Bakalářské studium

Přijímací řízení

Do bakalářských studijních programů jsou přijímání uchazeči s úplným středoškolským vzděláním, kteří úspěšně absolvovali přijímací řízení.

Další podrobnosti jsou uvedeny v brožuře "Informace o studiu", u mezifakultního studia na webových stránkách příslušné fakulty.

Přijímací zkouška

V rámci přijímacího řízení je uchazeč povinen absolvovat písemnou zkoušku, pokud mu nebude prominuta (nelze prominout u mezifakultního studia). Prominutí přijímací zkoušky se řídí kritérii uvedenými v brožuře Informace o studiu, případně na http://www.sci.muni.cz.

Přijímací zkouška se skládá z následujících částí:

 • test studijních předpokladů nebo tzv. Sciotest (pro mezifakultní studium s FSS)
 • popř. další odborný test u dvouoborového studia (biologie, anglický jazyk, dějepis,..)

Kritéria hodnocení uchazečů

Uchazeči, jimž nebude prominuta přijímací zkouška, budou přijímáni zásadně na základě pořadí podle celkového bodového výsledků této zkoušky.

Do celkového hodnocení se zahrnuje:

 • výsledek testu studijních předpokladů
 • výsledky odborných testů

Základní informace o studiu

Studium geografie a kartografie je realizováno buď jako jednooborové, zaměřené především na výchovu budoucích odborných a vědeckých pracovníků, anebo jako víceooborové umožňující kombinaci dvou (případně i více) oborů.

Tradičním typem víceoborového studia je studium směřující k získání kvalifikace učitele alespoň dvou všeobecně vzdělávacích předmětů (Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání + druhý obor – biologie, matematika, chemie, anglický jazyk, historie, výpočetní technika). Plnou kvalifikaci pro výkon učitelského povolání získají absolventi oborů magisterských studijních programů (Učitelství geografie a kartografie pro střední školy).

Studium na Geografickém ústavu organizováno ve třech stupních — bakalářském, magisterském a doktorském.

Studijní programy a studijní obory

Na Geografickém ústavu lze studovat geografii a kartografii v rámci studijního programu Geografie a kartografie nebo ve studijním programu Aplikovaná geografie. Studium v programu Geografie a kartografie je buď  jednooborové, zaměřené především na výchovu budoucích odborných a vědeckých pracovníků, anebo víceooborové umožňující kombinaci dvou oborů, zaměřené na přípravu budoucích středoškolských učitelů.

V profesním bakalářském studijním programu Aplikovaná geografie je studium zaměřené především na přípravu odborníků pro praxi, kde budou využity geoinformatické a geografické dovednosti absolventů tohoto studia.

program Geografie a kartografie

Bakalářský studijní program Geografie a kartografie poskytuje ucelené vysokoškolské vzdělání v geografických vědách a v kartografii. Cílem studia je vychovávat absolventy se širokým odborným rozhledem. Absolvent tohoto studijního programu získá základní geografické poznatky z fyzické a humánní geografie, geografické kartografie a geoinformatiky, metod a technik zpracování geografických dat, včetně GIS a metod kartografické prezentace dat, které mu umožní přímé uplatnění v praxi bez potřeby dodatečného cíleného vzdělávání či rekvalifikace.

Tento studijní program především připravuje absolventa k dalšímu studiu v magisterském studijním programu Geografie a kartografie a umožňuje mu kvalifikovanou volbu jeho dalšího odborného zaměření prostřednictvím některého ze čtyř studijních oborů navazujícího magisterského programu Geografie a kartografie. Pro tuto volbu se absolvent připravuje již v průběhu bakalářského studia prostřednictvím specializovaných volitelných předmětů v rámci studijních oborů, popř. studijních směrů.

V rámci studia bakalářského programu Geografie a kartografie si lze zvolit (již v přihlášce) jeden ze tří studijních oborů:

 • obor Geografická kartografie a geoinformatika

Studijní obor Geografická kartografie a geoinformatika poskytuje teoretické a praktické znalosti a dovednosti v tvorbě a využití topografických a tematických map, sběru, analýze, zpracování, interpretaci a vizualizaci geografických (prostorových) dat, informací a znalostí. Cílem studia je získání praktických dovedností a zkušeností se zpracováním a interpretací prostorových dat, aplikací GIS, DPZ a GPS, a schopnost tvorby digitálních a analogových tematických map a osvojení si metod webové a adaptabilní kartografie a telekartografie.

Absolvent najde uplatnění v orgánech státní správy a samosprávy (katastrální a pozemkové úřady, odbory regionálního rozvoje a odbory životního prostředí), v organizacích využívajících a zpracovávajících prostorová data (doprava, spoje, životní prostředí, zdravotnictví) a soukromém sektoru, zejména ve firmách zaměřených na zpracování, vyhodnocování a kartografickou prezentaci prostorových dat a integrací rozmanitých druhů prostorových i neprostorových dat.

 • Geografie

Studijní obor Geografie je zaměřen na získání základních teoretických a praktických znalostí z geografie a kartografie a umožňuje studentům postupnou specializaci ve studiu. Během prvního roku studia získají studenti základní teoretické i praktické znalosti a dovednosti z dílčích geografických disciplín a potřebné vědomosti z vybraných pomocných předmětů. Od druhého roku studia se studenti formou povinně volitelných a výběrových přednášek v rámci dvou studijních směrů (Fyzická geografie a Humánní geografie) postupně orientují k výběru specializovaného studijního oboru, v jehož studiu mohou pokračovat v navazujícím magisterském programu po složení bakalářské zkoušky.

Pravidla pro volbu studijního směru

Absolvent oboru Geografie získá všeobecné znalosti základů dílčích geografických disciplín a schopnost tvůrčího přístupu k formulaci a řešení problémů. Je dobře připraven k navazujícímu magisterskému studiu studijních oborů Fyzická geografie, Sociální geografie a regionální rozvoj či Aplikovaná geografie. Absolvent tohoto studia je schopen řešit řadu jednodušších geografických úloh v praxi.

 • Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

Studijní obor Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání lze absolvovat v kombinaci s následujícími předměty:

 • matematika (bakalářský program Matematika)
 • biologie (bakalářský program Ekologická a evoluční biologie)
 • chemie (bakalářský program Chemie)
 • historie (bakalářský program Geografie a kartografie)
 • anglický jazyk (bakalářský program Geografie a kartografie)
 • informatika (bakalářský program Geografie a kartografie)

Studijní obor Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání je nabízen studentům, směřujícím k získání znalostí a dovedností umožňujících pokračování v dalším, navazujícím magisterském studiu a v jeho rámci pak profesní profilaci studenta směřující k povolání učitele zeměpisu na středních školách. Absolvent oboru má všeobecné znalosti z geografických a kartografických disciplín, které mu poskytují solidní základ pro navazující magisterské studium. Obor však neposkytuje ucelené znalosti pro přímé uplatnění v učitelském povolání. Plnou kvalifikaci pro výkon učitelského povolání získají až absolventi oborů magisterských studijních programů.

program Aplikovaná geografie

studijní obor Aplikovaná geografie a geoinformatika

Bakalářský studijní program Aplikovaná geografie (obor Aplikovaná geografie a geoinformatika) poskytuje ucelené vysokoškolské vzdělání v geografických vědách, geoinformatice, regionálním rozvoji a trvalé udržitelnosti a připravuje absolventy pro konkrétní praktickou činnost. Cílem studia je, aby absolvent získal základní geografické poznatky z oblasti fyzické a humánní geografie, z metod a technik geografického zpracování dat, včetně GIS a metod kartografické prezentace dat, geoinformatiky, regionálního rozvoje a trvalé udržitelnosti, které mu umožní přímé uplatnění v praxi bez potřeby dodatečného cíleného vzdělávání či rekvalifikace. Od druhého roku studia si studenti volí jeden ze dvou studijních směrů Geoinformatika a trvalá udržitelnost nebo Geoinformatika a regionální rozvoj

Absolventi studia se uplatní jako environmentalisté či regionalisté, jako poradci pro veřejný i soukromý sektor. Další možné uplatnění je ve státní správě, včetně napojení na instituce EU – obecní, městské, okresní či krajské úřady, referáty životního prostředí, výstavby a regionálního rozvoje, správy GIS, na odděleních územního plánu, rozvoje cestovního ruchu, ale také na pozemkovém či katastrálním úřadě; a rovněž v soukromém sektoru – zpracování digitálních prostorových dat, zákaznický servis, poradenské služby.

V rámci studia bakalářského programu Aplikovaná geografie si lze zvolit od 3. semestru jeden ze dvou studijních směrů:

 • studijní směr Geoinformatika a regionální rozvoj

Ve studijním směru Geoinformatika a regionální rozvoj je snaha spojit v jedné profesi dvě komplementární discipliny odpovídající rostoucím požadavkům informační společnosti, která se neobejde bez řešení otázek regionálního rozvoje. Absolvent tohoto studia je především orientován na geografické informační systémy, jejich praktické provozování, a souběžně je obsahem tohoto studijního oboru i praktická způsobilost věcně řešit témata regionálního rozvoje a regionální politiky s perspektivou kompatibility praxe v rámci Evropské unie.
Studijní směr je zaměřen na získání vybraných základních poznatků a dovedností z geografie, geoinformatiky a regionálního rozvoje speciálně orientované k výkonu povolání ve veřejné správě, orgánech a institucích regionálního rozvoje, kde se využívají geoinformační technologie při zpracování prostorových dat.

 • studijní směr Geoinformatika a trvalá udržitelnost

Ve studijním směru Geoinformatika a trvalá udržitelnost je snaha spojit v jedné profesi dvě komplementární discipliny odpovídající rostoucím požadavkům informační společnosti, která se neobejde bez řešení otázek trvalé udržitelnosti. Absolvent tohoto studia je především orientován na geografické informační systémy, jejich praktické provozování, a souběžně je obsahem tohoto studijního oboru i praktická způsobilost věcně řešit témata trvalé udržitelnosti na lokální a regionální úrovni s perspektivou kompatibility praxe v rámci EU. Jde především o znalosti a dovednosti uvážlivého zavádění a hodnocení změn kulturních, ekonomických, sociálních, environmentálních/ekologických a politických koncepcí, plánů a postupů podle mezinárodně přijatých zásad.
Absolventi studia se uplatní jako environmentalisté, poradci (pro veřejný i soukromý sektor), ve státní správě, včetně napojení na instituce EU – obecní, městské, okresní či krajské úřady, referáty životního prostředí, správy GIS, na odděleních územního plánu, rozvoje cestovního ruchu, ale také v pozemkovém či katastrálním úřadě v oblasti zpracování prostorových dat.

Ukončení studia

Studium je ukončeno státní závěrečnou bakalářskou zkouškou před zkušební komisí. Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce, písemné a ústní zkoušky podle odpovídajícího studijního oboru a směru.

Obhajoba bakalářské práce

Vlastní obhajoba bakalářské práce se děje rozpravou, během níž uchazeč seznámí komisi s tématem práce, řešenými problémy, použitými metodami řešení a získanými výsledky. Reaguje na připomínky obsažené v posudcích vedoucího a oponenta práce, vyjadřuje se k předem zadaným námětům v diskuzi a odpovídá na dotazy vznesené v průběhu obhajoby.

Studijní program Geografie a kartografie – SZZ

Rámcové požadavky na bakalářskou práci

Bakalářská práce představuje pokus o řešení jednodušších geografických úkolů, při jejím zpracování je nutné využívat základní znalosti z kartografie, geoinformatiky, fyzické a humánní geografie, metod geografického výzkumu a znalosti regionální geografie České republiky, stejně jako i základních dovedností pro koncipování samostatné ucelené práce (rešerše literatury, pracovní postupy a metody, tvorba a analýza geografických dat, interpretace výsledků, forma prezentace). Bakalářská práce má menší teoretickou náročnost než diplomová práce.

Pokyny pro zpracování práce

Předměty a okruhy státní závěrečné zkoušky pro jednotlivé obory

Geografie

Geografická kartografie a geoinformatika

Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

Studijní program Aplikovaná geografie – SZZ

Rámcové požadavky na bakalářskou práci

Bakalářská práce, zadávaná ve spolupráci s potenciálním odběratelem, bývá orientována na zpracování konkrétních problémů z praxe (mapování vybraného jevu v rámci studovaného území, sestavení uživatelských aplikací pro existující prostorovou databázi na základě požadavků zákazníka, testování vhodnosti variantních přístupů k řešení konkrétního problému). Je kladen důraz na formální i obsahovou přesnost zpracovaných informací. Předpokládá se, že část práce bude kompilační povahy a v další části půjde o aplikaci teoretických poznatků na konkrétním zkoumaném území.

Předměty a okruhy státní závěrečné zkoušky pro jednotlivé SMĚRy

Geoinformatika a regionální rozvoj

Geoinformatika a trvalá udržitelnost