List of defended dissertation theses

Physical Geography
Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing
Regional Geography and Regional Planning

Physical Geography

2017

 • Dolák, Lukáš: Časoprostorová variabilita hydrometeorologických extrémů a jejich dopadů v Jihlavském kraji v období 1650-1880, archiv
 • Geletič, Jan: Faktory podmiňující prostorovou diferenciaci teploty vzduchu v prostředí městského klimatu, archiv
 • Hrbáček, Filip: Current changes of active layer thermal regime and thickness on James Ross Island, Antarctic Peninsula, archiv
 • Púčik, Tomáš: Severe convective storm environments in the present and future, archiv

2016

 • Jakubínský, Jiří: Regenerace potočních krajin a jejich hodnocení, archiv
 • Kuda, František: Možnosti a aplikace vybraných moderních technologií při výzkumu vývoje reliéfu v západní části Národního parku Podyjí, archiv
 • Silwal, Thakur: Human-Wildlife Conflict: Analysis of factors involved in wildlife attacks on human in and around Chitwan National Park, Nepal, archiv

2015

 • Divíšek, Jan: Biogeographical patterns of species assemblages in the Czech Republic, archiv

2013

 • Bohuslavová, Olga: Ekologie lišejníků odledněného území ostrova James Ross, Antarktida, archiv
 • Doleželová, Marie: Srážkové poměry města Brna, archiv
 • Havlíček, Marek: Význam starých map pro studium změn krajiny v okrese Hodonín, archiv
 • Rypl, Jiří: Reliéf Pohořské hornatiny (Novohradské hory) se zaměřením na rozšíření kryogenních tvarů, archiv

2012

 • Keyzlarová, Sandra: Zahrádkaření a chataření - environmentální, sociální a ekonomické aspekty na příkladu města Brna, archiv
 • Pelikán, Leoš: Proměnlivost podzemního odtoku v malých povodích, archiv
 • Szarek, Wojciech: Bioklimatologické podmínky regionu Severní Moravy a Slezska, archiv
 • Šťastná, Viktorie: Trendy teploty vzduchu v severní části Antarktického poloostrova a v souostroví Jižní Shetlandy v období 1950-2003, archiv
 • Vodová, Libuše: Optimalizace ekologické sítě Brtnicka na základě biogeografických podkladů, archiv

2011

 • Bělínová, Monika: Meteorologická a fenologická pozorování české Vlastenecko-hospodářské společnosti v letech 1817–1847, archiv
 • Dvořák, Petr: Změny ve využívání krajiny povodí dolní Jihlavy, archiv
 • Halas, Petr: Biogeografické aspekty fragmentované vegetace, archiv
 • Kubalíková, Lucie: Hodnocení geomorfologických lokalit v kontextu ochrany neživé přírody: případová studie ze západní části národního parku Podyjí a z okolí Maršovského žlebu, archiv
 • Marvánek, Ondřej: Geomorfologické aspekty rozšíření a vývoje kvartérních kryogenních struktur ve vybraných regionech, archiv
 • Peterková, Lucie: Reliéf a geomorfologický vývoj řeky Svratky v brněnském prostoru v severozápadní části Bobravské vysočiny, archiv
 • Raška, Pavel: Paleogeomorfologický význam a environmentální změna kamenitých akumulací v Českém středohoří, archiv

2010

 • KREJČÍ, L.: Struktura, dynamika a geomorfologické účinky dřevní hmoty v říčních korytech lesních vegetačních stupňů ČR. (vedoucí: Z. Máčka) archiv
 • KARVÁNKOVÁ, P.: Lokální environmentální témata v dyjské části Znojemska. (vedoucí:  A. Hynek) archiv
 • ZAHRADNÍČEK, P.: Informace o pěstování révy vinné jako zdroj poznání vývoje klimatu České republiky v minulosti, současnosti a v budoucnosti. (vedoucí: R. Brázdil) archiv

2009

 • ŠAŇKOVÁ, B.: Vegetace údolních niv ve vztahu k fluviálním procesům a tvarům vybraných řek Hrubého a Nízkého Jeseníku. (vedoucí: J. Lacina) archiv

2008

 • ŘEZNÍČKOVÁ, L.: Analýza vizuálních denních záznamů počasí a časných přístrojových meteorologických měření v českých zemích. (vedoucí: R. Brázdil) archiv

2007

 • RIEZNER, J.: Agrární formy reliéfu a jejich vegetace v kulturní krajině Jesenicka. (vedoucí: J. Vašátko) archiv
 • TOLASZ, R.: Databázové zpracování klimatologických dat. (vedoucí: R. Brázdil) archiv
 • HRUŠKOVÁ, K.: Modelování odtoku z tajícího sněhu v povodí horního Hronu. (vedoucí: R. Brázdil) archiv

2006

 • MACKOVČIN, P.: Krajinná ekologie urbánního a suburbánního Brna. (vedoucí: A. Hynek) archiv
 • SKOKANOVÁ, H.: Hodnocení krajiny Podyjí. (vedoucí: A. Hynek) archiv
 • CHROMÁ, K.: Časová a prostorová analýza krupobití letního půlroku na území Moravy a Slezska v 19. a 20. století. (vedoucí: R. Brázdil)archiv
 • ŠTĚPÁNEK, P.: Variabilita teploty vzduchu na území České republiky v období přístrojových měření. (vedoucí: R. Brázdil) archiv

2005

 • HRADECKÝ, J.: Disturbanční procesy a jejich vliv na dynamiku krajiny – Západní Beskydy a Podbeskydská pahorkatina. (vedoucí: J. Vašátko)
 • ROŠTÍNSKÝ, P.: Morfostrukturní poměry jihovýchodního okraje Českého masivu na jižní Moravě a v severním Rakousku. (vedoucí: J. Karásek)

2003

 • PETŘÍKOVÁ, G.: Krajina povodí Křetínky. (vedoucí: A. Hynek)
 • MACKOVÁ, J.: Rekonstrukce kolísání klimatu v Českých zemích v 18. století. (vedoucí: R. Brázdil)
 • HLAVINKOVÁ, P.: Krajinná ekologie východní části města Brna se zaměřením na odpadové hospodářství a staré skládky. (vedoucí: A. Hynek)

2002

 • MÁČKA, Z.: Fluviální tvary a procesy ve vybraných povodích Moravy. (vedoucí: J. Karásek)
 • BÍL, M.: Využití geomorfometrických technik při studiu neotektoniky (na příkladu Vsetínských vrchů). (vedoucí: J. Karásek)

2001

 • LÁSKA, K.: Závislost vybraných meteorologických prvků na povětrnostních situacích v prostoru Jižních Shetland, Bransfieldovy úžiny a Antarktického poloostrova. (vedoucí: P. Prošek)
 • ŠTĚPÁNKOVÁ, P.: Rekonstrukce srážek na základě dendrochronologií jedle a borovice na jižní Moravě v období 1376-1996. (vedoucí: R. Brázdil)

1999

 • ŘEHÁNEK, T.: Změny hydrologického režimu povodí horní Ostravice za období 1970-1996. (vedoucí: V. Kříž)

1996

 • BRZÁK, M.: Geomorfologické problémy Národního parku Podyjí a přilehlého území. (vedoucí: J. Karásek)
 • JANOUCH, M.: Globální a difúzní záření na území České republiky a jejich vzájemný vztah. (vedoucí: P. Prošek)

1994

 • DVOŘÁK, L.: Geomorfologické poměry severní části Zábřežské vrchoviny. (vedoucí: A. Hynek)

Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing

2016

 • Bohovic, Roman: Časopriestorová dynamika fenológie v Strednej Ázii s využitím metód diaľkového preiskumu Zeme, archiv
 • Duda, Petr: Pervazivní kartografie: teorie, metody a aplikace v oblasti zpracování hlukových dat, archiv

2014

 • Kolisko, Pavel: Teorie fuzzy modelů a jejich využití a interpretace pro rozvoj cykloturistiky v Jihomoravském kraji, archiv

2012

 • Štěrba, Zbyněk: Objektivizace a optimalizace hodnocení kartografické symboliky pro mapy v krizovém řízení, archiv

2011

 • Kaplan, Věroslav: Inverzní postupy modelu radiativního transferu pro odhad biochemických a fyzikálních parametrů vegetace, archiv
 • Tajovská, Kateřina: Mapová symbolika v krizovém řízení, archiv

2010

 • ŠTAMPACH, R.: Automatizované odsazování prvků v kartografické generalizaci (forma: prezenční, vedoucí:  M. Konečný) archiv
 • KUMHÁLOVÁ, J.: Využití GIS v precizním zemědělství (vedoucí: M. Konečný) archiv
 • ZBOŘIL, J.: Kontextová kartografická vizualizace a její využití v krizovém managementu (vedoucí: M. Konečný) archiv

2009

 • STACHOŇ, Z.: Automatické umísťování popisu na mapách pro krizový management (vedoucí: M. Konečný) archiv
 • FECISKANIN, R.: Optimalizácia nepravidelných trojúholníkových sietí pre modelovanie georeliéfu (vedoucí: M. Konečný) archiv
 • KOZEL, J.: Kontextová mapová služba (vedoucí: M. Konečný) archiv
 • KUDRNOVSKÝ, E.: Informační systém o území pro účely regionálního rozvoje cestovního ruchu. (vedoucí: M. Konečný) archiv

2008

 • ŘEZNÍK, T.: Metadatový tok v krizovém řízení : od konceptu k implementaci (vedoucí: M. Konečný) archiv

2007

 • POPKOVÁ, K.: Atlas Euroregionu Neisse - Nisa - Nysa ve vybraných tematikách (vedoucí: M. V. Drápela) archiv
 • MULKOVÁ, M.: Využití metod DPZ při sledování antropogenních změn krajiny v dobývacím prostoru Lazy (vedoucí: M. Konečný) archiv
 • ŠMÍDA, J.: Návrh koncepce a obsahu elektronického atlasu Libereckého kraje (vedoucí: M. Konečný) archiv
 • SEDLÁK, P.: Využití technologie GIS při rekonstrukci podloží severní části Hornomoravského úvalu (vedoucí: M. Konečný) archiv
 • VESELÝ, M.: TopoXML, výměnný formát topologie vektorových dat (vedoucí: M. Konečný) archiv

2006

 • TOMAS, R.: Koncepce a rozvoj národní geologické mapové databáze v návaznosti na evropské a globální datové infrastruktury (vedoucí: M. Konečný)

2005

 • GRIM, T.: Vývoj slezské kartografie do počátku 18. století (vedoucí: M. V. Drápela) archiv
 • BRÁTOVÁ, K.: Legislativní aspekty přístupu ke geografickým datům a informacím. (vedoucí: M. Konečný)
 • SVATOŇOVÁ, H.: Modelování krajiny – teorie a aplikace na příkladu povodí Harasky. (vedoucí: M. Konečný)

2004

 • ADAM, D.: Staré stezky na Ivančicku. (vedoucí: M. V. Drápela)

2003

 • GOLÁŇ, J.: Archeologické prediktivní modelování pomocí geografických informačních systémů – na příkladu území jihovýchodní Moravy. (vedoucí: M. Konečný)

2001

 • PETROVÁ, A.: Multitemporální analýza s využitím materiálů DPZ při tvorbě map land-use na katastru obce Havraníky. (vedoucí: M. Konečný)
 • PEŇÁZ, T.: Vizualizace prostorových dat z činnosti složek integrovaného záchranného systému v prostředí geografického informačního systému – na příkladu jednotek požární ochrany. (vedoucí: M. Konečný)

2000

 • AZZANI, A.: Velký Aden – geograficko-kartografická studie. (vedoucí: M. V. Drápela)
 • STANĚK, K.: Zjednodušování a zhlazování liniových prvků v automatizované kartografické generalizaci. (vedoucí: M. Konečný)
 • FRIEDMANNOVÁ, L.: Transformace tématických mapových děl z analogové formy do formy digitální na příkladu územně plánovací dokumentace. (vedoucí: M. Konečný)
 • MAHEL, D.: Perspektivy aplikace geografických informačních systémů na středních školách v ČR. (vedoucí: M. Konečný)

Regional Geography and Regional Planning

2017

 • Daniel, Jan: Proměny organizace prostoru českých zemí: reflexe historického vývoje v období 1945 až 1949, archiv
 • Fiedor, David: Regionálně-geografická diferenciace hazardu v ČR, archiv
 • Malý, Jiří: Diskurz územní soudržnosti: klíčové koncepty v geografické perspektivě, archiv
 • Vachuda, Jan: Analýza změn zemědělského land use v ČR a v modelovém regionu (katastrální území), archiv

2016

 • Hercik, Jan: Demilitarizace území České republiky a její geografické aspekty, archiv
 • Trojan, Jakub: Dopady regionální politiky (a její nástroje) na rozvoj mikroregionů: dynamizace koncepčních dokumentů a aktivní vizualizace prostřednictvím GIS, archiv

2015

 • Konečný, Ondřej: Regionální diferenciace českého zemědělství v období začleňování České republiky do Evropské unie, archiv
 • Šimáček, Petr: Bydlení a bytová politika v ČR: zaměřeno na vývoj po roce 1989 a Olomoucký kraj, archiv

2014

 • Frantál, Bohumil: Lokální identita, percepce environmentálních rizik a konflikty o využívání území (na příkladu energetického rozvoje v České republice), archiv
 • Hruška, Vladan: Diferenciace venkovského prostoru na příkladu Moravskoslezského kraje, archiv
 • Osman, Robert: Městská teritorialita na příkladu města Brna, archiv
 • Svobodová, Ilona roz. Štěpánková: Regionálně geografická analýza vývoje zemědělství v okrese Hodonín v podmínkách Společné zemědělské politiky Evropské unie, archiv
 • Šerý, Ondřej: Hodnocení dopadů ekonomické krize na průmysl středoevropského prostoru (s důrazem na český průmysl), archiv
 • Voda, Petr: Jaká je role postkomunismu? Volební geografie České republiky a Republiky Rakousko v letech 1990-2013, archiv
 • Zvara, Jan: Geografické problémy rozvoje cestovního ruchu na jižní Moravě, archiv

2013

 • Lněnička, Libor: Dopady politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na území Jihomoravského kraje v období 2004-2006, archiv
 • Nevěděl, Lukáš: Možnosti rozvoje venkova po vstupu ČR do EU na příkladu vybraných regionů Jihomoravského kraje s přihlédnutím k příhraničí Dolního Rakouska, archiv
 • Tonev, Petr: Změny v dojížďce za prací v období transformace: komparace lokálních trhů práce, archiv

2012

 • Kladivo, Petr: Prostorová diferenciace kvality života obyvatel města Olomouce, archiv
 • Kraft, Stanislav: Aktuální změny v dopravním systému České republiky: geografická analýza, archiv
 • Fišer, Pavel: Změny na trhu práce v Jihomoravském kraji: regionálně geografická analýza s důrazem na období ekonomické krize, archiv
 • Preis, Jiří: Geografické rysy pandemie HIV/AIDS: kolaps v ohrožených regionech světa, rizika pro střední a východní Evropu, archiv

2011

 • Drápela, Emil: Marginální oblasti na území ČR a jejich vývoj v prostoru a čase, archiv
 • Koutský, J.: Staré průmyslové regiony - vývojové tendence, možnost rozvoje, archiv
 • Rousová, M.: Transformace průmyslu města Plzně, archiv
 • Svobodová, H.: Dopady společné zemědělské politiky EU na možnosti rozvoje zemědělství kraje Vysočina, archiv

2009

 • NOVÁK, V.: Dojížďka za prací a pracovně podmíněná migrace v Kraji Vysočina. (vedoucí: V. Toušek) archiv
 • SVOZIL, B.: Komunita ostrova Čečeň v Kaspickém moři. (vedoucí: A. Hynek) archiv

2008

 • JAŠŠ, R.: Pokus o geografické vymezení německé iredenty v českých zemích na podzim roku 1918 (s důrazem na oblast Moravy, Slezska a východních Čech). (vedoucí: V. Toušek) archiv
 • KLUSÁČEK, P.: Problematika malých obcí v České republice s ohledem na chod a efektivitu správy. (vedoucí: V. Toušek) archiv

2007

 • ŽUFAN, P.: Ekologické zemědělství České republiky v kontextu Společné zemědělské politiky Evropské unie (regionálně-geografická analýza). (vedoucí: V. Baar) archiv
 • SEIDENGLANZ, D.: Dopravní charakteristiky venkovského prostoru. (vedoucí: S. Řehák, V. Toušek) archiv

2006

 • ČEKAL, J.: Jihočeský kraj: regionálně geografická analýza prostorové mobility obyvatelstva. (vedoucí: V. Toušek) archiv
 • GABRIELOVÁ, L.: Nové Skotsko a jižní Morava - srovnávací studie regionální trvalé udržitelnosti. (vedoucí: A. Hynek) archiv
 • KLAPKA, P.: Návrh strategie udržitelnosti pro biosférickou rezervaci Krkonoše. (vedoucí: A. Hynek) archiv

2005

 • KUNC, J.: Transformace českého průmyslu pro roce 1989 – vliv přímých zahraničních investic. (vedoucí: V. Toušek)
 • PITNER, J.: Evropská strategie zaměstnanosti a trh práce v České republice. (vedoucí: V. Toušek)

2004

 • MULÍČEK, O.: Město Brno v období transformace. (vedoucí: A. Hynek)
 • KALLABOVÁ, E.: Sociálně geografické souvislosti panelových sídlišť a problémy jejich vývoje v České republice. (vedoucí: S. Řehák)

2002

 • VANČURA, M.: Geografické aspekty transformace průmyslové výroby v ČR po roce 1989 (na příkladě potravinářského průmyslu). (vedoucí: V. Toušek)

2001

 • TRÁVNÍČEK, R.: Vývoj prostorové organizace MHD v Brně – historický a topologický přístup. (vedoucí: S. Řehák)

2000

 • FŇUKAL, M.: Politickogeografický vývoj Jugoslávského prostoru od 70. let minulého století do současnosti. (vedoucí: S. Řehák)
 • SZCYRBA, Z.: Transformace struktur maloobchodní sítě České republiky (regionálně geografická analýza s důrazem na Olomoucko). (vedoucí: V. Toušek)

1999

 • DOKOUPIL, J.: Regionální marketing – nástroj pro regionální rozvoj příhraničního regionu Tachovsko. (vedoucí: V. Toušek)
 • SMOLOVÁ, I.: Regionálně geografická studie okresu Náchod. (vedoucí: J. Karásek)

1998

 • BRYCHTOVÁ, Š.: Analýza a potencionální možnosti rozvoje cestovního ruchu v okrese Chrudim. (vedoucí: A. Hynek)
 • HRABCOVÁ, M.: Regionálně geografická analýza vývoje nezaměstnanosti v České republice – s důrazem na možnosti uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce. (vedoucí: V. Toušek)

1996

 • GRÉGR, P.: Dopravněgeografická analýza a trendy ve vývoji dopravy – s důrazem na železniční problematiku jižní Moravy. (vedoucí: S. Řehák)

1994

 • FUKAN, J.: Regionálně geografická analýza a strategie regionálního rozvoje okresu Znojmo. (vedoucí: V. Toušek)