Laboratoř environmentální geografie

Laboratoř environmentální geografie vznikla na Geografickém ústavu v roce 2008 díky projektu financovanému Fondem rozvoje vysokých škol (č. 1272/2008). Prostory pro laboratoř se podařilo získat během rekonstrukce areálu Přírodovědecké fakulty a laboratoř vznikla krátce po přestěhování Geografického ústavu z budovy rektorátu na Moravském náměstí do areálu fakulty na ulici Kotlářské. Laboratoř je k dispozici studentům všech úrovní studia zaměřeným na fyzickou geografii. Laboratoř nabízí studentům možnost propojit vlastní terénní práci s analytickými laboratorními postupy. Přístrojové vybavení lze využívat pro analýzy z oblasti pedogeografie, geomorfologie, sedimentologie a biogeografie; zpracování vzorků hornin, zvětralin, půd, vody a biologických materiálů. V laboratoři probíhají cvičení k některým předmětům (zejména Z0086 Pedogegrafie) a studenti zde mají možnost provádět fyzikální a fyzikálně-chemické rozbory vzorků pro své bakalářské, diplomové a doktorské práce.

V laboratoři lze provádět následující rozbory vzorků:

 • Úprava vzorků pro fyzikálně-chemické rozbory dle ISO ČSN 11464
 • Půdní reakce (pH) aktivní (v H2O) a potenciální výměnná (v KCl) dle ISO ČSN 10390
 • Stanovení ztráty žíháním dle ČSN EN 15169
 • Stanovení hmotnostního podílu sušiny a hmotnostní vlhkosti půdy - Gravimetrická metoda dle ISO ČSN 11465
 • Kvantitativní stanovení obsahu uhličitanů volumetricky dle ISO 10693 (s použitím Jankova vápnoměru)
 • Aktivita půdní katalázy (biologická aktivita půdy) podle KÁŠE (1954)
 • Půdní výměnná sorpce a výpočet stupně nasycení sorpčního koloidního komplexu bazickými kationty podle KAPPENA (1929)
 • Stanovení zrnitosti půdy sítováním (velikost sít: 0,02; 0,05; 0,063; 0,125; 0,250; 0,500; 1; 2; 4; 5; 8; 10; 16; 31,5; 50; 63 mm)
 • Stanovení specifické elektrické vodivosti (ČSN ISO 11265) a salinity

Laboratoř je vybavena laboratorními stoly, které umožňují současně pracovat až 20 studentům. K dispozici je následující přístrojové vybavení:

 • digestoř MERCI 1200
 • lednička s mrazákem LIEBHERR CN39130 pro uchovávání vzorků
 • zařízení pro přípravu demineralizované vody AQUAL 25
 • sušárna MEMMERT UFE 500
 • muflová pec LAC LMH 07/12
 • sítovací stroj RETSCH AS 200 Control
 • ultrazvuková čistička ECOSON U-10STH
 • multiparametrový měřící přístroj WTW inoLab Multi 740
 • vodní lázeň MEMMERT WPE 45
 • plotýnka pro ohřev vzorků HG HD2
 • třepačka pro míchání vzorků PREMED WU-4
 • elektromagnetická míchačka LAVAT MM4
 • automatická byreta RADELKIS OP-930/1
 • Jankův vápnoměr
 • analytické váhy KERN ABT 220-4M, s přesností 0,1 mg

Pro práci v terénu jsou k dispozici následující pomůcky/přístroje:

 • ergonomická sada půdních vrtáků Eijkelkamp
 • tabulky pro hodnocení barvy zemin dle Munsella (standardní vzorník a vzorník pro tropické půdy)
 • Kufříkový pH metr WTW pH 330i / SET
 • tvrdoměr Proceq SA DIGI-SCHMIDT 2000, model ND

Kontaktní osoba:

      doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.
      tel.: +420 549 49 5689
      email: macka@sci.muni.cz