Klima Brna. Víceúrovňová analýza městského klimatu.

Autoři:
Petr Dobrovolný, Ladislava Řezníčková, Rudolf Brázdil, Lukáš Krahula, Pavel Zahradníček, Miloslav Hradil, Marie Doleželová, Milan Šálek, Petr Štěpánek, Jaroslav Rožnovský, Hubert Valášek, Karel Kirchner, Jaromír Kolejka

Recenzenti:
Ivan Sládek, František Matejka

Anotace:
Klima měst je formováno řadou přirozených i antropogenních faktorů, přičemž obě skupiny faktorů mohou mít v konkrétních geografických podmínkách svá specifika a různou důležitost. Role jednotlivých faktorů může být dále modifikována vzájemnými pozitivními či negativními zpětnými vazbami. Z těchto důvodů se v jednotlivých případech mohou některé rysy variability městského klimatu odlišovat od obecných schémat. Proto mají velký význam studie založené na experimentálních měřeních v různých geografických podmínkách i v různých časových měřítkách.

Tato publikace shrnuje základní poznatky o časové a prostorové diferenciaci vybraných meteorologických prvků a jejich klimatologických charakteristik v Brně na několika úrovních. Údajů ze standardních měření v síti ČHMÚ bylo využito především k základní charakteristice klimatických poměrů studované oblasti. Z hlediska prostorového rozlišení umožňují tyto údaje popsat především mezoklimatické poměry oblasti, z hlediska časového pokrytí dovolují – v případě teploty vzduchu a atmosférických srážek – charakterizovat dlouhodobé kolísání klimatu za posledních více než 200 let. Charakteristika v měřítku místního klimatu až mikroklimatu je založena na účelových měřeních, mobilních měřeních a na údajích, které nabízejí metody dálkové detekce. V prostorové doméně umožňují účelová měření popsat rozdíly na úrovni jednotlivých částí města. V časové doméně pak dovolují detailně studovat rozdíly v denním chodu vybraných meteorologických prvků v prostředí města a v málo ovlivněných podmínkách jeho okolí.

Dobrovolný, P. a kol. (2012): Klima Brna. Víceúrovňová analýza městského klimatu. Masarykova univerzita, Brno, 200 s. ISBN 978-80-210-6029-6.