Epizody sucha v České republice a jejich příčinná podmíněnost

Kód projektu: GA17-10026S

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Typ projektu: Standardní projekty

Období řešení: 2017-2019

Navrhovatel: Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. (Geografický ústav, PřF MU v Brně)

Spolupracující organizace:
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Český hydrometeorologický ústav
Univerzita Karlova v Praze

Abstrakt:
Analýzy klimatu posledních dekád 20. a začátku 21. století ukázaly na významný nárůst frekvence a intenzity suchých epizod v měřítku České republiky. V důsledku probíhající klimatické změny se tak stává střední Evropa vedle Středozemí další citlivou oblastí ohroženou suchem s řadou negativních dopadů na přírodu a společnost. To vyžaduje razantní změnu z tradičního deskriptivního paradigmatu ve studiu sucha na snahu o hlubší pochopení podmínek nástupu, trvání, intenzity a ukončení suchých epizod se zřetelem na jejich příčinnou podmíněnost a zejména poznání jejich fyzikálních mechanismů. Jde nejen o analýzu vlivu jednotlivých klimatotvorných faktorů (sluneční činnost, vulkanická činnost, ENSO, AMO, NAO, zesilování skleníkového efektu, aerosoly), ale i o jejich kombinace a výsledné působení prostřednictvím studia atmosférické cirkulace. Analýza suchých epizod za posledních 500 let dokumentovaných na základě nově dostupných dendroklimatologických údajů, dokumentárních pramenů, přístrojových pozorování a modelových simulací napomůže nalezení jejich typických rysů, působících faktorů a jejich kombinací s vyhodnocením jejich podílu na začátek, průběh a ukončení suchých epizod, které napomohou k sestavení scénářů výskytů krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého sucha a jeho průběhu. Mechanismus působení identifikovaných prediktorů sucha bude detailně zkoumán na příkladu nedávných epizod sucha s využitím všech typů dat. Tento přístup by měl vést k nalezení a hlubšímu pochopení fyzikálních mechanismů a vazeb, které ovlivňují klimatologii sucha v České republice a ve střední Evropě a mají zásadní význam pro scénáře výskytu sucha v období pokračující klimatické změny.