Magisterské studium

Přijímací řízení

Uchazeč pro přijetí do magisterského studijní programu musí splnit následující podmínky:

 • titul bakalář (popř. ukončení bakalářského studia absolutoriem před zahájením následujícího akademického roku)
 • úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Přijímací řízení se skládá z písemné zkoušky:

 • odborný test ze Základů geografie a kartografie na úrovni písemné státní závěrečné zkoušky odpovídajícího bakalářského studia pro uchazeče o studijní obory Aplikovaná geografie, Fyzická geografie,  Geografická kartografie a geoinformatika, Sociální geografie  a regionální rozvoj, Učitelství geografie a kartografie pro střední školy.
 • všechny otázky vycházejí z tematického okruhu Základy geografie a kartografie
 • písemka obsahuje celkem 10 otázek (popř. je otázka strukturována na dvě půlotázky)  rozdělených do 2 částí – společné a oborové
 • oborové části se liší strukturou otázek (viz tabulka – oborová část)
 • každá otázka je hodnocena max. 6 body, za písemku celkem max. 60 bodů
 • na vypracování je stanoven čas 100 minut

Další informace je možné také získat na webových stránkách Přírodovědecké fakulty MU – sekce Přijímací řízení.

Základní informace o studiu

Nezávisle na zvoleném oboru je cílem studia v navazujícím magisterském programu Geografie a kartografie upevnit a prohloubit znalosti, návyky a dovednosti, získané v předchozím bakalářském programu a získat profesní kvalifikaci geografa a kartografa připraveného pro samostatnou tvůrčí práci v geografických a kartografických oborech a v oblasti geografického, environmentálního a kartografického vzdělávání. Studijní program prohlubuje výrazněji specializaci na jednotlivé oblasti geografických věd a kartografie a na geografické vzdělávání (učitelství geografie a kartografie pro SŠ).

Absolvent je dobře obeznámen se vztahy a souvislostmi, tj. procesy v krajinné sféře Země, a osvojil si způsob myšlení, který mu umožňuje samostatně řešit složitější geografické a kartografické problémy v praxi. Je vybaven rutinní dovedností v oblasti práce s geografickými informačními systémy při řešení konkrétních problémů aplikačního rázu.

Absolvent se dobře uplatní v základním i aplikovaném výzkumu celostátního i resortního charakteru, na vysokých školách, v projekčních a plánovacích institutech a firmách, orgánech státní správy, jako středoškolský učitel zeměpisu, apod. Je schopen samostatné tvůrčí vědecké práce a řešení komplexnějších problémů. Někteří z absolventů získají předpoklady pokračovat ve studiu v některém z doktorských studijních programů.

V rámci studia magisterského programu Geografie a kartografie si lze zvolit jeden z 5 studijních oborů:

Studium v oborech

 • Geografie a kartografie

  • Aplikovaná geografie

   Obor navazujícího magisterského studia Aplikovaná geografie je zaměřen na získání relativně širokého geografického základu poznatků a dovedností s důrazem na hlubší poznání jevů relevantních pro lokální a regionální dimenzi  ekonomického, environmentálního/ekologického a sociálního rozvoje.  Jde především o znalosti a dovednosti uvážlivého praktického zavádění a hodnocení propojených změn kulturních, ekonomických, sociálních, environmentálních/ekologických a politických podle mezinárodně přijatých zásad.  Cílem studia je směrování ke komplexnímu geografickému chápaní složité reality krajinné sféry s průnikem přírodní, společenské a sociální složky a získání schopnosti komunikace se specialisty z příbuzných oblastí při  řešení praktických otázek problematiky regionálního i lokálního rozvoje, trvalé udržitelnosti  a jiných.

   Jedním z cílů studia je připravit absolventa na jeho profesní angažovanost právě v lokálním a regionálním měřítku, a to jednak samostatně, jednak v týmech. Profesní zdatnost by se měla vyznačovat velkou mírou adaptace ve smyslu profesního zaměření takových organizací a týmů. Přestože se předpokládá spíše praktické zaměření studia je možné i návazné studium absolventa tohoto oboru v některém ze studijních oborů doktorského studijního programu.

  • Fyzická geografie

   Studijní obor Fyzická geografie poskytuje teoretické a praktické poznatky týkající se přírodních složek a celků krajinné sféry a umožňuje poznání vztahů, souvislostí a procesů, ovlivňujících její stav a vývoj v prostoru a čase. Cílem studia je, aby si studenti v návaznosti na bakalářský stupeň rozšířili znalosti o základních složkách přírodního prostředí a o aplikované krajinné ekologii. Měli by získat schopnost jejich analýz i syntéz a hodnocení jejich vzájemných souvislostí.

   Uplatnění absolventů se předpokládá především v institucích v projektových a konzultačních organizacích, úřadech veřejné správy na úrovni místní, regionální i centrální, ve výzkumných ústavech - zaměřených jak na základní výzkum (výzkumné ústavy AV ČR), tak na aplikovaný výzkum v geografii a navazujících vědních oborech (resort MŽP), a rovněž v resortu zemědělství, orgánech a institucích obou těchto resortů, dále ve vysokém školství, neziskových organizacích zaměřených na ochranu přírody a krajiny. Předpokládá se i možnost návaznosti na stejnojmenný doktorandský program.

  • Geografická kartografie a geoinformatika

   Studiem tohoto oboru si studenti prohlubují specializované znalosti v oblasti digitální kartografie a geografických informačních systémů (GIS) a získávají dovednosti ve využití nejnovějších technologií a metod digitální fotogrammetrie, dálkového průzkumu Země a geopozičních systémů a schopnosti interpretace geografických (prostorových) informací.

   Absolvent je schopen samostatné analytické práce v oblastech zpracování geografických dat pro účely jejich kartografické vizualizace jak v elektronické, tak i v analogové formě, se schopností svou práci automatizovat.

   Absolventi najdou pracovní uplatnění především na všech pracovištích, kde se využívá kartografické vizualizace. Měli by být součástí týmů pracujících s GIS. Práce s GIS a prostředky DPZ jsou další možností uplatnění absolventů, vzhledem k plnohodnotnému rozsahu znalostí získaných v průběhu studia. Alternativou je i uplatnění v oblasti topografie nebo elektronické publikační činnosti, kde je ovšem nutné rozšíření znalostí získaných studiem.

  • Sociální geografie a regionální rozvoj

   Studijní obor Sociální geografie a regionální rozvoj je zaměřen na získání relativně širokého geografického základu poznatků a dovedností s důrazem na hlubší poznání jevů relevantních pro regionální dimenzi ekonomického a sociálního rozvoje. Studium oboru rozšiřuje orientaci v geografických a příbuzných disciplínách, prohlubuje zvládnutí metod a technik geografické analýzy a zvyšuje schopnost samostatné interpretace současných sociálních, ekonomických a politických procesů na různých řádovostních úrovních.

   Důraz je kladen na zvládnutí široké škály přístupů k regionu a na získání dovedností v analýze a výběru vhodných směrů rozvoje regionů v podmínkách trvalé udržitelnosti. Cílem studia je připravit absolventa na jeho profesní angažovanost právě v regionálním měřítku, a to jednak samostatně, jednak v týmech. Profesní zdatnost by se měla vyznačovat velkou mírou adaptace ve smyslu profesního zaměření takových organizací a týmů.

   Uplatnění absolventů se předpokládá především v úřadech veřejné správy na úrovni municipální, regionální i centrální - specializované útvary veřejné správy (např. úřady práce). Další možnost uplatnění nabízejí rezortní projektové organizace v dopravě, cestovním ruchu, v zemědělství a obslužné sféře, agentury regionálního rozvoje, výzkumné instituty regionálního rozvoje, odborné struktury a agentury EU, vysoké školství. Předpokládá se i možnost návaznosti na doktorandský program - obor Regionální geografie a regionální rozvoj..

  • Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

   Obor Učitelství geografie a kartografie v magisterském studiu je nabízen absolventům bakalářského studia tohoto oboru. Absolvent oboru získá aprobaci pro vyučování zeměpisu na střední škole. Cílem studia je vychovat středoškolské učitele zeměpisu. Toto navazující magisterské studium poskytne studentům ucelené vzdělání v řadě geografických a kartografických disciplín a také potřebné metodické, didaktické a další všeobecné znalosti a schopnosti pro udělení aprobace středoškolského učitele zeměpisu.

   Absolvent tohoto oboru získá všechny potřebné předpoklady k tomu, aby mohl na patřičné odborné úrovni a s potřebnými metodickými a didaktickými znalostmi pracovat jako středoškolský učitel zeměpisu. Má také dobrou úroveň počítačové gramotnosti, získal základní učitelské dovednosti během pedagogické praxe vykonané v průběhu studia, zkušenosti s profesní prostorovou představivostí i kreativní přístup k práci.

Ukončení studia

Státní závěrečná zkouška v jednooborovém studiu

 • Obhajoba diplomové práce
 • Ústní zkouška z prvního povinného předmětu podle oboru
 • Ústní zkouška z druhého předmětu podle výběru z povinně-volitelných předmětů podle studijního oboru
 • Ústní zkouška z třetího předmětu podle výběru z volitelných předmětů podle studijního oboru

Státní závěrečná zkouška ve víceoborovém (učitelském) studiu

 • Obhajoba diplomové práce (je-li zeměpis diplomovým předmětem)
 • Pedagogika a psychologie (písemná zkouška)
 • SZZ z druhé oboru
 • Ústní zkouška ze dvou povinných předmětů
  • Didaktika geografie (ústní zkouška)
  • Geografie (ústní zkouška)

Rámcové požadavky na diplomovou práci

Diplomová práce se zpravidla zabývá problémy dílčích disciplín geografie, obecné geografie, kartografie či krajinné ekologie. Představuje původní odborné dílo, vyžadující větší množství teoretických znalostí z dané disciplíny, které diplomant získal studiem speciálních předmětů. V diplomové práci student prokazuje i zvládnutí soudobých kartografických technik. Vypracováním diplomové práce a při její obhajobě má uchazeč prokázat schopnost orientovat se v problematice studovaného oboru na současné odborné úrovni, samostatně vyřešit dílčí problém teoretického nebo aplikačního charakteru daného oboru a řešení zpracovat ve formě obsáhlejšího pojednání, zařadit získané vlastní výsledky do kontextu dané disciplíny.

Obhajoba diplomové práce

Vlastní obhajoba diplomové práce se děje rozpravou, během níž uchazeč seznámí komisi s tématem práce, řešenými problémy, použitými metodami řešení a získanými výsledky. Reaguje na připomínky obsažené v posudcích vedoucího a oponenta práce, vyjadřuje se k předem zadaným námětům k diskusi a odpovídá na dotazy vznesené v průběhu obhajoby.

Pokyny pro zpracování práce

Předměty a okruhy závěrečných zkoušek

Obor Aplikovaná geografie

Povinné:

Povinně-volitelné (1 předmět):

Volitelné (1 předmět):

Obor Fyzická geografie

Povinné:

Povinně-volitelné (1 předmět):

Volitelné (1 předmět):

Obor Geografická kartografie a geoinformatika

Povinné:

Povinně-volitelné (1 předmět):

Volitelné (1 předmět):

Obor sociální geografie a regionální rozvoj

Povinné:

Povinně-volitelné (1 předmět):

Volitelné (1 předmět):

Obor Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

Povinné: