Diplomové práce

2012

Babej, Ján: Biogeomorfologické mapování samovolně renaturalizovaného úseku Spojené Bečvy u Hustopečí nad Bečvou, archiv
Báčová, Radka: Možnosti využití metod prostorové analýzy pro zpracování zdravotních dat, archiv
Bártová, Barbora: Časové změny v základních druzích povrchů a jejich potenciální vliv na formování městského klimatu v Brně a okolí, archiv
Baťa, Daniel: Prostorová diferenciace vybraných meteorologických prvků na území brněnské aglomerace, archiv
Bereňová, Hana: Návrh pracovního sešitu pro výuku regionální geografie na gymnáziu, archiv
Bodnárová, Alena: Tyflografické mapy v procesu prostorové orientace, archiv
Britan, Martin: Regionálně geografická analýza zemědělství v zázemí města Brna, archiv
Brož, Ladislav: Metodika pro inventarizaci a vizualizaci jeskyní a skalních útvarů, archiv
Cupalová, Eva: Dopady hospodářské krize na situaci na trhu práce v oblasti Jihovýchodní Moravy, archiv
Čarvaš, Milan: Dopad šíření invazních druhů rostlin na poříční ekosystém Moravy, archiv
Daněk, Ondřej: Nákladní letecká doprava, archiv
Demel, Ondřej: Možnosti rozvoje venkovského regionu na příkladu SO ORP Opava, archiv
Dolák, Lukáš: Hydrometeorologické extrémy a jejich dopady podle archivních zpráv o škodách způsobených živelnými pohromami, archiv
Dolníček, Jakub: Dopravní sítě okresů České republiky, archiv
Fogašová, Daniela: Využitelnost modulů GIS pro účely krajiných úprav, archiv
Franěk, Lukáš: Pobytové stopy bobra evropského (Castor fiber) na vodních útvarech říční krajiny dolní Svratky, archiv
Franta, Tomáš: Časoprostorová variabilita půdního klimatu na vybraných stanovištích ostrova Jamese Rosse, archiv
Gimunová, Tereza: Mapy povodňového nebezpečí a povodňového rizika pro město Litovel, archiv
Groll, Štěpán: Vzdělávací cíle v gymnaziálním geografickém vzdělávání (GGV), archiv
Hanousková, Linda: Kritická geografická analýza konceptu "shrinking city", archiv
Horáčková, Leona: Kartografie jako nástroj prevence chorob a podpory zdravotního vzdělávání, archiv
Horáková, Jana: Glokalizace v prostoru města, archiv
Hromková, Lenka: Nové formy cestovního ruchu v České republice, archiv
Hůlka, Boris: Dopady SZP EU na stav a možný rozvoj zemědělství modelového regionu Svazku Lipenských obcí, archiv
Jeřábková, Hana:Kvalita života v rurálním prostoru – příklad obce Doubravice nad Svitavou, archiv
Kaiserová, Pavlína: Funkční vztahy v polycentrickém metropolitním areálu - případová studie Pardubic a Hradce Králové, archiv
Karoľová, Kristína: Vybrané aspekty rozvoja kvality života v SO ORP Mikulov, archiv
Kinc, Ondřej: Prostorová distribuce a vlastnosti dřevních akumulací v říčním koridoru Dyje na území NP Podyjí, archiv
Klapalová, Silvie: Změny říčního ekosystému Moravy v důsledku šíření bobra evropského (Castor fiber), archiv
Klemešová, Kamila: Analýza hydrologických rizik v povodí dolní Bečvy, archiv
Kramolišová, Marcela: Katalog extrémních hydrometeorologických jevů na Moravě ve 20. století s dopady na zemědělskou produkci, archiv
Krejčíková, Barbora: Vliv vybraných FG podmínek na dlouhodobé změny odtokového procesu v povodí řeky Moravy, archiv
Kubeša, Tomáš: Letecká doprava v Evropě - konkurenceschopnost ve srovnání s pozemní dopravou, archiv
Lalík, Roman: Problematika map bezpečnosti na příkladu města Brna, archiv
Laštůvková, Michaela: Koncepce projektu Zdravých měst a její uplatnění v praxi - příklad města Boskovice, archiv
Leligdonová, Eva: Možnosti rozvoje venkovského regionu na příkladu SO ORP Pelhřimov, archiv
Ležíková, Klára: Současný stav lokalit odškrcených a odstavených meandrů Orlice, archiv
Ličková, Hana: Geografie v území České republiky po roce 1989, archiv
Malý, Jiří: Srovnání metropolitních areálů Prahy a Brna, archiv
Marcaníková, Andrea: Průřezová témata RVP v geografickém vzdělávání, archiv
Markovská, Věra: Podpora rozvoje cestovního ruchu v Jeseníkách - geografická analýza, archiv
Mlček, Lukáš: Šumpersko - návrh geografické vzdělávací expedice, archiv
Musilová, Jitka: Současný stav revitalizací vodních toků v ČR – hodnocení revitalizačního efektu vybraných realizovaných projektů, archiv
Musilová, Lenka: Dopady důlní činnosti na hydrologický režim v povodí Smědé a Lužické Nisy, archiv
Neničková, Petra: Mapování povrchové teploty (LST) základních druhů povrchů, archiv
Neradilová, Zuzana: Katalog extrémních hydrometeorologických jevů na Moravě v 19. století s dopady na zemědělskou produkci, archiv
Nožičková, Lucie: Prostorová diferenciace vybraných onemocnění a příčin úmrtí v České republice, archiv
Otrusinová, Jana: Mapa přístupnosti města Brna pro vozíčkáře - teoretická východiska a vlastní řešení, archiv
Oulehla, Ondřej: Automatická extrakce zastavěných ploch z obrazových dat s vysokým rozlišením, archiv
Pašťalková, Jana: Česká rozvojová spolupráce, archiv
Pelikán, Tomáš: Regionální operační program NUTS II "Jihovýchod" a jeho vliv na rozvoj cestovního ruchu v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina, archiv
Podhrázský, Štěpán: Morfogenetické zóny města a jejich vztah k funkční a socio-ekonomické městské struktuře, archiv
Pohorský, Pavel: Vymezení a charakteristika oblastí krajinného rázu v Jihomoravském kraji, archiv
Polehňová, Dominika: Využití prostředků vizualizace v geografickém vzdělávání, archiv
Putalová, Diana: Webové mapy pro krizový management, archiv
Románková, Lucie: Podíl hlavních zdrojnic na celkovém průtoku Bečvy, archiv
Russnák, Jan: 3D model areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, archiv
Sendlerová, Iva: Kartografický projekt plánu Geografického ústavu a Přírodovědecké fakulty, archiv
Slezáček, Martin: Spádové oblasti velkých nákupních center, archiv
Sobotka, Miloš: Vybrané aspekty místního rozvoje města Bystřice nad Pernštejnem, archiv
Staňková, Vendula: Dopady SZP EU na rozvoj zemědělství a venkova v modelovém regionu SO ORP Litomyšl, archiv
Suchomelová, Eva: Analýza písemných zpráv o počasí a hydrometeorologických extrémech z kronikářských záznamů z města Brna, archiv
Škodová, Lucie:Vegetační stupně v horách tropů a subtropů, archiv
Tynklová, Karla: Vybrané aspekty kartografické vizualizace dat senzorů, archiv
Urbanová, Markéta: Analýza přístupů harmonizace geografických dat, archiv
Václavková, Markéta: Cvičení a praktické úlohy v geografickém vzdělávání, archiv
Válová, Iveta: Geomorfologické mapování údolí Sázavy mezi Světlou a Ledčí, archiv
Vybral, Petr: Geografický výzkum areálu hořce tolitovitého v Radhošťské hornatině, archiv
Walter, Vilém: Webový GIS historického jádra města Brna, archiv
Zlámalová, Marie: Městské póly růstu, archiv
Zrůstová, Pavlína: Sociálně-ekonomické důsledky odsunu Němců na území Svitavska, archiv

2011

Biolek, Jaroslav: Suburbanizační trendy v největších městech Olomouckého kraje, archiv
Bukovská, Zuzana: Modrá nebo zelená planeta? Fakta a přání, archiv
Čirka, Vladan: Vírská přehrada - zdroj pitné vody, archiv
Forman, Josef: Znečištění ovzduší přízemním ozonem v městě Brně, archiv
Gřonka, Jan: Průmyslové zóny a regionální rozvoj Jihomoravského kraje, archiv
Herman, Lukáš: Moderní kartografické metody modelování měst, archiv
Hondlík, Jan: Možnosti rozvoje venkovského regionu v modelovém regionu SO ORP Prachatice, archiv
Hrnčířová, Eva: Problematika města ve výuce zeměpisu, archiv
Hudeček, Petr: Brno - univerzitní město, archiv
Hynek, Zdeněk: Aplikace webových technologií pro správu dat prostřednictvím webového rozhraní, archiv
Jagoš, Tomáš: Teplotní poměry severní částí ostrova Jamese Rosse v letech 2005-2010, archiv
Jakubínský, Jiří: Vliv úprav vodních toků na odtokové procesy a průběh povodní (na příkladu povodí Košáteckého potoka), archiv
Jaňura, Jakub: Geografická analýza přístupnosti města Brna pro vozíčkáře, archiv
Kaperová, Leona: Webová podpora geografického vzdělávání, archiv
Klapalová, Silvie: Krnovsko a Jesenicko - demografický vývoj po roce 1918, archiv
Král, Michael: Dopady SZP EU na rozvoj zemědělství a venkova centrální části Drahanské vrchoviny, archiv
Kubizňáková, Petra: Globalizace, pracovní migrace a rozvoj: přispívají remitence ke snížení globálních nerovností více než rozvojová pomoc?, archiv
Kutá, Hana: Globální problémy lidstva, archiv
Lesová, Pavlína: Brněnská sídliště, archiv
Michálková, Martina: Prostorové strategie nízkonákladových leteckých dopravců ve střední Evropě, archiv
Mlejnková, Kamila: Způsob orientace a sebelokalizace jedince v prostředí v závislosti na schopnosti používat mapu, archiv
Nedvědová, Kateřina: Letecká doprava - sekundární letiště v Evropě, archiv
Oujezdský, Michal: Povodňová vlna a její transformace na řece Svitavě, archiv
Palátová, Petra: Trh práce ve Slovinsku a České republice: srovnávací studie, archiv
Popelínský, Jan: Automatizovaná kartografická generalizace říčních sítí, archiv
Rusnáková, Monika: Mapy pro děti: potenciální využití v situacích ohrožení, archiv
Skoupý, Milan: Krajinný ráz údolí řeky Loučky a jeho proměny, archiv
Svoboda, Petr: Regionálně geografická analýza zemědělství v SO ORP Rosice, archiv
Svobodová, Michaela: Geografický seminář, archiv
Šitka, Josef: Základní rysy variability klimatu střední Evropy od r. 1500 simulované vybranými klimatickými modely, archiv
Šťásek, Jan: Problematická autonomie? Vývoj grónsko-dánských vztahů, archiv
Totušek, Martin Prokop: Možnosti časoprostorové geovizualizace zdravotních dat, archiv
Totušek, Martin Prokop: Atlas trhu práce Pardubického kraje, archiv
Válová, Petra: Tvorba nových výukových materiálů anatomie rostlin pro základní a střední školy, archiv
Vrbík, Daniel: Interaktivní mapy turistické oblasti Jizerské hory, archiv
Vybíralová, Markéta: Adaptace živočichů na život v aridních oblastech., archiv
Walik, Jan: Regionálně geografické aspekty zemědělství v okrese Opava, archiv

2010

Barboříková, Iva: Využití a podpora mobilních geoinformačních technologií na Magistrátu města Brna, archiv
Boucníková, Pavla:Návrhy na zlepšení studijních programů české univerzitní geografie, archiv
Braun, Martin: Procesy přísunu a bilance mrtvého dřeva ve fluviálním ekosystému Dyje (NP Podyjí), archiv
Ďuračka, Kamil: Režimy správy CHKO Bílé Karpaty a Biele Karpaty, archiv
Foral, Martin: Lokalizační strategie nadnárodních společností v prostoru střední a východní Evropy, archiv
Hakl, Radek: Tematické mapy v geografickém vzdělávání, archiv
Hrnčířová, Eva: Problematika města ve výuce zeměpisu, archiv
Chvátal, Filip: Transformace ekonomiky východního Německa (geografická analýza), archiv
Kocián, Ondřej: Hodnocení hydrologicky rizikových oblastí ve vztahu k pozemkových úpravám, archiv
Kočová, Hana: Tvorba webové aplikace nad Google Earth pro krizový management., archiv
Kolář, Petr: Dopady klimatu a meteorologických extrémů na produkci vybraných zemědělských plodin na jižní Moravě v letech 1961-2007, archiv
Kučera, Petr: Valašsko-Kloboucko a Luhačovicko: regionální geografická studie, archiv
Kuchyňka, Jan: Geografický koncept periferie na příkladu České republiky, archiv
Kuřítková, Hana: Interaktivní tabule ve výuce fyzické geografie, archiv
Kýnová, Andrea: Tvorba map druhů povrchů s využitím neuronových sítí, archiv
Lorenc, Tomáš: Možnosti regionálního rozvoje MAS Znojemsko vinařství, archiv
Lysáková, Kristýna: Ekonomická globalizace a sebevraždy indických farmářů, archiv
Malá, Pavla: Zemědělství a venkov ČR po vstupu do EU, na příkladu okresu Ústí nad Orlicí, archiv
Mertenová, Martina: Globální databáze klimatických dat a jejich kartografická prezentace, archiv
Nogová, Andrea: Regionálně geografické aspekty transformace vysokého školství na Moravě a Slezsku, archiv
Nováček, Jiří: Dolování dat z databází družicových snímků, archiv
Novotná, Blanka: Cestovní ruch v Praze a ve středních Čechách, archiv
Pásková, Markéta: Fuzzy GIS - současný stav a využití ve fyzické geografii, archiv
Patočková, Lenka: Trvalá udržitelnost cestovního ruchu v okrese Semily, archiv
Perečková, Nicol: Riziková analýza mrtvého dřeva ve fluviálním ekosystému Moravy, archiv
Petřvalský, Pavel: Alternativní přístupy k výuce regionální geografie České republiky na gymnáziu, archiv
Pilařová, Alice: Vývoj dopravy na Pardubicku po roce 1990, archiv
Růžička, Jan: Terénní výuka v ŠVP Gymnázia Lanškroun, archiv
Rybáková, Helena: 3D modely a jejich využití pro modelování městského klimatu (na příkladu města Brna), archiv
Schauerová, Jaroslava: Společná zemědělská politka EU a tvorba výukových projektů na středních školách, archiv
Skalická, Jana: Antropogenní změny a možnosti revitalizace poříční nivy dolního toku Tiché Orlice, archiv
Strnadová, Danuše: Car-sharing jako trvale udržitelná forma dopravy, archiv
Sudický, Petr: Přírodní pohromy - využití tématu v geografickém a environmentálním vzdělávání, archiv
Šerý, Ondřej: Český průmysl po roce 1989, archiv
Trmač, Vojtěch: Změny dopravních vazeb v prostoru města Brna, archiv
Vachuda, Jan: Hodnocení změn ve využívání půdního fondu na příkladu okresu Brno-město, archiv
Vlčková, Andrea: Rekreační zázemí města Brna, archiv
Voda, Petr: Volební geografie ČR: analýza volební podpory vybrané politické strany, archiv

2009

Bayer, Milan: Regionálně geografická analýza zemědělství ve správním obvodu ORP Slavkov u Brna, archiv
Boček, Miroslav: Sociální a ekonomická typologie území ČR (aplikace metod vícerozměrné analýzy, územní jednotky - správní obvody obcí s rozšířenou působností), archiv
Čepčářová, Hana: On-line vizualizace prostorově vázaných www zdrojů, archiv
Duda, Petr: Kartografická vizualizace hluku., archiv
Dvořáková, Martina: Sionismus a židovská identita v předválečném Československu - geografická analýza., archiv
Fialová, Zuzana: Rozvoj suburbánního lemu města Znojma - fyzickogeografická studie, archiv
Fuxová, Kateřina: Plodnost v ČR po roce 1990, archiv
Gajdušková, Barbora: Porovnání manuálních a automatických měření vybraných meteorologických prvků v síti stanic ČHMÚ, archiv
Gamrát, Jakub: Možnosti API mapových služeb na WWW pro návrh GIS, archiv
Golešová, Tereza: Historické krajinné struktury - jejich význam a funkce v krajině, archiv
Hejkal, Zdeněk: Balvanové proudy v údolí Dyje (NP Podyjí), archiv
Herzán, Ondřej: Biogeografické hodnocení přírodního parku Třebíčsko, archiv
Holá, Klára: Globalizace trhu s potravinami a její důsledky.Cukr, archiv
Horáková, Lucie: Modelové území v povodí Rokytné - krajinněekologická studie, archiv
Hrejsemnou, Ondřej: Koncepce vybraných tematických map zdravotního stavu a zdravotní péče v ČR: analýza a interpretace současného stavu., archiv
Hulínová, Michaela: Olomoucký kraj - prognóza budoucího vývoje počtu obyvatel a jejich věkové struktury, archiv
Chalupská, Andrea: Portál kartografické vizualizace, archiv
Kněžínek, Karel: Využití fotografií k lokalizačním a kontrolním účelům v mobilním mapování, archiv
Kučerová, Štěpánka: Koncept post-socialistického města - geografická analýza, archiv
Kvapilová, Jana: Rozšířená realita: mobilní využití, archiv
Kylián, Radek: Dopravní dostupnost v ČR, archiv
Lang, Martin: Vývoj využití země povodí Svratky a Svitavy, archiv
Machek, Ondřej: Vnitřní socioekonomická struktura města Jihlavy a blízkého zázemí (využití metod vícerozměrné analýzy), archiv
Mališová, Lucie: Možnosti harmonizace map pro včasné varování (early warning), archiv
Marek, Michal: Správa informací města Chocně a jejich kartografické znázornění, archiv
Matýšková, Kateřina: Vývoj prostoru Brno-Vídeň, archiv
Mikeladzová, Jana: Nebezpečné hydrometeorologické jevy na území Brna a okolí, archiv
Molák, Miloš: Trh práce v kraji Vysočina; regionálně geografická analýza, archiv
Navrátilová, Hana: Možnosti dopravního řešení zlínské aglomerace, archiv
Oklešťková, Pavla: Odsun brněnského nádraží, archiv
Oleolenková, Marina: Aanalýza vybraných souměstí v ČR, archiv
Oprchal, Jan: Změny v průběhu koryta části toku řeky Svratky a jejich vliv na proces odtoku vody z povodí, archiv
Pechková, Jitka: Hydrologická specifika řeky Kamenice, archiv
Petříková, Eva: Regionálně geografická analýza zemědělství ve správním obvodu ORP Náchod, archiv
Rakowski, Michal: Klíčová témata v geografickém vzdělávání, archiv
Rejmanová, Lenka: Změny krajinné struktury jejich vliv na proces odtoku v povodí Dřevnice, archiv
Romanová, Veronika: Možnosti udržitelného rozvoje města Ostrava - geografická studie, archiv
Řeřicha, Martin: Sociální a ekonomické důsledky budování průmyslových zón v regionu NUTS II Jihovýchod, archiv
Skalská, Martina: Krajinné ekosystémy v geografickém a environmentálním vzdělávání, archiv
Sklenářová, Petra roz. Veselá: Možnosti a omezení prostorové trvalé udržitelnosti Znojemska, archiv
Smrčková, Kateřina: Možnosti využití území Českého ráje v geografickém a environmentálním vzdělávání, archiv
Sochůrková, Iva: Volební geografie ČR: analýza volební podpory vybrané politické strany, archiv
Souček, Jakub: Koncepce vybraných tematických map zdravotního stavu a zdravotní péče v ČR: výhledové trendy a jejich interpretace., archiv
Stolar, Ondřej: Analýza městských spotřebních vzorců, archiv
Sudíková, Linda: Lázeňský cestovní ruch v České republice a Evropě, archiv
Škrottová, Jitka: Rozdíly mezi muži a ženami v regionálním pohledu, archiv
Šmejkalová, Adéla: Geografický průzkum areálu rozšíření hořce tolitového v SZ části Beskyd, archiv
Trojan, Jakub: Trvale udržitelný rozvoj venkova v zázemí města Zlína, archiv
Válková, Pavla: Regionálně geografická analýza situace na trhu práce v regionu Střední Morava (se zaměřením na výběr optimálních metod analýzy), archiv
Witoszová, Denisa: Teplotní inverze v Ostravské pánvi, archiv
Zemková, Jitka: Hodnocení změn životního prostředí v zemích V4, archiv
Zezula, Jiří: Vztahy mezi anorganickým znečištěním podzemních vod a klimatickými podmínkami, archiv

2008

Adamcová, Michaela: Potravinový problém ve světě, příčiny a možnosti jeho řešení, archiv
Bártová, Michaela: Proměny venkovského prostoru v širším zázemí Brna, archiv
Beneš, Jan: Možnosti rozvoje venkovského regionu na příkladu správního obvodu ORP Šlapanice, archiv
Blažek, Pavel: Současné změny v charakteru využití zemědělských ploch v Jihomoravském kraji, archiv
Bustová, Milena: Školní vzdělávací plán zeměpisu na gymnáziu (vyšší stupeň), archiv
Červenková, Martina: Venkovský prostor a venkovský turismus, archiv
Daňková, Veronika: Návrh scénáře výukového filmu: Výuka kartografie a geoinformatiky na středních školách, archiv
Divíšek, Jan: Porovnání biogeografických podmínek Zemské brány v Orlických horách a údolí Lomné v Moravskoslezských Beskydech, archiv
Dostál, Ondřej: Suburbanizace na příkladu města Ostrava, archiv
Dvořák, Martin: Tvorba vybrané kartografické uživatelské aplikace ZABAGED, archiv
Gross, Martin: Kuřimsko: regionálně geografická studie, archiv
Honková, Monika: Mapování vegetace s využitím spektrálních indexů, archiv
Ihazová, Michaela: Trendy krátkodobého turismu, archiv
Iránek, Adam: Změna managementu a využívání krajiny v katastru Kostelce na Hané, archiv
Jelínek, Karel: Detekce tepelného ostrova města s využitím termálních snímků, archiv
Kajn, Adam: Změny v dojížďce za prací v období let 1991-2001 v Královéhradeckém kraji, archiv
Kašičková, Lucie: Povodně v Brně a okolí v období systematických hydrologických pozorování, archiv
Kohoutková, Tereza: Návrh systému činností doplňujících výuku meteorologie a klimatologie na nižším a vyšším stupni gymnázií, archiv
Konečný, Ondřej: Dopady strukturální politiky EU na možnosti rozvoje zemědělství v okrese Vsetín, archiv
Korčeková, Kristýna: Trh práce ve městě Brně a jeho zázemí, archiv
Kouřil, Aleš: Globální problémy - projektová výuka zeměpisu, archiv
Křížová, Lenka: Riziková analýza povodí Moštěnky, archiv
Marešová, Lenka: Zemědělství a venkov ČR po vstupu do EU na příkladu okresu Šumperk, archiv
Maršálková, Kateřina: Povodí - návrh interdisciplinárního projektu pro studenty gymnázia, archiv
Mikstein, David: Digitální databáze historických zpráv o počasí a příbuzných jevech v českých zemích, archiv
Münster, Petr: Stržová eroze v jižní části Brněnské vrchoviny, archiv
Oklešťková, Pavla: Odsun brněnského nádraží, archiv
Osman, Robert: Segregační procesy v prostoru města, archiv
Otte, Marie roz. Popelková: Harmonizace lokálních, regionálních privátních a státních prostorových datových zdrojů pro tvorbu elektronického atlasu na regionální úrovni, archiv
Pagáčová, Iveta: Sociálněgeografická regionalizace střední Moravy, archiv
Paška, Martin: Geovizualizační ontologie v krizovém řízení, archiv
Pelikán, Leoš: Rebilance zásob podzemní vody I. a II. křídové zvodně v jižní části ústecké synklinály (HGR 423) s ohledem na stávajicí vodárenské odběry., archiv
Pichler, Pavel: Regionálně geografická analýza území správního obvodu ORP Břeclav, archiv
Pilařová, Zuzana: Historické a současné povodně na řece Moravě a jejich dopady na ukládání sedimentů v oblasti Strážnického Pomoraví, archiv
Ponechal, Lukáš: Letecká doprava ve střední Evropě, archiv
Roupcová, Martina: Turistické cíle a jejich dopravní dostupnost v ČR, archiv
Sáňka, Ondřej: Modelování a vizualizace environmentálních dat v prostoru a čase s využitím GIS, archiv
Smetana, Mirek: Mapování korytovo-nivních jednotek řeky Svratky v CHKO Ždárské vrchy, archiv
Šalomoun, Zdeněk: Struktura zaměstnanosti v Jihomoravském kraji, archiv
Špičáková, Ludmila: Vývoj trhu s byty ve velkých českých městech, archiv
Šťastný, Rudolf: Podmínky harmonizace map pro krizový management, archiv
Šustková, Jarmila: Opatření v protipovodňové ochraně v povodí řeky Opavy, archiv
Švaříček, Jan: Vliv Novomlýnských nádrží na odtokové poměry Dyje v období nízkých vodností, archiv
Trávníček, Jan: Vývoj krajiny jižního svahu Drahanské vrchoviny, archiv
Uhnavá, Markéta: Srovnání metropolitních areálů velkých českých měst, archiv
Večerník, Radek: Změny krajinné struktury vybraného segmentu krajiny, archiv
Veselá, Iva: Vizualizace modelů trakčních schopností mobilní záchranné techniky ve volném terénu., archiv
Zvěřina, Lukáš: Regionální předpoklady pro lokalizaci progresivního terciéru, archiv
Železný, Pavel: Transformace městského centra-geografická analýza, archiv

2007

Antonín, Jiří: Dopady společné agrární politiky EU na rozvoj zemědělství a venkova v CHKO Žďárské vrchy, archiv
Borkovcová, Lucie: Problematika exonym na mapách, archiv
Březina, Ladislav: Rekonstrukce teploty vzduchu a srážek v České republice - syntéza dokumentárních údajů a přístrojových pozorování, archiv
Bubela, Petr: Kvalitativní a kvantitativní srovnáni prostorových procesů v Praze a Brně, archiv
Dvořáková, Monika: Analýza vybraných historických vichřic - dopady na přírodu a společnost, archiv
Ferda, Jaroslav: Slovinsko v EU: středoevropské, alpské, středomořské a balkánské rysy v charakteristice státu, archiv
Fránková, Veronika roz. Jandová: Současné geopolitické problémy střední Ameriky, archiv
Hališková, Ivana: Přenos geografických informací pomocí telekomunikačních prostředků, archiv
Hanáková, Lucie: Boskovicko: regionálně geografická studie, archiv
Hladík, Tomáš: Dopravní obslužnost v problémových obdobích a částech dne, archiv
Hruška, Vladan: Udržitelný rozvoj venkovské krajiny v rozdílných přírodních a sociálních podmínkách, archiv
Janeček, Pavel: Mapy cestovní medicíny, archiv
Janota, Michal: Jindřichohradecko: regionálně geografická studie, archiv
Jaroušková, Iva: Geomorfologická charakteristika údolí Loučky, archiv
Kadlec, Pavel: Areály maximálního zalidnění jako metoda hodnocení koncentrace obyvatelstva, archiv
Kotulanová, Helena: Geografie Polska multimediálně, archiv
Lacina, Tomáš: Česká velkoměsta: komparativní analýza situace na trhu práce, archiv
Mašíček, Petr: Střediska regionu Jihovýchod a jejich vybavenost v obchodu a službách, archiv
Mrštík, Josef: Regionálně geografická analýza zemědělství okresu Havlíčkův Brod, archiv
Navrátilová, Monika roz. Hepnarová: Návrh znakových sad pro krizový management, archiv
Ondráček, Pavel: Geografické aspekty produkce cukrové řepy v České republice, archiv
Ondráčková, Martina: Krajina Tišnovska. Biogeografická studie, archiv
Otrusina, Jiří: Družicový atlas České republiky, archiv
Pacasová, Martina: Proměny lokalizačních vzorců v měřítku městských aglomerací, archiv
Pavlicová, Ilona: Teplotní inverze v oblasti Ostravské průmyslové aglomerace, archiv
Petrová, Lucie: Funkční a morfologické relikty v městském prostředí, archiv
Pleskačová, Šárka: Výuka Francie multimediálně, archiv
Salvetová, Šárka: Zpracování geografických informací ve ztížených podmínkách, archiv
Šenkýř, Jiří: Typologie agrorurálních struktur kraje Vysočina, archiv
Štěrba, Zbyněk: Tvorba vybrané kartografické uživatelské aplikace JISŽP, archiv
Vrbík, Filip: Regionální geografická analýza zemědělství v jihozápadní části Jihomoravského kraje a v jižní části kraje Vysočina, archiv
Zelíková, Martina: E-learning v geografickém vzdělávání, archiv

2006

Bařina, Karel: Návrh koncepce a legendy mapy folklorních prvků na příkladu jihomoravské etnografické oblasti. (vedoucí: M.V. Drápela)
Benešová, Jana: Regionálně geografická analýza trhu práce v Jihomoravském kraji. (vedoucí: V. Toušek)
Brabencová, Jitka: Multimediální výuka geografie Slovenska. (vedoucí: A. Hynek)
Doležalová, Marie: Projevy Severoatlantské oscilace v časové a prostorové variabilitě klimatu České republiky. (vedoucí: R. Brázdil)
Drlička, Radek: Sucha na Moravě a ve Slezsku. (vedoucí: R. Brázdil)
Durnová, Gabriela: Prostorová diferenciace města z hlediska kvality života. (vedoucí: O. Mulíček)
Hájek, Michal: Tvorba vybrané kartografické uživatelské aplikace Jednotného informačního systému životního prostředí (JISŽP). (vedoucí: M. Konečný)
Halíčková, Monika: Hydrometeorologické extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku v období 1851-1900 ve světle dokumentárních pramenů. (vedoucí: R. Brázdil)
Hildebrandová, Marika: Dopravní reálie Evropy ve výuce zeměpisu. (vedoucí: S. Řehák)
Holeček, Jan: Městská brownfields –stav a perspektivy rozvoje. (vedoucí: O. Mulíček)
Kotulánová, Helena: Geografie Polska multimediálně. (vedoucí: A. Hynek)
Koželouh, Jiří: Oxid siřičitý a prašný aerosol v ovzduší Brna. (vedoucí: M. Kolář)
Krejčí, Lukáš: Fluviální tvary v NPR Ramena řeky Moravy. (vedoucí: Z. Máčka)
Kubalíková, Lucie: Geomorfologické poměry Deblínské vrchoviny. (vedoucí: Z. Máčka)
Kvášová, Hana: Urbanizace a rozvoj měst v zemích třetího světa. (vedoucí: O. Mulíček)
Laudátová, Silvie: Střediska Moravskoslezského kraje a jejich vybavenost v obchodu a službách. (vedoucí: S. Řehák)
Malík, Karel: Návrh koncepce a legendy pro mapy sakrálních objektů. (vedoucí: M.V. Drápela)
Michalec, David: Demografický vývoj v ČR – komparace vývoje v ČR se situací v západních zemích. (vedoucí: D. Seidenglanz)
Mylková, Veronika: Regionální geografická analýza současných demografických trendů ve Zlínském kraji. (vedoucí: V. Toušek)
Nevěděl, Lukáš: Regionálně geografická studie Židlochovicka a Hustopečska. (vedoucí: A. Věžník)
Petr, Michal: GIS povodí Svitavy. (vedoucí: P. Dobrovolný)
Petříková, Martina: Využití výukových programů Světové banky v geografickém vzdělávání. (vedoucí: V. Herber)
Podhrázský, Zbyšek: „Cartoon like“ 3D vizualizace digitálních plánů měst. (vedoucí: K. Staněk)
Přecechtělová, Tereza: Vývoj maloobchodní sítě ve městě Brně. (vedoucí: O. Mulíček)
Samcová, Jana: Program rozvoje Dačicka. (vedoucí: V. Toušek)
Svobodová, Hana: Regionálně geografická analýza zemědělství okresu Jihlava. (vedoucí: A. Věžník)
Štampach, Radim: Automatická kartografická generalizace stavebních objektů z KM do map středních měřítek. (vedoucí: K. Staněk)
Trusina, Jan: Potenciální hydrologická rizika v povodí Olšavy. (vedoucí: M. Kolář)
Valenta, Petr: Program rozvoje Konicka. (vedoucí: V. Toušek)
Vašek, Martin: Globalizační procesy v městském rozvoji. (vedoucí: O. Mulíček)
Veselský, Jan: Regionálně geografická analýza zemědělství okresu Žďár nad Sázavou. (vedoucí: A. Věžník)
Vitásková, Jana: Návrh přirozeného referenčního systému. (vedoucí: K. Staněk)
Vlková, Lucie: Střediska regionu Střední Morava a jejich vybavenost v obchodu a službách. (vedoucí: S. Řehák)
Vrbík, Filip: Regionální geografická analýza zemědělství v jihozápadní části Jihomoravského kraje a v jižní části kraje Vysočina. (vedoucí: A. Věžník)
Zvara, Jan: Program rozvoje Hlinecka. (vedoucí: V. Toušek)

2005

Bartoš, Martin: Regionálně-geografická analýza transformace průmyslu v Pardubickém a Královéhradeckém kraji
Čurda, Aleš: Regionálně geografická analýza zemědělství okresu Třebíč
Drahoš, Martin: Regionální geografická analýza zemědělství okresu Ústí nad Orlicí
Drápela, Emil: Marginální oblasti a hodnocení jejich přínosu pro trvalou udržitelnost
Džingozov, Lubomír: Trvale udržitelný rozvoj mikroregionu Dolní Posvitaví
Fukátko, Jan: Analýza a srovnání datové politiky v ČR a v zemích EU
Gregorčíková, Monika: Turismus v pohraničí České republiky a Slovenska<
Hazuková, Klára: Nejstarší mapové náčrty na světě a postavení „Moravské mapy“ mezi nimi
Hobzová, Kateřina: Zahraniční pracovní migrace v ČR s důrazem na migrace se Slovenskem
Hubová, Alena: Regionálně-geografická analýza současných demografických trendů v Moravskoslezském kraji
Chabičovská, Kateřina: Evropská města střední velikosti – scénáře rozvoje
Kadlec, Jan: Kolísání maximálních a minimálních teplot vzduchu v ČR v období 1961-2000
Keyzlarová, Sandra: Zahrádkářské kolonie v Brně. Specifické využívání příměstské krajiny
Kosarová, Petra: Návrh rozšíření geodatabáze pro účely kognitivní lokalizace
Kotenová, Vladimíra: Alternativní přístup k definování pověřených obcí II. Stupně v České republice
Kozel, Jiří: GIS brněnské aglomerace – změny v krajině (čas v GIS)
Krylová, Věra: Podnikatelské prostředí v Brně
Kuča, Tomáš: Základní sociálně geografické problémy Uherskobrodska z pohledu jeho strategie rozvoje
Nedoma, Petr: Multimediální výuka na příkladu urbanizace
Nováková, Pavla: Zpracování výukového tématu „Antarktida“ pro potřeby nižšího a vyššího gymnázia
Onderčová, Jiřina: Hierarchizace krajinného skeletonu pro účely kartografické generalizace
Ondráček, Petr: Souhrn, zhodnocení a srovnání veřejně dostupných zdrojů geodat na území Evropy
Otte, Marie: Možnosti synergetického využití analogových a elektronických atlasů při výuce zeměpisu
Pařízek, Jan: Regionálně geografická analýza zemědělství povodí Křetínky
Pelcl, Jakub: Studium vývoje aluviálního vodního toku pomocí historických map a písemných pramenů
Peterková, Lucie: Geomorfologické problémy okolí Brněnské přehrady
Petrová, Klára: Studium změn v krajině v oblasti Novomlýnských nádrží metodami DPZ
Pfeiferová, Erna: Mexiko v gymnaziální výuce zeměpisu
Přerovský, Martin: Současné Slovensko a dopravní tahy severojižního a západovýchodního směru
Příhodová, Hana: Regionální geografická analýza situace na trhu práce v Jihomoravském kraji na konci roku 2004 s důrazem na region Vyškovsko
Řezník, Tomáš: Interaktivní mapy na příkladu Letovic
Šoustalová, Eva: Regionálně geografická analýza zemědělství okresu Šumperk
Šťastná, Ivana: Informační systém družic pro výzkum přírodních zdrojů Země
Šťávová, Zuzana: Vývoj moravskoslezské kartografie od roku 1850 do roku 1950
Šuranský, Martin: Využití internetu při výuce předmětu Krajinná ekologie
Tížková, Alena: Hydrologická rizika v povodí Svitavy
Trnková, Stanislava: Internetový portál kartografických znalostí
Vaňurová, Petra: Evidence, komparace a zhodnocení dopravních záměrů krajů a regionů NUTS 2 v České republice
Vlachopulos, David: Havířov : historicko – geografická studie
Wawrzacz, Antonín: Průmyslové zóny a přímé zahraniční investice v Jihomoravském kraji (regionálně-geografická analýza)
Zahradníček, Pavel: Archivní zprávy o škodách způsobených živelnými pohromami jako zdroj údajů pro studium hydrometeorologických extrémů a jejích dopadů na příkladu panství Bítov

2004

BOHUSLAVOVÁ, Olga: Geneze a prostorová difuze dálkových autobusových spojení v Československu. (vedoucí: S. Řehák)
CAJTHAML, Petr: Geomorfologické poměry okolí Nového Boru. (vedoucí: Z. Máčka)
DOBIÁŠ, Daniel: Krušnohorsko – současný stav krajiny. (vedoucí: J. Vašátko)
DOSEDLA, Michal: Hranečníky na pomezí Čech a Moravy – terénní výzkum a dokumentace úseku Stáj – Rozhraní. (vedoucí: S. Řehák)
DOSTÁL, Igor: Dezintegrace autobusové dopravy v Bílých Karpatech po rozdělení Československa. (vedoucí: S. Řehák)
DVOŘÁČKOVÁ, Michaela: Finsko v geografickém vzdělávání. (vedoucí: A. Hynek)
FIC, Tomáš: Mapová dokumentace opevnění ČSR na Jižní Moravě. (vedoucí: M. V. Drápela)
GABRIELOVÁ, Kamila: Lokální rozvoj v Kanadě a České Republice. (vedoucí: A. Hynek)
HALAS, Petr: Biogeografie Kunštátska. (vedoucí: J. Vašátko)
HAVLÁKOVÁ, Lucie: Návrh naučné stezky v údolí Moravice. (vedoucí: J. Vašátko)
HAVLÍNOVÁ, Andrea: Úlohy a možnosti využití geografických (prostorových) informací v rámci regionálních informačních a komunikačních infrastruktur. (vedoucí: M. Konečný)
HUBÁČKOVÁ, Veronika: Proměny souměstí Uherské Hradiště – Staré město – Kunovice. (vedoucí: A. Hynek)
HUBL, Richard: Průmysl v Posvitaví (historicko-geografická studie). (vedoucí: V. Toušek)
CHAROUZEK, Gustav: Regionální geografická analýza zemědělství okresu Blansko. (vedoucí: A. Věžník)
KADLEC, Miroslav: Geografická charakteristika mikroregionu Luhačovicko a možnosti jeho rozvoje. (vedoucí: S. Řehák)
KARVÁNKOVÁ, Petra: Současná role Kanady v České republice. (vedoucí: A. Hynek)
KEPRTOVÁ, Kateřina: Družicové mapy vybraného území Jižní Moravy. Část okresu Znojmo a Břeclav s přilehlým územím Rakouska. (vedoucí: P. Dobrovolný)
KREJZA, Aleš: Proměny města Semily. (vedoucí: A. Hynek)
KSENIČ, Petr: Zemědělství Jihomoravského kraje (regionálně geografické aspekty). (vedoucí: A. Věžník)
KRUŤOVÁ, Zuzana: Hranečníky na pomezí Čech a Moravy – terénní výzkum a dokumentace úseku Rakousko – Stáj. (vedoucí: S. Řehák)
KVAPILOVÁ, Martina: 3D vizualizace CHKO Pálava. (vedoucí: P. Dobrovolný)
MACÚCHOVÁ, Zuzana: Transformace českého průmyslu po roce 1989 (regionálně geografická analýza). (vedoucí: V. Toušek)
MALÝ, Radek: Kulturní geografie v gymnaziální výuce zeměpisu. (vedoucí: A. Hynek)
MAREŠ, Jakub: Kvalita života ve světě, její geografická podmíněnost a vývoj v devadesátých letech 20. století. (vedoucí: P. Daněk)
MICHL, Martin: Dojížďka za prací v Jihomoravském kraji a její změny v období let 1991-2001. (vedoucí: V. Toušek)
NEPRAŠ, Martin: Základní sociálně geografické problémy mikroregionu Polensko z pohledu jeho strategie rozvoje. (vedoucí: A. Věžník)
PILÁTOVÁ, Petra: Návrh naučné stezky v oblasti Luhačovic. (vedoucí: J. Vašátko)
PÍSEK, Jan: Použití objektově orientované analýzy obrazů pro hodnocení změn v krajině. (vedoucí: P. Dobrovolný)
PROCHÁZKOVÁ, Kateřina: Mezinárodní politika životního prostředí. (vedoucí: P. Daněk)
PŘIBYLOVÁ, Markéta: Návrh naučné stezky v oblasti Lipnice nad Sázavou. (vedoucí: J. Vašátko)
ŘEZNÍČKOVÁ, Ladislava: Povětrnostní singularity na území České republiky. (vedoucí: R. Brázdil)
SKLENÁŘOVÁ, Jana: Limity a možnosti rozvoje marginálního území na hranicích s Rakouskem. (vedoucí: S. Řehák)
STRUŠKOVÁ, Hana: Doprava v ČR na počátku 21. století. (vedoucí: V. Toušek)
ŠTOKINGER, Michal: Typologie mikroregionů ČR – správních obvodů obcí s rozšířenou působností (aplikace faktorové analýzy). (vedoucí: V. Toušek)
ŠVESTKA, Ondřej: Regionální geografická analýza zemědělství okresu Vyškov. (vedoucí: A. Věžník)
TRAXLER, Frantiąek: Volební geografie Ruska. (vedoucí: S. Řehák)
VAŠKOVÁ, Monika: Terénní gymnaziální vzdělávání v Brně. (vedoucí: A. Hynek)
VLKOVÁ, Veronika: Vývoj krajiny v oblasti bývalých ženijně technických zátarasů na území NP Šumava (s ohledem na vegetační složku geobiocenóz). (vedoucí: J. Vašátko)
VYCHODILOVÁ, Anna: Rakousko v gymnaziální výuce zeměpisu. (vedoucí: A. Hynek)

2003

BĚTÁK, Jan: Krajinná ekologie jihozápadních Chřibů. (vedoucí: A. Hynek)
BRYNDA, Radek: Průmysl Ústeckého kraje (Regionálně-geografická analýza a syntéza). (vedoucí: V. Toušek)
BUREL, Ondřej: Transformace průtokových vln na řece Bečvě. (vedoucí: M. Kolář)
BURSOVÁ, Ivana: Geografické aspekty transformace zemědělství ve východní části okresu Brno-venkov. (vedoucí: A. Věžník)
CETKOVSKÝ, Stanislav: Ekologická zátěž na příkladu vybraného území. (vedoucí: V. Herber)
DVOŘÁK, Pavel: Hranečníky na pomezí Čech a Moravy (úsek mezi Rozhraním a Králickým Sněžníkem). (vedoucí: S. Řehák)
DVOŘÁK, Petr: Ekologické zemědělství v České republice. (vedoucí: E. Reinöhlová)
GRULICH, Tomáš: Srovnávací analýza vývoje sítí městské hromadné dopravy velkoměst České republiky (kromě Prahy). (vedoucí: S. Řehák)
HANÁK, Michal: Socioekonomicko-geografický přehled vybraných zemí střední Afriky. (vedoucí: A. Věžník)
HAVLÍČEK, Jaroslav: Environmentální vzdělávání ve výuce zeměpisu. (vedoucí: A. Hynek)
HEBKÝ, Tomáš: Strategie rozvoje pohraničního mikroregionu Jablunkovsko. (vedoucí: S. Řehák)
HEPNAR, Tomáš: Změny v železničním provozu na hranicích České republiky a Slovenska. (vedoucí: M. Konečný)
KNOBLOCHOVÁ, Lenka: Program Evropské unie „SAPARD“ v České republice. (vedoucí: O. Mulíček, E. Reinöhlová)
KOSTKOVÁ, Michaela: Valašskokloboucko ve výuce zeměpisu. (vedoucí: A. Hynek)
KOŠNÁŘ, Marek: Srovnání klasifikace na bázi morfometrických charakteristik získaných prostřednictvím TIN modelu s existující geomorfologickou regionalizací. (vedoucí: K. Staněk)
KOUDELKOVÁ, Tereza: Trh práce v Ústeckém kraji (regionálně geografická analýza a syntéza). (vedoucí: V. Toušek)
KOVAŘÍK, Ludvík: Geografické aspekty transformace českého pivovarnictví v 90. letech. (vedoucí: V. Toušek)
KREJČÍ, Tomáš: Atlas průmyslu České republiky – zpracování projektu a ukázka vybraných tématických map. (vedoucí: V. Toušek)
MACHALOVÁ, Iva: Analýza výsledků parlamentních voleb v roce 2002. (vedoucí: P. Daněk)
MARVÁNEK, Ondřej: Vliv člověka na geomorfologii pískovcových skalních měst na území CHKO Broumovsko. (vedoucí: Z. Máčka)
MATASOVÁ, Blažena: Reforma veřejné správy v České republice s přihlédnutím ke kraji Vysočina. (vedoucí: S. Řehák)
MEDŇANSKÝ, Tomáš: Biotechnologie, rukověť pro geografy. (vedoucí: E. Reinöhlová, S. Řehák)
OPLETAL, Marek: Severní Irsko: geografická analýzy politického konfliktu. (vedoucí: P. Daněk)
SEDLÁČEK, Pavel: Vancouver: Geografie města. (vedoucí: A. Hynek)
STACHOŇ, Zdeněk: Klasifikace a analýza map pro leteckou dopravu. (vedoucí: M. Konečný)
SYROVÁ, Iva: Cestovní ruch ČR – geografická analýza vývoje 90. let. (vedoucí: V. Toušek)
ŠLAPALOVÁ, Zuzana: Studium územního rozvoje města Zlín prostředky DPZ. (vedoucí: P. Dobrovolný)
ŠTĚPÁNKOVÁ, Ilona: Geografické aspekty transformace zemědělství v okrese Hodonín. (vedoucí: A. Věžník)
VALÁŠKOVÁ, Veronika: Krajinná ekologie a dálkový průzkum Země – výuka prostřednictvím www stránek. (vedoucí: P. Dobrovolný)
VOTRUBA, Pavel: Hodnocení regionální diferenciace sociálního a ekonomického vývoje v období 1991 – 2001 na příkladě okresů Č