: Kartografická vizualizace změn na elektronických mapách, archiv
Moravec, Tomáš: Příprava kartografických učebních materiálů pro výuku regionální geografie střední Evropy, archiv
Morávková, Jana: Řešení problematiky přívalových dešťů a negativního ovlivnění odtoku zástavbou pomocí nástrojů GIS, archiv
Navrátilová, Jana: Podélná variabilita hydromorfologické kvality Ponávky, archiv
Otáhal, Jan: Zhodnocení působení Agrární komory na rozvoj zemědělství a venkova, archiv
Otýpka, Aleš: World Heritage - světové klenoty přírody jako zdroj poznání, archiv<
Petera, Lukáš: Plán botanické zahrady Přírodovědecké fakulty MU, archiv
Procházka, Ondřej: Index lidského rozvoje a jeho využití jako indikátoru mezinárodních rozdílů v kvalitě života, archiv
Ptáček, Tomáš: Časové a priestorové aspekty migrácie českých hokejistov so zameraním na Národnú hokejovú ligu, archiv
Pyszko, Michal: Základní proměny zemědělství ČR po vstupu do EU, archiv
Rožková, Veronika: Analýza vybraných regionálně geografických diferencí zemí EU, archiv
Rýparová, Alena: Rožnovsko - návrh vlastivědné učebnice, archiv
Řádková, Linda: Aplikace metodiky pro tvorbu map povodňových rizik v prostředí nekomerčních GIS, archiv
Sedláček, Marek: Dopravní poloha a dostupnost nákupních center v českých městech, archiv
Slach, Tomáš: Biogeografický průzkum biokoridoru regionálního významu u Loděnic, archiv
Sluštíková, Andrea: Suburbanizace v zázemí Zlína, archiv
Stráník, Martin: Vlhkostní poměry Brna a okolí, archiv
Střílková, Lenka: Kartografická 3D vizualizace okresu Přerov, archiv
Švábová, Veronika: Kartografické zpracování tématu trvalé udržitelnosti na mapách Evropy, archiv
Tögel, Marek: Spádové oblasti velkých nákupních center brněnské aglomerace, archiv
Tuscher, Jiří: Prostorová diferenciace zemědělských aktivit v horských oblastech, archiv
Vašíček, Bohumil: Druhová bohatost ptáků různých typů prostředí České republiky, archiv
Večeřa, Martin: Biogeografický průzkum realizovaných biokoridorů u Vracova a Křižanovic, archiv
Zagatová, Kateřina: Terénní geografické projektové praktikum, archiv
Zelik, Vladislav: Mapování a vizualizace sběrných míst tříděného odpadu pomocí technologie GIS, archiv
Zientková, Anna: Variabilita oblačnosti a trvání slunečního svitu v Brně a okolí, archiv
Zimmermann, Jakub: Analýza a návrh otimalizace mapových klíčů pro orientační běh, archiv
Zimmermann, Michal: Kartografické vyjadřovací prostředky v prostředí Google Maps, archiv
Žáková, Dominika: Geografie noci, archiv
Živná, Monika: Sněhové poměry Brna a okolí, archiv

2011

Andonov, Martin: Příčiny vysoké nezaměstnanosti v okrese Hodonín, archiv
Běhávka, Jiří: Geografická analýza výsledků voleb do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2010, archiv
Blažek, Jan: Konflikt v deltě Nigeru: geopolitické implikace a energetická bezpečnost, archiv
Bordovská, Alena: Težba uhlí na Frenštátsku? (analýza dosavadních názorů), archiv
Brachtlová, Lucie: Transformace a vizualizace dat odboru památkové péče MMB, archiv
Bureš, Petr: Koncepce tematické mapy vybraného prvku energetické infrastruktury střední Evropy., archiv
Bystřický, Richard: Přístupy ke studiu regionální a lokální identity, archiv
Cahel, Marek: Analýza a návrh využití vybraných map z archivu Geografického ústavu Masarykovy univerzity., archiv
Čapek, Martin: Komparace dopravních sítí se strukturou Vápenatky mnohohlavé, archiv
Daňová, Karolína: Vliv průmyslové zóny "Bobrky Vsetín" na situaci na trhu práce Vsetínska, archiv
Doboš, Pavel: Válka proti teroru, archiv
Ehl, Richard: Vliv fluviálních procesů na geodiverzitu koryta Bečvy, archiv
Foltánek, Martin: Vyhodnocení migračního potenciálu krajinných prvků vybraného území na základě analýzy stop živočichů, archiv
Gajdošíková, Barbora: Kartografický jazyk děti: analýza a optimalizace., archiv
Gregušová, Tereza: Návrh pracovního sešitu z fyzické geografie, archiv
Grochol, David: Minipivovary v České republice: regionálně geografická analýza, archiv
Havlas, Jan: Kartografické vyjádření mobility vozíčkářů v rámci brněnské MHD, archiv
Heklová, Zuzana: Vybrané vodní zdroje v kraji Vysočina, archiv
Hladík, Jiří: Prostorová konfigurace městských sociálních sítí, archiv
Hložková, Markéta: Mezinárodní síť HERODOT a její přínos pro geografické vzdělávání, archiv
Honsnejmanová, Irena: Tuberkulóza v České republice: regionálně geografická analýza, archiv
Hordějčuk, Martin: Krajinná struktura modelového území v povodí Třebovky, archiv
Hrazdilová, Helena: Kartografické aspekty směrnice INSPIRE, archiv
Hrbáček, Filip: Změny půdní vlhkosti v okolí stanice J.G.Mendela, archiv
Hudec, Stanislav: Regionální identita a změna krajských hranic, archiv
Hůla, Petr: Mapování a analýza rozšíření vybraných druhů rostlin v Krumlovském lese, archiv
Javorčeková, Klára: Vliv Programu rozvoje venkova na možnosti rozvoje modelového venkovského regionu SO ORP Žamberk, archiv
Jelínek, Jiří:Analýza topografických map 1:50 000 z období protektorátu Čechy a Morava., archiv
Kačmárová, Zuzana: Analýza lavinových hrozeb v Mlynné dolině v Nízkých Tatrách, archiv
Kachlík, Přemysl: Přehled současných družicových systémů s velmi vysokým rozlišením, archiv
Kňažková, Michaela: Hydromorfologický průzkum a hodnocení Svratky v jižním sektoru města Brna, archiv
Koběluš, Michal: Dopravní projekty v okrese Uherské Hradiště - analýza změn dopravní dostupnosti, archiv
Kolláriková, Lucia: Vývoj dostupnosti Brna železniční dopravou, archiv
Král, Vojtěch: Koncepce tematické mapy vybraného prvku energetické infrastruktury ČR., archiv
Krásenská, Eva: Využití chorotypů v biogeografickém členění České republiky na příkladu hnízdících ptáků, archiv
Kredvík, Jakub: Vichřice v České republice: konfrontace vypočtených a pozorovaných případů, archiv
Krejči, Michal: Rybníky na Táborsku, archiv
Kvítková, Martina: Specifika cestovního ruchu Karlovarského kraje, archiv
Míšová, Pavlína: Kartografický projekt vizualizace vinařských oblastí Jižní Moravy, archiv
Nahodilová, Kateřina: Internetové databáze prostorových dat a jejich využitelnost ve výuce zeměpisu, archiv
Navrátilová, Iveta: Výukové materiály pro vybraná fyzickogeografická témata gymnaziálního geografického vzdělávání, archiv
Nedorost, Luboš: Návrh WWW GIS obce České Velenice, archiv
Nešporek, Martin: Výsledky transformace a současný stav zemědělství v SV části CHKO Beskydy, archiv
Novotný, Gustav: Politický konflikt v Bolívii: geografická analýza, archiv
Novotný, Tomáš: Regionální geografická analýza SO ORP Břeclav, archiv
Nožička, Marek: Demografický vývoj na Českolipsku od roku 1945 do současnosti, archiv
Ondrejka, Peter: Anamorfóza mapy a její možné využití pro vizualizaci dat z voleb, archiv
Ondruch, Jakub: Vývoj odškrceného meandru Moravy v lokalitě Osypané břehy, archiv
Pecinová, Andrea: Terénní cvičení z geografie pro studenty gymnázia v Toulovcových Maštalích, archiv
Píro, Matěj: Problematika vodních zdrojů pro Třebíč a okolí., archiv
Potěšilová, Petra: Časové a prostorové aspekty drogové závislosti, archiv
Prymš, Dominik: Bakalářská práce: Integrovaný dopravní systém v Královéhradeckém kraji (vznik, význam, perspektivy), archiv
Reková, Radka: Cizinci na trhu práce v České republice, archiv
Rous, Vítězslav: Sociální proměny venkovského regionu na příkladu modelového regionu SO ORP Náměšť nad Oslavou, archiv
Rumlová, Svatava: Podélná variabilita říčního stylu Morávky, archiv
Růžička, Vojtěch: Generování 3D kartografických reprezentací ve WWW prostředí, archiv
Selucký, Tomáš: Vliv vodohospodářských úprav na hydrologický režim Kyjovky, archiv
Schwarzbachová, Petra: Využití modelových skupin obojživelníků (Amphibia) a plazů (Reptilia) v biogeografickém členění ČR, archiv
Smejkalová, Tereza: Kulturní krajina Lulečska v terénní výuce geografie, archiv
Soukalová, Lucie: Imidž místa - příklad nových obytných souborů v Brně, archiv
Svitáková, Tereza: Minerální vody na Luhačovicku, archiv
Svoboda, Ivo: Řeka Jihlava a jaderná elektrárna Dukovany, archiv
Špaček, Jan: Minulost a současnost Sudet na příkladu Broumovska, archiv
Špaček, Jan: Dopravně podmíněná polycentricita sídelního systému a její vliv na socioekonomické charakteristiky, archiv
Špačková, Monika: Kasárna v Uherském Hradišti a Hodoníně a jejich přeměna: srovnávací studie, archiv
Tůmová, Jitka: Hydromorfologický průzkum a hodnocení Svratky v severozápadním sektoru města Brna, archiv
Uhlíř, Luboš: Silné ročníky ze 70. let 20. století jakožto nositelé proměny demografických poměrů v Brně, archiv
Vysloužil, Lubomír: Transformace krajiny modelové části povodí Ponávky, archiv
Weissmannová, Hana: Lynchova koncepce obrazu města a její aplikace na příkladu vybrané městské části Brna, archiv
Žilavá, Veronika: Vliv automobilové firmy Hyundai na situaci na trhu práce Frýdecko-Místecka, archiv

2010

Adam, Vlastimil: Imigrace obyvatelstva a její demografické a sociální důsledky, archiv
Babej, Ján: Vliv fluviálních procesů na geodiverzitu koryta spojené Bečvy, archiv
Báčová, Radka: Koncepce tematické mapy vybraného prvku z oblasti životního prostředí, archiv
Bártová, Barbora: Vývoj krajiny v okolí osady Peníkov u Českého Rudolce, archiv
Bereňová, Hana: Využití interaktivní tabule ve výuce humánní geografie, archiv
Bodnárová, Alena: Regionálně geografická analýza trhu práce v Prešovském kraji, archiv
Bolek, Miroslav: Evropská druhá města, archiv
Britan, Martin: Ekologické zemědělství jako faktor rozvoje v modelovém regionu SO ORP Veselí nad Moravou, archiv
Brož, Ladislav: Kartografický projekt map dopravy vybraného území, archiv
Cupalová, Eva: Regionálně geografická analýza trhu práce na Břeclavsku, archiv
Daněk, Ondřej: Dopady SZP EU na rozvoj zemědělství v západní části MAS Boskovicko PLUS, archiv
Demel, Ondřej: Možnosti trvale udržitelného rozvoje v modelovém regionu SO ORP Hlučín, archiv
Dobřanský, Matěj: Mapování rozsahu sněhové pokrývky z dat MODIS, archiv
Dolák, Lukáš: Archivní zprávy o škodách způsobených hydrometeorologickými extrémy a jejich dopadech na velkostatku Buchlov, archiv
Dolníček, Jakub: Dopravní projekty v okresech Šumperk a Jeseník - analýza geografických dopadů, archiv
Drápelová, Jana: Aktuální poznatky o změně klimatu jako podkladový materiál pro informačně - vzdělávací webové stránky, archiv
Drbušek, Jan: Doprava a polycentricita sídelního systému, archiv
Druga, Michal: Vývoj krajinných struktur okolí obce Malachov u Banské Bystrice, archiv
Ehl, Richard: Vliv fluviálních procesů na geodiverzitu koryta Bečvy, archiv
Fogašová, Daniela: Návrh koncepce atlasu se zdravotnickou tematikou., archiv
Franěk, Lukáš: Mapování vlivu šíření bobra evropského (Castor fiber) na lesní porosty v krajině dolní Svratky, archiv
Gaja, Pavel: Mapování charakteristik vegetačního krytu obrazových dat MODIS, archiv
Groll, Štěpán: Současný stav výuky zeměpisu na českých gymnáziích, archiv
Hložková, Markéta: Mezinárodní síť HERODOT a její přínos pro geografické vzdělávání, archiv
Holubová, Lucie: Trvale udržitelný rozvoj venkovského regionu na příkladu SO ORP Frenštát pod Radhoštěm, archiv
Horáková, Jana: Aktuální vývoj brněnských brownfields, archiv
Hromková, Lenka: Terénní výuka v okolí města Žďár nad Sázavou, archiv
Hůla, Petr: Mapování a analýza rozšíření vybraných druhů rostlin v Krumlovském lese, archiv
Kašparová, Lucie: Biogeomorfologické mapování údolní nivy horní Svratky, archiv
Keclíková, Barbora: Naxalité: cíle a strategie hnutí, archiv
Kinc, Ondřej: Mapování distribuce a vlastností akumulací říčního dřeva v NP Podyjí, archiv
Klemešová, Kamila: Povodně a obec Troubky, archiv
Koběluš, Michal: Dopravní projekty v okrese Uherské Hradiště - analýza změn dopravní dostupnosti, archiv
Krahula, Lukáš: Variabilita teploty vzduchu v městě Brně podle denních měření, archiv
Kratěnová, Helena: Hradec Králové - vývoj porodnosti ve městě a v okrese, archiv
Kučera, Jan: Poloha brněnského nádraží - geografická analýza existujících variant, archiv
Ležíková, Klára: Dynamika fluviálních procesů v nivě spojené Orlice, archiv
Ličková, Hana: Město Olomouc: vývoj a struktura obyvatelstva, archiv
Mejzlík, Jakub: Environmentální alternativy v silniční dopravě, archiv
Mlček, Lukáš: Historické nálety sarančat ve střední Evropě jako indikátor klimatických podmínek, archiv
Musilová, Jitka: Fluviální tvary meandrujícího koryta horní Lužnice, archiv
Nahodilová, Kateřina: Internetové databáze prostorových dat a jejich využitelnost ve výuce zeměpisu, archiv
Nožičková, Lucie: Téma "biologické hazardy" v geografickém vzdělávání, archiv
Palas, Jan: Kontextový mapový klient, archiv
Podhrázský, Štěpán: Vymezení městského regionu - kritická geografická analýza, archiv
Pohanková, Kateřina: Příručka geografie Pobaltí pro studenty baltistiky, archiv
Pohorský, Pavel: Stav krajiny severně od Poličky a perspektivy jejího celkového zlepšení, archiv
Poklop, Martin: Koncepce tematické mapy vybraného prvku energetické infrastruktury v Jihomoravském kraji., archiv
Prymš, Dominik: Integrovaný dopravní systém v Královéhradeckém kraji (vznik, význam, perspektivy), archiv
Púčik, Tomáš: Význam indexů nebezpečnosti konvektivních bouří, archiv
Románková, Lucie: Revitalizace Rožnovské Bečvy v kontextu s protipovodňovými opatřeními, archiv
Sendlerová, Iva: Kartografický projekt demografických map vybraného území, archiv
Slezáček, Martin: Maloobchod v městském centru, archiv
Staňková, Vendula: Transformace a současný stav zemědělství modelového regionu SO ORP Litomyšl, archiv
Sychrová, Kateřina: Kartografický projekt cykloturistické mapy vybraného území, archiv
Šišperová, Ivana: Uherské Hradiště versus Hodonín; komparační analýza, archiv
Šmídová, Martina: Využití interaktivní tabule ve výuce regionální geografie, archiv
Špaček, Jan: Minulost a současnost Sudet na příkladu Broumovska, archiv
Tomašková, Iveta: Vnitřní struktura města České Budějovice; aplikace metody faktorové analýzy, archiv
Tynklová, Karla: Kartografické nástroje a metody vizualizace senzorových dat v zemědělství, archiv
Urbanová, Markéta: Mapy pro gymnaziální výuku zeměpisu na interaktivní tabulích, archiv
Václavková, Markéta: Laboratorní cvičení v geografickém vzdělávání, archiv
Vaculík, Jan: Návrh procesu digitalizace a zpřístupnění mapového fondu Geografického ústavu Masarykovy univerzity, archiv
Válová, Iveta: Geomorfologická analýza údolí střední Sázavy, archiv
Vybral, Petr: Krajina v povodí Říčky - krajinné jednotky a jejich využití, archiv
Zrůstová, Pavlína: Trh práce v okrese Svitavy (regionálně geografická analýza), archiv

2009

Baťa, Daniel: Klasifikace lesních porostů vybraného území ze snímků ASTER postupy hyperspektrálního DPZ, archiv
Biolek, Jaroslav: Migrační chování obyvatel vybraných měst Olomouckého kraje, archiv
Brestičová, Zuzana: Analýza suburbanizace v zázemí Brna s důrazem na kvalitu života, archiv
Čarvaš, Milan: Hydrometeorologická analýza povodní na řece Moravě se zřetelem na Strážnické Pomoraví, archiv
Franta, Tomáš: Vztah mezi půdními teplotami a celkovým slunečním zářením na stanici J.G.Mendela, archiv
Gimunová, Tereza: Mapování vegetace na území města Brna prostředky DPZ, archiv
Groll, Štěpán: Současný stav výuky zeměpisu na českých gymnáziích, archiv
Gřonka, Jan: Obyvatelstvo Svitavska; regionálně geografická analýza, archiv
Hanousková, Linda: Kérala: alternativní interpretace úspěšného rozvoje, archiv
Hašová, Anna: Kartografická vizualizace a tvorba digitálního modelu terénu okolí hradu Veveří, archiv
Herman, Lukáš: Návrh distribuovaného systému značkových klíčů prostřednictvím SVG a XML, archiv
Horáčková, Leona: Specifika vizualizace zdravotnických dat, archiv
Hůlka, Boris: Lipensko - proměny kulturní krajiny, archiv
Jagoš, Tomáš: Teplotní a vlhkostní stratifikace atmosféry v okolí stanice J.G.Mendela, archiv
Jakubínský, Jiří: Vliv změn odtokových poměrů v povodí Pšovky na krajinný ráz CHKO Kokořínsko, archiv
Kaiserová, Pavlína: Uplatnění geografů ve firmě GaREP zabývající se regionálním rozvojem, archiv
Kaperová, Leona: Školní zeměpisné weby, archiv
Klapalová, Silvie: Mapování vlivu šíření bobra evropského (Castor fiber) na lesní porosty v krajině Strážnického Pomoraví, archiv
Král, Michael: Výsledky transformace a současný stav zemědělství ve východní části Drahanské vrchoviny, archiv
Kroulík, Miloš: Teorie rozvoje a rozvojová spolupráce českých neziskových organizací, archiv
Kubeša, Tomáš: Nákladní železniční doprava a její pozice na dopravním trhu, archiv
Kubizňáková, Petra: Holandský tulipán: geografie trhu s květinami, archiv
Kutá, Hana: Geografická terénní cvičení a exkurze v Brně a jeho okolí, archiv
Lalík, Roman: Využití GPS ve složkách krizového managementu, archiv
Laštůvková, Michaela: Bioodpad v Boskovicích, archiv
Leligdonová, Eva: Regionálně geografická analýza správního obvodu ORP Pelhřimov, archiv
Lesová, Pavlína: Identifikace sekundárních center v prostoru města, archiv
Malý, Jiří: Proměny města v zázemí metropole, archiv
Markovská, Věra: Sociální, ekonomické a environmentální změny v českém pohraničí: studie lokality, archiv
Michálková, Martina: Češi a výjezdový mezinárodní turismus - dlouhodobá perspektiva, archiv
Mlejnková, Kamila: Analýza a klasifikace prvků mapy z GIS KOPIS na základě informací volajících na linku 112, archiv
Musilová, Lenka: Zvláštnosti odtoku vody v povodí řeky Smědé., archiv
Nedvědová, Kateřina: Letecká doprava v ČR jako alternativa v mezinárodní dopravě, archiv
Nejedlý, Ondřej: Cyklistika v městském a příměstském prostoru, archiv
Neničková, Petra: Mapování vegetace ve vybrané části údolní nivy Moravy prostředky DPZ, archiv
Otrusinová, Jana: Analýza, hodnoceni a klasifikace turistickych map na internetu a v Google Maps, archiv
Oujezdský, Michal: Šaratice - významný zdroj minerální vody, archiv
Oulehla, Ondřej: Návrh WebGIS pro zveřejnění hydrologických dat ve zvoleném území, archiv
Pašťalková, Jana: Zahraniční rozvojová pomoc ČR: kritická analýza, archiv
Pelikán, Tomáš: Depopulační oblasti kraje Vysočina; vymezení, příčiny, archiv
Petřík, Michael: Distribuce mrtvého dřeva v říčním ekosystému Morávky, archiv
Polehňová, Dominika roz. Faltová: Využití programu Google Earth v geografickém vzdělávání, archiv
Putalová, Diana: Kartografie ve včasném varování a krizovém managementu: výuka žáků a studentů s využitím internetových zdrojů, archiv
Rusnáková, Monika: Výzkum znalostí a kartografické gramotnosti dětí a mládeže při včasném varování a krizových situacích, archiv
Russnák, Jan: Analýza tvorby DTM u vybraných GIS platforem, archiv
Sedunková, Anna: Návrh trvalé udržitelnosti pro Boskovice, archiv
Skoupý, Milan: Znečištění toku Nedvědička, archiv
Sobotka, Miloš: Konfrontace strategického a územního plánování, archiv
Suchomelová, Eva: Vliv vybraných FG charakteristik na potenciální ohrožení životního prostředí v důsledku těžby uranu, archiv
Svoboda, Jiří: Kartografická vizualizace zdravotního stavu obyvatelstva pomocí interaktivních map, archiv
Svobodová, Jana: Srovnání orientace v prostoru pomocí různých variant kartografické vizualizace, archiv
Svobodová, Michaela: Mapové podklady ve výuce hydrologie na středních školách, archiv
Šišperová, Ivana: Uherské Hradiště versus Hodonín; komparační analýza, archiv
Šmídová, Martina: Využití interaktivní tabule ve výuce regionální geografie, archiv
Šťásek, Jan: Hradec Králové a Pardubice – populační centra východních Čech, archiv
Trojan, Jakub: Vývoj využití ploch okolí Černovického hájku a jeho kvantifikace, archiv
Vrbík, Daniel: Výškový model vybrané části České republiky vytvořený z databáze SRTM, archiv
Walik, Jan: Geografické aspekty ekologického zemědělství na území Moravskoslezského kraje, archiv
Walter, Vilém: Znázornění urbanistického vývoje KÚ Komárov (Brno) pomocí webového kartografického API, archiv
Zlámalová, Marie: Geografická analýza nových bytových projektů ve vnitřním Brně, archiv

2008

Barboříková, Iva: Dálková detekce vybraných nebezpečných hydrometeorologických jevů, archiv
Boucníková, Pavla: Základy současné geografie, archiv
Breburda, Petr: Toky přímých zahraničních investic (geografická analýza), archiv
Brestičová, Zuzana: Analýza suburbanizace v zázemí Brna s důrazem na kvalitu života, archiv
Čirka, Vladan: Integrovaný management povodí, archiv
Ďuračka, Kamil: Vysoké Tatry po větrné živelné pohromě, archiv
Foral, Martin: Změny nerezidenčních funkcí v zázemí Brna, archiv
Hrnčířová, Eva: Vývoj vztahů v aglomeraci velkoměsta na příkladu Brna a Blanska, archiv
Hudeček, Petr: Analýza diferenciace maloobchodní sítě na území Brna, archiv
Hynek, Zdeněk: Návrh GIS pro vybranou tématiku, archiv
Jaňura, Jakub: Sociálně geografické regionalizace území ČR; rozbor metodik i výsledků, archiv
Kocián, Ondřej: Revitalizace povodí Doubravy, archiv
Kočová, Hana: E-learning webové kartografie, archiv
Kolář, Petr: Počasí a povodně ve střední a západní Evropě v zimě 1783/84, archiv
Kramolišová, Marcela: Vliv těžby vápence ve Štramberku na krajinu a srovnání s lomy v Hranicích na Moravě, archiv
Krejčíková, Barbora: Erozní ohrožení půd vybraného území jižní Moravy, archiv
Kroulík, Miloš: Geografie, rozvoj a české nevládní organizace, archiv
Kučera, Petr: Socioekonomické aspekty výstavby a provozu moderních velkých větrných elektráren na Moravě, archiv
Kuchyňka, Jan: Geografická charakteristika vnitřní periferie, archiv
Kuřítková, Hana
: Geografické vzdělávání podporované novými informačními technologiemi, archiv
Kýnová, Andrea
: Zpracování obrazových dat s velmi vysokým rozlišením, archiv
Lorenc, Tomáš
: Sociální proměny venkovského regionu na příkladu správního obvodu ORP Polička, archiv
Nedvědová, Kateřina: Letecká doprava v ČR jako alternativa v mezinárodní dopravě, archiv
Neradilová, Zuzana
: Vliv lyžařských středisek na Moravě na životní prostředí, archiv
Nogová, Andrea
: Euroregion Glacensis, příklad česko-polské přeshraniční spolupráce, archiv
Novotná, Blanka
: Cestovní ruch – preference obyvatelstva, archiv
Palátová, Petra
: Výběrové šetření pracovních sil; reprezentativnost dat pro kraj Vysočina, archiv
Pásková, Markéta
: 3D kartografická vizualizace okresu Svitavy, archiv
Patočková, Lenka
: Trvale udržitelný cestovní ruch v ORP Jilemnice, archiv
Perečková, Nicol
: Geneze a morfometrie oblíkových forem reliéfu v Osoblažském výběžku, archiv
Petřvalský, Pavel
: Hydrologická prognózní služba v ČR, archiv
Pilařová, Alice
: Doprava na Pardubicku, archiv
Růžička, Jan
: Terénní geografie, archiv
Rybáková, Helena
: Časoprostorové změny v charakteru aktivních povrchů na území města Brna, archiv
Schauerová, Jaroslava
: Společná zemědělská politika EU a tvorba výukových programů, archiv
Skalická, Jana
: Geomorfologické změny meandrujícího koryta Tiché Orlice v historické době, archiv
Strnadová, Danuše
: Obnovitelné zdroje energie v Moravském krasu, archiv
Svoboda, Petr
: Pobídkový systém a regionální rozvoj (na příkladě Pardubického kraje), archiv
Šitka, Josef
: Tepelný ostrov města Brna, archiv
Šťásek, Jan
: Hradec Králové a Pardubice – populační centra východních Čech, archiv
Totůšek, Martin
: Možnosti geovizualizace dat zdravotního stavu obyvatelstva, archiv
Vachuda, Jan
: Změny ve využívání zemědělského půdního fondu ve vybraných katastrálních územích Brna-města, archiv
Vlčková, Andrea
: Cestovní ruch v kraji Vysočina, archiv
Voda, Petr: Sousedský efekt v parlamentních volbách 2006, archiv
Walik, Jan
: Geografické aspekty ekologického zemědělství na území Moravskoslezského kraje, archiv

2007

Boček, Miroslav: Textilní průmysl v Jihomoravském kraji: historie a současnost, archiv
Bohovic, Roman: Interaktivní tematická mapa změn v krajině v okolí Velkých Karlovic na bázi historických map, archiv
Duda, Petr:
Zmapování stavu stacionárních znakových soustav v integrovaném záchranném systému, archiv
Fialová, Zuzana:
Krajinná studie vybraného území Znojemska, archiv
Fuxová, Kateřina:
Geografická analýza výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, archiv
Gamrát, Jakub:
Tvorba modelu terénu z družicových dat - přehled metod, archiv
Hakl, Radek:
Soubor tematických map pro geografické vzdělávání na gymnázich, archiv
Horáková, Lucie:
Změny krajinné struktury vybraného území., archiv
Hrejsemnou, Ondřej:
Zhodnocení kartografických vyjadřovacích prostředků na českých mapových portálech, archiv
Hulínová, Michaela:
Železniční doprava po roce 1990, archiv
Kvapilová, Jana:
Přehled používaných modelů po krizový management a využití geografických informací, archiv
Kylián, Radek:
Geografické posouzení návrhů rozvoje dopravních sítí, archiv
Lang, Martin:
Historický vývoj využití země oblasti Strážnického Pomoraví, archiv
Langer, Tomáš:
Rozdíly v charakteru využití země v krajích ČR - využití metod prostorové autokorelace, archiv
Machek, Ondřej: Elektrotechnický průmysl v Jihomoravském kraji: historie a současnost, archiv
Malá, Pavla: Transformace nábytkářského průmyslu v ČR, archiv
Mališová, Lucie: Analýza a koncepce map pro pojišťovnictví, archiv
Malý, Martin: Extrakce zastavěných ploch z obrazových materiálů, archiv
Marek, Michal: Odpadové hospodářství města Chocně, archiv
Mikeladzová, Jana: Meteorologické poměry observatoře Košetice se zřetelem na výskyt zvýšených koncentrací vybraných znečišťujících látek, archiv
Molák, Miloš: Struktura nezaměstnanosti s ohledem na restrukturalizaci průmyslu v okrese Třebíč, archiv
Nováček, Jiří: Mapy pro zdravotnictví: analýza, klasifikace, koncepce, archiv
Oleolenková, Marina: Logistické služby v prostředí ČR po vstupu do EU, archiv
Oprchal, Jan: Detekce změn landuse dolního toku řeky Moravy na sérii družicových snímků, archiv
Pechková, Jitka: Povodňové vlny na řece Kamenici, archiv
Petříková, Eva: Analýza zemědělství ve správním obvodu ORP Náchod, archiv
Rajnošek, Zdeněk: Obnova a tvorba orientačních map v mobilním prostředí, archiv
Rejmanová, Lenka: Typologie přírodních poměrů území ČR metodami prostorové statistiky, archiv
Romanová, Veronika: Multifunkční využívání krajiny a trvalá udržitelnost (na příkladu vybraného území), archiv

2006

Adamcová, Michaela: Vývoj sociální struktury sídlišť. (vedoucí: O. Mulíček)
Bayer, Milan: Vývoj produkce slunečnice na území ČR. (vedoucí: A. Věžník)
Beneš, Jan: Sociální proměny venkovského mikroregionu na příkladu Šlapanicka. (vedoucí: A. Věžník)
Bustová, Milena: Soubor otázek a úkolů pro geografickou výuku na gymnáziu. (vedoucí: A. Hynek)
Čepčářová, Hana: Měřítka map pro uživatele v krizovém managementu. (vedoucí: M.V. Drápela)
Divíšek, Jan: K biogeografii území Zemské brány v Orlických horách u Klášterce nad Orlicí. (vedoucí: J. Vašátko)
Dvořák, Martin: Návrh komponentních mapových klíčů. (vedoucí: K. Staněk)
Dvořáková, Martina: Mezinárodní migrace v ČR. (vedoucí: D. Seidenglanz)
Gajdušková, Barbora: Hodnocení systematických chyb při měření srážek na stanicích ČHMÚ standardním staničním a automatickým srážkoměrem. (vedoucí: R. Brázdil)
Hejkal, Zdeněk: Biogeografická charakteristika Mladějovského vrchu u obce Mladějova. (vedoucí: J. Vašátko)
Herzán, Ondřej: Biogeografické poměry přírodní památky Kavky na Hádech. (vedoucí: J. Vašátko)
Holá, Klára: Šetření populačního klimatu. (vedoucí: D. Seidenglanz)
Honková, Monika: Extrakce informací o druzích povrchů z leteckých snímků. (vedoucí: P. Dobrovolný)
Chalupská, Andrea: Koncepce a tvorba map chudoby (v Africe). (vedoucí: M. Konečný)
Iránek, Adam: Udržitelný rozvoj venkovské krajiny v rozdílných přírodních a sociálních podmínkách. (vedoucí: V. Herber)
Jelínek, Karel: Extrakce digitálních prostorových dat z historických map metodami segmentace obrazu. (vedoucí: P. Dobrovolný)
Jičínská, Zdeňka: Olšany jako rurální téma. (vedoucí: A. Hynek)
Kajn, Adam: Návrh geografického kurikula pro gymnázia. (vedoucí: A. Hynek)
Kašičková, Lucie: Vztahy mezi koncentracemi znečišťujících látek a meteorologickými faktory v modelové oblasti Rosicko-Oslavanska. (vedoucí: R. Brázdil)
Knedlová, Irena: Urbánně-rurální vztahy Zlína a jeho mikroregionu. (vedoucí: A. Hynek)
Kněžínek, Karel: Poziční zařazení fotodokumentace do geodatabáze. (vedoucí: K. Staněk)
Konečný, Ondřej: Výsledky transformace zemědělství v okrese Vsetín. (vedoucí: A. Věžník)
Kostner, Jiří: Systematická evidence konfliktů v tzv. Africkém rohu po roce 1960. (vedoucí: S. Řehák)
Kouřil, Aleš: Globální mapování metodami DPZ – využití ve výuce zeměpisu. (vedoucí: P. Dobrovolný)
Křížová, Lenka: Zvýšené průtoky na Želetavce. (vedoucí: V. Herber)
Maršálková, Kateřina: Rybník jako krajinný ekosystém – terénní projektová výuka. (vedoucí: V. Herber)
Navrátilová, Hana: Mezinárodní železniční doprava – srovnání vývoje ČR a SR. (vedoucí: D. Seidenglanz)
Oklešťková, Pavla: Prostorová expanze systémů vysokorychlostní železniční dopravy v Evropě. (vedoucí: D. Seidenglanz)
Osman, Robert: Potřeby zaměstnavatelů versus absolventi škol v okrese Ústí nad Orlicí. (vedoucí: V. Toušek)
Pagáčová, Iveta: Vybrané problémy regionálního rozvoje Olomoucka. (vedoucí: V. Toušek)
Pelikán, Leoš: Geomorfologické mapování údolí Svratky. (vedoucí: Z. Máčka)
Pichler, Pavel: Geografické aspekty zemědělství ve správním obvodu ORP Břeclav. (vedoucí: A. Věžník)
Pilařová, Zuzana: Klimatické řady denních hodnot tlaku a teploty vzduchu v Brně v období 1848-2005. (vedoucí: R. Brázdil)
Ponechal, Lukáš: Transformace destinací letecké dopravy. (vedoucí: D. Seidenglanz)
Roupcová, Martina: Biogeografické hodnocení Bosonožska. (vedoucí: J. Vašátko)
Řeřicha, Martin: Regionálně – geografická a odvětvová analýza výkonnosti průmyslu v kraji Vysočina v roce 2004. (vedoucí: J. Kunc)
Sáňka, Ondřej: Česká exonyma na mapách Evropy. (vedoucí: M.V. Drápela)
Smetana, Mirek: Ekomorfologické mapování potoka Lubě. (vedoucí: Z. Máčka)
Souček, Jakub: Vývoj moravskoslezské kartografie v letech 1750 až 1850. (vedoucí: M.V. Drápela)
Stolar, Ondřej: Prostorové vzorce chování obyvatel nových příměstských obytných celků. (vedoucí: O. Mulíček)
Sudický, Petr: Přírodní katastrofy a environmentální hazardy. (vedoucí: V. Herber)
Sudíková, Linda: Specifika rozvoje cestovního ruchu v rekreační oblasti Vranovské přehrady. (vedoucí: J. Kunc)
Šalomoun, Zdeněk: Migrace obyvatelstva v brněnské aglomeraci. (vedoucí: V. Toušek)
Šindler, Jakub: Průmysl v okrese Svitavy (vývoj po 1989 – regionálně. (vedoucí: V. Toušek)
Špičáková, Ludmila: Geografické aspekty krizového managementu technologických havárií. (vedoucí: V. Herber)
Šťastný, Rudolf: Kartografické podklady a jejich využití v krizovém managementu. (vedoucí: M. Konečný)
Šustková, Jarmila: Návrh místní Agendy 21 pro obce Žalkovice. (vedoucí: V. Herber)
Švaříček, Jan: Meteorologická a hydrologická rizika v krizovém managementu. (vedoucí: M. Kolář)
Trávníček, Jan: Krajinné struktury v povodí Vítovického potoka. (vedoucí: V. Herber)
Třeštík, Zdeněk: Komplexní hydrometeorologická analýza největších povodní na Svratce a Svitavě v 19. – 20. století. (vedoucí: V. Herber)
Veselá, Iva: Systém vizualizace zkreslení vybraných zobrazení v prostředí ArcGIS 9.x. (vedoucí: M. Konečný)
Večerník, Radek: Krajinné komplexy v údolí řeky Rokytné mezi Moravským Krumlovem a Budkovicemi. (vedoucí: V. Herber)
Zvěřina, Lukáš: Investice z evropských fondů a jejich vliv na regionální rozvoj Žďárska. (vedoucí: V. Toušek)

2005

Antonín, Jiří: Výsledky transformace zemědělství v CHKO Žďárské vrchy
Bártová, Michaela: Uprchlíci a azylanti v České republice
Blažek, Pavel: Mapování vegetační složky krajiny distančními metodami
Borkovcová, Lucie: Osobnosti moravskoslezské kartografie v letech 1750 až 1850
Březina, Ladislav: Maximální měsíční úhrny srážek na Moravě a ve Slezsku v období 1901-2000
Čala, Martin: Návrh GIS malé obce pomocí open source software
Červenková, Martina: Sociálně geografická analýza Mikulovska (Ve vymezení správního obvodu obce s rozšířenou působností)
Daňková, Veronika: Atlasová mapa letecké dopravy ČR
Dostál, Ondřej: Demografická charakteristika Moravskoslezského kraje – změny v 90. letech 20. století
Drga, Zdeněk: Návrh elektronické mapy na bázi SVG pro publikaci skenovaných historických map
Durnová, Gabr