Lidský potenciál pro informační společnost využívající prostorová data

Udržitelnost projektu - Konference Inspirujme se

2. 12. 2013

Ve dnech 27. a 28. 11.20Konference Inspirujme se 201313 se v Bratislavě, v hotelu Tatra, uskutečnila společná  česko-slovenská INSPIRE konference pod názvem Inspirujme se…"otvorenosťou". V pořadí šestý ročník konference je zároveň 2. ročníkem česko–slovenské konference. V rámci konference proběhl mimo jiné také seminář o vzdělávání v INSPIRE, jenž připravil řešitelský tým projektu Geotým. Prezentaci na téma Vzdělávání v návaznosti na SDI – teoretické znalosti a osobní kompetence přednesl Petr Kubíček. O Propojení 3D modelování budov a INSPIRE hovořili Tomáš Řezník a Lukáš Herman. Tomáš Řezník představil také referát na téma Zkušenosti s validací metadat na INSPIRE geoportálu
Prezentace ve formátu PDF jsou k dispozici ke stažení:


Udržitelnost projektu - Vystoupení na workshopu doktorandů

25. 9. 2013

Ve dnech 13. a 14. 9. se uskutečnil Workshop doktorandů 2013workshop doktorských studentů "Geografický výzkum" s podtitulem Participace a angažovanost geografického výzkumu. Členové řešitelského týmu projektu Geotým prezentovali své příspěvky v sekci Strategie využití prostorových dat v současné společnosti. Sekci moderoval dr. Zbyněk Štěrba. V rámci sekce zazněly následující příspěvky: Novinky v mezinárodních iniciativách o prostorových datech v roce 2013 (prezentoval Radim Štampach); Otevřené 3D formáty a jejich využití v geoinformatice (Lukáš Herman); Datová infrastruktura pro inteligentní aplikace založené na datech o hluku (Petr Duda).
Abstrakty všech zmíněných příspěvků a další informace o workshopu jsou k dispozici zde.
Vybrané prezentace jsou ke stažení zde:


ZÁVĚREČNÁ PUBLIKACE PROJEKTU

20. 12. 2012

Datové infrastruktury pro prostorově informační společnostV listopadu 2012 byla vydána závěrečná publikace projektu "Geotým" nazvaná Datové infrastruktury pro prostorově informační společnost. Publikaci ve formátu PDF je možné stáhnout z tohoto webu

Bibliografický záznam:

KONEČNÝ, M., KUBÍČEK, P. a kolektiv. Datové infrastruktury pro prostorově informační společnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 100 s. ISBN 978-80-210-6014-2.

Seznam kapitol a jejich autoři:

1. Globální geoinformační ifrastruktury - Milan Konečný, Petr Kubíček, Miroslav Kolář
2. Ifrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) - Eva Mulíčková, Tomáš Řezník, Radim Štampach
3. Globální projekty - Radim Štampach, Zbyněk Štěrba
4. 3D modelování v kontextu geoinformačních standardů - Lukáš Herman
5. Publikace dat ze senzorových sítí - Petr Duda
6. Kartografická vizualizace Senzorových dat - Jiří Kozel, Zdeněk Stachoň


III. národní workshop

5. 12. 2012

Dne 28. listopadu 2012 se na uskutečnil v pořadí již Inspirujme se efektivitoutřetí řádný národní workshop projektu Geotým. Workshop se uskutečnil v rámci konference Inspirujme se efektivitou, která se konala ve dnech 27. a 28. listopadu ve vzdělávacím a informačním centru FLORET v Průhonicích. Na konferenci vystoupili dr. Zdeněk Stachoň s prezentací na téma možnosti elektronického vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE, Mgr. Lukáš Herman, jenž hovořil o 3D datech v INSPIRE, a dr. Jiří Kozel, který se věnoval problematice kartografické symboliky a směrnice INSPIRE. Další informace a abstrakty příspěvků jsou k dispozici na webu konference.
Prezentace ve formátu PDF ke stažení:

Fotografie z akce:

Konference Inspirujme se efektivitou Konference Inspirujme se efektivitou Konference Inspirujme se efektivitou
Konference Inspirujme se efektivitou Konference Inspirujme se efektivitou Konference Inspirujme se efektivitou

 


 

vystoupení na vysokých školách

5. 12. 2012

V listopadu a prosinci průběžně probíhají vystoupení jednotlivých členů řešitelského týmu projektu Geotým na českých vysokých školách. Konrétně to jsou Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univrzita Pardubice, ČVUT v Praze a Palackého univerzita v Olomouci. Na Českém Učení Technickém v Praze vystoupil za řešitelský tým projektu Geotým dr. Jiří Kozel.
V Ústí nad Labem se vystoupení konalo v rámci "Týdne geografie" (program akce je dostupný zde). Vystoupili zde Petr Kubíček a Lukáš Herman s přednáškou na téma: 3D modelování měst s využitím geoinformačních standardů (část prezentace ve formátu PDF je dostupná zde).
Na Univerzitě Pardubice vystoupil se svou prezentaci Mgr. Petr Duda. Studenty a zaměstnace fakulty ekonomicko-správní uvedl do problematiky využití senzorů v kartografie a geoinformatice a demonstroval příklady propojení senzorových měření a webových technologií. Fotografie z akce:

Vystoupení na Univerzitě Pardubice  Vystoupení na Univerzitě Pardubice  Vystoupení na Univerzitě Pardubice 


Na Palackého univerzitě se vystoupení členů řešiteslého týmu uskutečnilo 5. 12. jako jedenáctá přednáška seriálu akci OGiC (Olomouc Geoinformatics Colloquim), pozvánka k dispozici. Rovněž zde vystoupili Petr Kubíček a Lukáš Herman a představili témata: Historie vzniku geoinformačních infrastruktur a úvod do problematiky směrnice INSPIRE a 3D modelování měst s využitím geoinformačních standardů (kompletní prezentace ve formátu PDF je dostupná zde). Fotogalerie z akce:

Vystoupení na katedře geoinformatiky UPOL Vystoupení na katedře geoinformatiky UPOL Vystoupení na katedře geoinformatiky UPOL
Vystoupení na katedře geoinformatiky UPOL Vystoupení na katedře geoinformatiky UPOL  

 

přednášky na pedagogické fakultě masarykovy univerzity 

29. 10. 2012

Ve dnech Vystoupení na PdF MU 22. 10. 201222. října a  24. října 212 proběhly na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity dvě vystoupení členů řešitelského týmu projektu Geotým. přednášky byly určeny studentům katedry geografie. První přednáška uvedla posluchače do problematiky geoinformačních infrastuktur, shrnula hlavní aspekty směrnice INSPIRE a jejích aktuální stav a možné přínosy pro studenty a učitele geografie. Druhá přednáška se věnovala iniciatiě GMES a otázkám kartografické vizualizace.
Prezentace ke stažení (ve formátu PDF):


 

III. mezinárodní workshop

26. 9. 2012

Dne 24. září 2012 se na Geografické ústavu uskutečnil v pořadí již třetí mezinárodní workshop projektu Geotým. Workshopu se zúčastnili odborníci z předních evropských výzkumných institucí. Hosty přivítal prof. Milan Konečný, hlavní cíle projektu Geotým pak představil dr. Petr Kubíček. Prvním zahraničním hostem byl dr. Ionut Iosifescu (ETH Curych), jenž referoval o specifikách zpracování senzorových dat a možnostech jejich kartografické vizualizace. Prof. Volker Coors (HFT Stuttgart) nastínil možnosti využití 3D prostorových infrastruktur na příkladu výpočtů energetických nároků budov.  MSc. Haosheng Huang (TU Vienna) shrnul aktivity svého pracoviště na poli výzkumu LBS (Location Based Services) a tvorby i testování aplikací pro mobilních navigaci. Dr. Joep Crompvoets (KU Leuven) netechnologické aspekty ovlivňující budování geoinformačních infrastruktur. V závěrečném příspěvku se dr. Tomáš Řezník (JRC, Geografický ústav MU) zamýšlel nad dalším vývojem a případnými změny směrnice INSPIRE.
Prezentace jsou k dispozici ve formátu PDF zde:

Fotografie z akce:

Mezinárodní workshop 24.9. 2012 Mezinárodní workshop 24.9. 2012 Mezinárodní workshop 24.9. 2012
Mezinárodní workshop 24.9. 2012 Mezinárodní workshop 24.9. 2012 Mezinárodní workshop 24.9. 2012
Mezinárodní workshop 24.9. 2012 Mezinárodní workshop 24.9. 2012 Mezinárodní workshop 24.9. 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vystoupení na workshopu doktorandů

6. 9. 2012

Ve dnech 3. a 4. 9. se uskutečnil workshopWorkshop doktorandů 2012 doktorských studentů, s podtitulem Geografický výzkum: společnost a příroda v období krize, pořádaný Geografickým ústavem PřF MU a Ústavem geoniky AV ČR, v.v.i. Bližší informace jsou k dispozici na webu workshopu. V rámci jednoho přednáškového bloku, nazvaného Potenciál prostorových dat pro informační společnost, vystoupili členové řešitelského týmu projektu projektu Geotým. S příspěvkem na téma 3D modelování měst s využitím geoinformačních standardů vystoupil Lukáš Herman (prezentace dostupná zde). Petr Duda přednesl referát na téma Sensor Web Enablement: Interoperabilita služeb senzorového webu. Radim Štampach prezentoval příspěvěk Současný stav příprav evropských iniciativ o prostorových datech.

 


schůzka řešitelského týmu

2. 7. 2012

Ve středu 13. 6. proběhla schůzka kompletního řešitelského týmu projektu Geotým. Byly předneseny prezentace o zahraničních stážích proběhlých v roce 2012. Prezentujícími byly Radim Štampach, který absolovoval stáž na Institute of Cartography and Geoinformation, Swiss Federal Insitute of Technology v Curychu ve Švýcarsku (prezentace dostupná zde) a Lukáš Herman, jenž pobýval na oddělení Geomatiky na Hochschule für Technik ve Stuttgartu v Německu (prezentace zde).
V rámci schůzky byla dále diskutována struktura závěrečné publikace projektu. Termín mezinárodního workshopu byl stanoven na poslední zářijový týden.

 


NÁRODNÍ WORSHOP

12. 12. 2011

30. listopadu 2011 se uskutečnila pod záštitou agentuy CENIA ve vzdělávacím a informačním centru FLORET v Průhonicích konference Inspirujme se ... potřebami. Součástí bylo i vystoupení členů řešitelského týmu projektu Geotým. Tento worshop byl věnován možnostem elektronického vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE, především pak senzorovým pozorováním a datovým specifikacím. Prezentujícími byly Petr Duda a Radim Štampach. Kompletní program a další důležité informace naleznete na webu konference.
PDF verze prezentací z této konference:

Fotogalerie z workshopu:

Národní workshop - Inspirujme se 2011 - foto. č.1 Národní workshop - Inspirujme se 2011 - foto. č.2 Národní workshop - Inspirujme se 2011 - foto. č.3
Národní workshop - Inspirujme se 2011 - foto. č.4 Národní workshop - Inspirujme se 2011 - foto. č.5 Národní workshop - Inspirujme se 2011 - foto. č.6
Národní workshop - Inspirujme se 2011 - foto. č.7 Národní workshop - Inspirujme se 2011 - foto. č.8 Národní workshop - Inspirujme se 2011 - foto. č.9

 

 

 

 

 

 

 


 

Inspirujme se ... potřebami


Joint Workshop evropských projektů

3. 10. 2011

Dne 5. 10. 2011 se v rámci semináře Geomatika v projektech, pořádaném na zámku Kozel, uskuteční Joint Workshop evropských projektů. Představen tak bude projekt Geotým a  problematika SWE (Sensor Web Enablement). Prezentujícími budou Petr Duda a Radim Štampach.
Podrobnější informace o semináři Geomatika v projektech 2011 naleznete zde. K dispozici je  podrobný program Joint Workshopu, sborník abstraktů (představení a dosavadním výsledkům projektu Geotým jsou věnovány strany 49 - 53) i fotogalerie.

 


II. mezinárodní workshop

1. 6. 2011

Dne 1. 6. se na Geografickém ústavu (Kotlářská 2, Brno) v posluchárně Z2 uskutečnil II. mezinárodní workshop k projektu Geotým. Prezentujícími byli Radim Štampach z Masarykovy univerzity, Denis Havlik z AIT (AU), Theodor Foerster z Muenster University (DE) a pomocí telemostu také Simon Jirka z 52North.
Prezentována a diskutována byla především problematika Sensor Web Enablement (SWE) specifikace OGC, která rozhodující mírou přispívá propojení senzorových a geoinformačních infrastruktur, zejména její současný stav, využití v rámci směrnice INSPIRE a související projekty.
PDF verze vybraných prezentací jsou k dispozici:

Fotografie z akce:

II. mezinárodní workshop - foto č. 1 II. mezinárodní workshop - foto č. 2 II. mezinárodní workshop - foto č. 3
II. mezinárodní workshop - foto č. 4 II. mezinárodní workshop - foto č. 5 II. mezinárodní workshop - foto č. 6
II. mezinárodní workshop - foto č. 7    

 

MImořádný Národní workshop

26. - 27. 5. 2011

Mimořádný národní workshop projektu Geotým proběhl jako součást konference GEOINFORMACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PRO SPOLEČNOST pořádané Českou asociací pro geoinformace (ČAGI) v Mikulově ve dnech 26. - 27. 5. 2011 (více informací o konferenci na www.giscagi.cz).
Workshop byl součástí akreditovaných vzdělávacích kurzů, které v rámci akreditace Ministerstva vnitra zaštiťuje ČAGI. V rámci workshopu byly prezentovány výukové materiály modelu Moodle zaměřené na správu metadat a na datové specifikace INSPIRE.
Ke stažení:


článek v časopise geobusiness

25. 3. 2011

V prvním letošním čísle odborného časopisu Geobusiness byla pod názvem "Jak se stát konkurenceschopným" publikována stať věnovaná OPVK projektu Geotým. Článek obsahuje základní charakteristiku projektu a shrnuje jeho hlavní cíle. PDF verze článku je k dispozici zde.


První národní worshop

26. 11. 2010

První národní workshop proběhl v rámci třetího ročníku konference "Inspirujme se..." konané ve dnech 23.-24. listopadu 2010 ve Vzdělávacím a informačním centru FLORET v Průhonicích. Hlavním tématem workshopu byly možnosti elektronického vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE. Jako přednášející vystoupili Dr. Petr Kubíček, Mgr. Eva Mulíčková a Dr. Tomáš Řezník.
Účastníci workshopu byli seznámeni s hlavním cílem projektu Geotým. Rovněž byla představena aplikace e-learningového systému Moodle. V další části worshopu pak byla účastníkům  prezentována problematika datových specifikací a metadat podle směrnice INSPIRE a kartografické aspekty vizualizace těchto datových sad.
Prezentace z tohoto workshopu jsou k dispozici ve formátu PDF:


Spuštěn e-learning MOODLEE-learning Moodle

18. 11. 2010

Vytvořili jsme pro Vás e-learningové kurzy v softwarovém balíku Moodle, které Vás provedou základními aspekty směrnice 2007/2/ES INSPIRE. Konkrétně jsou připraveny kurzy týkající se metadat, síťových služeb a specifikací dat INSPIRE. Tyto kurzy si můžete vyzkoušet zde.

 


I. mezinárodní workshop

3. 6. 2010

Dne 3. 6. se na Geografickém ústavu (Kotlářská 2, Brno) v posluchárně Z2 uskutečnil první workshop k projektu OPVK Geotým. Prezentujícími byli Dr. Thorsten Bockmühl z Budenswehr University v Mnichově, Dr. Robert Tomas z Joint Research Centre (JRC) Evropské Komise a Mgr. Eva Mulíčková z Masarykovy univerzity.
Prezentována a diskutována byla problematika metadat v prostorových informačních infrastrukturách, specifikace dat INSPIRE a vzdělávání v oblasti prostorových informačních infrastruktur.
PDF verze prezentací lze stáhnout na níže uvedených odkazech: