Bakalářské studium

Přijímací řízení

Do bakalářských studijních programů jsou přijímání uchazeči s úplným středoškolským vzděláním, kteří úspěšně absolvovali přijímací řízení.

Další podrobnosti jsou uvedeny na webu fakulty, u mezifakultního studia na webových stránkách příslušné fakulty.

Přijímací zkouška

V rámci přijímacího řízení je uchazeč povinen absolvovat písemnou zkoušku, pokud mu nebude prominuta (nelze prominout u mezifakultního studia). Prominutí přijímací zkoušky se řídí kritérii uvedenými na webových stránkách k přijímacímu řízení.

Přijímací zkouška se skládá z následujících částí:

 • test studijních předpokladů
 • popř. další odborný test u dvouoborového studia (anglický jazyk, dějepis,..)

Kritéria hodnocení uchazečů

Uchazeči, jimž nebude prominuta přijímací zkouška, budou přijímáni zásadně na základě pořadí podle celkového bodového výsledků této zkoušky.

Do celkového hodnocení se zahrnuje:

 • výsledek testu (TSP) - u jednooborového studia (program B-GEK)
 • sumární výsledek všech testů - i víceoborového studia (program B-UCZ)

Základní informace o studiu

Studium geografie a kartografie je realizováno buď jako jednooborové, zaměřené především na výchovu budoucích odborných a vědeckých pracovníků, anebo jako víceooborové umožňující kombinaci dvou (případně i více) oborů.

Tradičním typem víceoborového studia je studium směřující k získání kvalifikace učitele alespoň dvou všeobecně vzdělávacích předmětů (Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání + druhý obor – biologie, matematika, chemie, anglický jazyk, historie, český jazyk, speciální pedagogika a výpočetní technika). Plnou kvalifikaci pro výkon učitelského povolání získají absolventi oborů magisterských studijních programů (Učitelství geografie a kartografie pro střední školy).

Studium na Geografickém ústavu organizováno ve třech stupních — bakalářském, magisterském a doktorském.

Studijní programy

Na Geografickém ústavu lze studovat geografii a kartografii v rámci studijního programu Geografie a kartografie, který se dělí na 5 specializovaných studijních plánů (Fyzická geografie, Sociální geografie, Geografická kartografie a geoinformatika, Geoinformatika a regionální rozvoj, Geoinformatika a trvalá udržitelnost), jedná se o tzv. jednooborové studium.

Studium dvouoborové, tzv. učitelské - program Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání - umožňuje kombinaci dvou programů/oborů, zaměřených na přípravu budoucích středoškolských učitelů.

program Geografie a kartografie

Studijní program Geografie a kartografie poskytuje ucelené vysokoškolské vzdělání v geografických vědách, kartografii a geoinformatice. Absolvent získá základní poznatky z oblasti fyzické a sociální geografie, z metod a technik zpracování geografických dat, z metod kartografické prezentace dat a geografických informačních systémů. Tyto mu umožní jednak přímý výstup do praxe bez potřeby dodatečného cíleného vzdělávání či rekvalifikace (profesně zaměřená aplikovaná geografie), jednak program absolventa připraví také k dalšímu studiu a umožní mu profilaci prostřednictvím programů navazujícího magisterského studia.

Pro volbu profilace se absolvent připravuje již v průběhu bakalářského studia výběrem jedné z pěti specializací:

a) Fyzická geografie (FG);

b) Sociální geografie (SG);

c) Geografická kartografie a geoinformatika (GKaG); 

d) Geoinformatika a trvalá udržitelnost (dále GITU);

e) Geoinformatika a regionální rozvoj (dále GIRR).

Tento studijní program především připravuje absolventa k dalšímu studiu v magisterských studijních programech, kteeré mu umožňují kvalifikovanou volbu jeho dalšího odborného zaměření. Pro tuto volbu se absolvent připravuje již v průběhu bakalářského studia prostřednictvím specializovaných povinných, povinně volitelných a doporučených volitelných předmětů.

program Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

Studijní program Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání lze absolvovat v kombinaci s následujícími předměty:

 • matematika (bakalářský program Matematika se zaměřením na vzdělávání)
 • biologie (bakalářský program Biologie se zaměřením na vzdělávání)
 • chemie (bakalářský program Chemie se zaměřením na vzdělávání)
 • historie (v mezifakultním studia s FF)
 • anglický jazyk (v mezifakultním studia s FF)
 • český jazyk (v mezifakultním studia s FF)
 • speciální pedagogika (v mezifakultním studia s PdF)
 • informatika (v mezifakultním studia s FI)

Studijní program Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání je nabízen studentům směřujícím k získání znalostí a dovedností umožňujících pokračování v dalším, navazujícím magisterském studiu, a v jeho rámci pak profesní profilaci orientovanou na povolání učitele zeměpisu/geografie na středních školách. Absolvent studia má všeobecné znalosti z geografických a kartografických disciplín, které mu poskytují solidní základ pro navazující magisterské studium. Bakalářský program však neposkytuje ucelené znalosti pro přímé uplatnění v učitelském povolání. Plnou kvalifikaci pro výkon učitelského povolání získají až absolventi magisterských studijních programů.

Ukončení studia

Studium je ukončeno státní závěrečnou bakalářskou zkouškou před zkušební komisí. Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce, písemné a ústní zkoušky podle odpovídajícího studijního oboru a směru.

Obhajoba bakalářské práce

Vlastní obhajoba bakalářské práce se děje rozpravou, během níž uchazeč seznámí komisi s tématem práce, řešenými problémy, použitými metodami řešení a získanými výsledky. Reaguje na připomínky obsažené v posudcích vedoucího a oponenta práce, vyjadřuje se k předem zadaným námětům v diskuzi a odpovídá na dotazy vznesené v průběhu obhajoby.

Studijní program Geografie a kartografie – SZZ

Rámcové požadavky na bakalářskou práci

Bakalářská práce představuje pokus o řešení jednodušších geografických úkolů, při jejím zpracování je nutné využívat základní znalosti z kartografie, geoinformatiky, fyzické a humánní geografie, metod geografického výzkumu a znalosti regionální geografie České republiky, stejně jako i základních dovedností pro koncipování samostatné ucelené práce (rešerše literatury, pracovní postupy a metody, tvorba a analýza geografických dat, interpretace výsledků, forma prezentace). Bakalářská práce má menší teoretickou náročnost než diplomová práce.

Pokyny pro zpracování práce - viz Novinky na úvodní straně

Předměty a okruhy státní závěrečné zkoušky pro jednotlivé studijní plány

Fyzická geografie

Sociální geografie

Geografická kartografie a geoinformatika

Geoinformatika a regionální rozvoj

Geoinformatika a trvalá udržitelnost

Studijní program Učitelství geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání – SZZ

Předměty a okruhy státní závěrečné zkoušky (geografická část)