Víceúrovňová analýza městského a příměstského klimatu na příkladu středně velkých měst

Název projektu: GA205/09/1297 Víceúrovňová analýza městského a příměstského klimatu na příkladu středně velkých měst

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Období řešení: 2009-2012

Řešitel: Doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (Geografický ústav PřF MU, Brno)

Spoluřešitelé: Doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc. (Katedra geografie UP, Olomouc), RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. (ČHMÚ Brno)

Spolupracovníci: Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc., Mgr. Jarmila Burianová (Macková), Ph.D., Mgr. Ladislava Řezníčková, Ph.D.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je víceúrovňová analýza časové a prostorové variability klimatu Brna a Olomouce jako příkladů středně velkých měst. Podstata víceúrovňové analýzy jako hlavního metodického přístupu spočívá ve využití dat různého rozlišení v čase i v prostoru a jejich následné syntéze. Ta bude provedena se zvláštním zřetelem na studium možných dopadů na životní prostředí a možný zvýšený výskyt meteorologických extrémů v důsledku globálního oteplování.

Ke splnění hlavního cíle projektu se řešení zaměří na následující dílčí okruhy problémů:

  • prostorová diferenciace polí teploty vzduchu, atmosférických srážek a dalších vybraných meteorologických prvků a jejich klimatických charakteristik v měřítku města a příměstské krajiny na úrovni distančních, standardních a účelových meteorologických měření

  • dlouhodobé kolísání klimatu studovaných měst kontextu globálního oteplování

  • specifika městského klimatu v porovnání s příměstskou krajinou, tj. stanovení, ověření a zdůvodnění příčin těchto specifik kvantitativně (analýza přístrojových měření) a kvalitativně (typ aktivního povrchu, převládající společenské aktivity a funkce konkrétních částí studovaného území)

  • meteorologické extrémy (především extrémní teploty vzduchu, tj. teplé a studené vlny, extrémní úhrny srážek, konvekční bouře, nárazy větru) a jejich dopady v měřítku města včetně analýzy vybraných extrémních meteorologických situací

  • scénáře vývoje městského klimatu v kontextu globálního oteplování a jejich využití ve strategii územního rozvoje studovaných území

  • porovnání dosažených výsledků s obdobnými analýzami klimatu středně velkých urbanizovaných území ve středoevropském kontextu

Původní web projektu:
http://is.muni.cz/www/680/km/klimabrno/index.htm