Okruhy bakalářské zkoušky

Základy geografie a kartografie

Písemná zkouška má prokázat pochopení základů geografie a kartografie ve smyslu

 • osvojení obecných idejí geografického popisu reality a jejich konkretizaci v jednotlivých geografických disciplínách,
 • pochopení základních pojmů a jejich vzájemných souvislostí,
 • schopnost geograficky vyhodnotit konkrétní situace, formulovat klíčové problémy a navrhnout cesty jejich analýzy, vyhodnocení s formulací prognostických závěrů a opatření (alternativní scénáře řešení).

Struktura písemné části SZZ

 • všechny otázky vycházejí z z tohoto tematického okruhu
 • písemka obsahuje celkem 10 otázek (popř. je otázka strukturována na dvě půlotázky) rozdělených do 2 částí – společné a oborové
 • oborové části se liší strukturou otázek (viz tabulka – oborová část)
 • každá otázka je hodnocena max. 6 body, za písemku celkem max. 60 bodů
 • na vypracování je stanoven čas 100 minut

Zkušební okruhy

 1. Orientace na Zemi a ve vesmíru. Čas a kalendář.
 2. Tvar, rozměry a hmotnost Země. Jejich geografické důsledky.
 3. Pohyby Země a jejich geografické důsledky.
 4. Geofyzikální pole Země – základní charakteristiky.
 5. Vnitřní stavba zemského tělesa, globální tektonika, vznik a přeměny hornin, tektonické a vulkanické procesy, zemětřesení.
 6. Dynamická geomorfologie, exogenní geomorfologické pochody, zvětrávání, modelace reliéfu svahovými, fluviálními, eolickými, ledovcovými a pobřežními pochody, strukturní geomorfologie.
 7. Oběh vody, hydrologické procesy.
 8. Světový oceán - struktura, procesy, vlastnosti vody.
 9. Voda na kontinentech – hydrologie povrchových a podpovrchových vod.
 10. Energetická bilance Země. Teplota vzduchu. Voda v atmosféře.
 11. Větry a globální cirkulace atmosféry. Systémy počasí.
 12. Globální klimata (klimatické klasifikace).
 13. Stavební složky půdy, půdní vlastnosti, půdotvorné faktory a procesy, půdní horizonty, půdní profil, půdní typy.
 14. Funkce půdy v suchozemských ekosystémech, degradace a destrukce půd, kvalita a zdraví půdy.
 15. Biosféra, ekosystém, biotop, ekologické podmínky živých organizmů, struktura a fungování ekosystémů.
 16. Suchozemské geobiomy Země.
 17. Role místa a prostoru v geografickém výzkum a společenském vývoji.
 18. Prostorové vzorce ekonomických procesů a vztahů, ekonomická globalizace.
 19. Současný demografický vývoj.
 20. Prostorová mobilita a doprava.
 21. Geografie zemědělství.
 22. Energetické zdroje.
 23. Urbanizace a systémy osídlení.
 24. Geografie města, vnitřní struktura a diferenciace městského prostoru.
 25. Politická geografie a geopolitika.
 26. Kartografické vyjadřovací prostředky.
 27. Kartografická generalizace.
 28. Analogové a digitální zdroje prostorových dat.
 29. Matematická kartografie.
 30. Grafické způsoby pro znázornění kvalitativních a kvantitativních údajů do mapy.
 31. Principy kartografické vizualizace v elektronickém prostředí.
 32. Obsah a náplň tematických map.
 33. Měřítka mapy, hodnotová měřítka, tvorba velikostních stupnic, jejich vnitřní forma a dělení.
 34. Koncepce mapy - řešení účelu, názvu a návrhu obsahu mapy.
 35. Základy geodézie a GPS.
 36. Ekologie krajiny – vazby v ekosystémech, sukcese, životní strategie, metodiky EIA, SEA.
 37. Kulturní krajiny Země – interakce člověka a přírody, funkční typy.
 38. Fyzickogeografické a socioekonomické složky a procesy v kulturních krajinách ČR (není určeno pro UZ).
 39. Fyzickogeografické a socioekonomické regiony Čech, Moravy a Slezska (není určeno pro UZ).
 40. Struktura výzkumného procesu, konceptualizace problému.
 41. Zdroje a postupy získávání dat.
 42. Zpracování dat a interpretace výsledků.
 43. Základní statistické charakteristiky, statistický popis datových souborů v geografii.
 44. Teoretická rozdělení a testování statistických hypotéz v geografii.
 45. Metody analýzy závislosti geografických jevů.
 46. Metody a postupy analýzy časových řad v geografii.
 47. Geografická paradigmata, geografický výzkum, analýzy a syntézy, teorie, empirie a aplikace v geografii.
 48. Pojetí regionu, typologie regionů.

Fyzická geografie

Ústní zkouška prokazuje pochopení základů fyzické geografie, vztahů, procesů a souvislostí ve fyzickogeografické sféře jako celku, stejně jako v jejích jednotlivých složkách.

Zkušební okruhy

 1. Energetická podstata atmosférických procesů a klimatického systému.
 2. Meteorologické prvky a jevy a jejich klimatologické charakteristiky.
 3. Cirkulace atmosféry, předpověď počasí
 4. Základní klimatotvorné faktory, kolísání klimatu, modelování klimatu, klimatické scénáře.
 5. Povrchové vody - odtokové a režimové charakteristiky, hydrologické předpovědi.
 6. Druhy podpovrchových vod, jejich vlastnosti a význam.
 7. Světový oceán.
 8. Dynamická geomorfologie – zvětrávání, svahové, fluviální, periglaciální, glaciální a antropogenní procesy a tvary.
 9. Klimatická geomorfologie – změny klimatu a jejich vliv na geomorfologické procesy, reliktní tvary reliéfu, klimatomorfogenetické zóny.
 10. Historická geomorfologie – modely vývoje reliéfu, denudační chronologie, morfostrukturní analýza, vztahy mezi endogenními a exogenními procesy.
 11. Stavební složky půdy, půdní vlastnosti, půdotvorné faktory, zákonitosti geografického rozšíření půd, pedogeneze.
 12. Půdní klasifikace a názvosloví, mezinárodní půdní klasifikace, půdní klasifikace užívané v ČR, TKSP, rozšíření půdních typů na území ČR.
 13. Procesy degradace a destrukce půdního pokryvu, modely eroze půdy, kvalita a zdraví půdy, ochrana a revitalizace půdního pokryvu, produkční potenciál půd.
 14. Typy areálů organismů, disjunkce, hlavní disjunkce v Evropě a v ČR.
 15. Populace, fytocenóza, zoocenóza, biocenóza, ekosystém, geobiocenóza.
 16. Měřící technika a metody dílčích disciplín fyzickogeografického výzkumu.
 17. Ekologické podmínky a faktory: vliv klimatu, substrátu, ohně a konkurence na utváření ekosystému.
 18. Způsoby šíření rostlin a živočichů a jejich dopady na charakter areálu taxonu.
 19. Fyzickogeografická regionalizace - mikroregiony, složky, podklady.
 20. Trvalá udržitelnost, ochrana přírody a krajiny.

Humánní geografie

Ústní zkouška prokazuje pochopení systému humánní geografie, včetně souvislostí a vztahů mezi ekonomickými, sociálními a společenskými procesy a jevy.

Zkušební okruhy

 1. Obyvatelstvo a jeho rozmístění (vývoj počtu obyvatel světa, rozmístění obyvatelstva a metody jeho analýzy) 
 2. Struktury obyvatelstva podle biologických, ekonomických a kulturních znaků (obecné souvislosti, metody hodnocení, situace ve světě a v ČR)
 3. Složky přirozeného pohybu obyvatelstva (porodnost, úmrtnost, sňatečnost, rozvodovost a potratovost – obecné souvislosti, metody hodnocení, situace ve světě a v ČR)
 4. Přirozený přírůstek, teorie demografického přechodu a druhého demografického přechodu
 5. Migrace (obecné souvislosti, metody hodnocení, situace ve světě a v ČR)
 6. Dojížďka obyvatelstva (obecné souvislosti, situace v ČR)
 7. Základní východiska geografie dopravy (Ulmannovy koncepty, lokalizace dopravní trasy, modely vývoje dopravních sítí, analýza dopravních sítí, dopravní náklady)
 8. Geografická charakteristika jednotlivých druhů dopravy
 9. Význam a důsledky působení dopravy v prostoru
 10. Urbanizace a systémy osídlení
 11. Geografie města, vnitřní struktura a diferenciace městského prostoru
 12. Teoretická východiska geografie cestovního ruchu (potenciál krajiny, motivace turismu, formy spotřeby v turismu)
 13. Vznik a vývoj turismu, současnost turismu ve světě, dopady cestovního ruchu
 14. Světová ekonomika na počátku 21. století
 15. Odvětvové přehledy průmyslu – svět, Evropa, ČR
 16. Základní principy Společné zemědělské politiky EU
 17. Regionálně geografické aspekty transformace zemědělství ČR
 18. Světová potravinová bilance, problém hladu ve světě
 19. Demografické informace: obyvatelstvo a jeho struktura, pohyb obyvatelstva – dostupnost, objektivita a územní podrobnost informací, srovnávací ukazatele
 20. Censy, statistické výkazy a výběrová šetření v české statistice, jejich využitelnost v regionálních geografických studiích
 21. Informace o výrobní a nevýrobní sféře – srovnávací ukazatele s důrazem na regiony v ČR
 22. Techniky regionálního výzkumu (rozhovor, anketa, dotazníkové šetření), výběr respondentů, formulace otázek, reprezentativnost, interpretace výsledků
 23. Struktura sektoru služeb; progresivní terciér – charakteristika a prostorové vzorce
 24. Geografie maloobchodu
 25. Nerovnoměrný rozvoj, dědictví kolonialismu, diskurs rozvoje
 26. Geopolitika
 27. Národní identita a nacionalismus
 28. Demokracie a volby, geografie voleb
 29. Mezinárodní environmentální politika

Geoinformatika a dálkový průzkum Země

Ústní zkouška prokazuje pochopení základů geoinformatiky, principů tvorby GIS a orientaci v jejich využití jak pro kartografické účely tak i pro podporu rozhodování a dále pochopení základů metod dálkového průzkumu Země, základních postupů zpracování obrazových materiálů DPZ a schopnosti využívání obrazových dat pro tematické mapování.

Zkušební okruhy

 1. Předmět výzkumu a základy geoinformatiky.
 2. Principy a tvorba GIS.
 3. Datové modely v GIS.
 4. Databázové modely.
 5. Dotazovací jazyk SQL.
 6. Prostorová data v databázových systémech.
 7. Prezentování geodat na internetu.
 8. GPS - systém, teoretické základy, využití a implementace.
 9. Základní databáze v ČR (civilní a vojenské).
 10. Globální a evropské geodatové projekty.
 11. Systém DPZ, princip, rozdělení metod, základní součásti systému DPZ
 12. Fyzikální podstata DPZ, základní oblasti spektra využívané v DPZ
 13. Hlavní rysy spektrálního chování základních druhů povrchů
 14. Konvenční metody snímkování a jejich využitelnost pro tvorbu a obnovu kartografických děl, metody analogové interpretace snímků, interpretační znaky
 15. Nekonvenční metody snímání, družicové systémy. Základní charakteristika digitálního obrazového záznamu
 16. Možnosti studia dynamiky jevů v krajině s využitím obrazových záznamů DPZ
 17. Aktivní metody DPZ, radarové snímky, jejich specifika a využití pro mapování
 18. Možnosti využití metod DPZ pro mapování polohopisu a výškopisu
 19. Přehled současných družicových systémů a jejich využitelnost pro tematické a topografické mapování
 20. Multispektrální snímkování a tematické mapování krajiny - využití v aplikacích ochrany přírody

Geoinformatika (pro Aplikovanou geografii a geoinformatiku)

Ústní zkouška z předmětu geoinformatika má ověřit znalosti, schopnosti a dovednosti studenta z oblasti kartografických metod, GIS a dálkového průzkumu Země.

Zkušební okruhy

 1. Předmět výzkumu a základy geoinformatiky.
 2. Principy a tvorba GIS.
 3. Datové modely v GIS.
 4. Databázové modely.
 5. Dotazovací jazyk SQL.
 6. Prostorová data v databázových systémech.
 7. Prezentování geodat na internetu.
 8. GPS - systém, teoretické základy, využití a implementace.
 9. Základní databáze v ČR (civilní a vojenské).
 10. Globální a evropské geodatové projekty.
 11. Systém DPZ, princip, rozdělení metod, základní součásti systému DPZ
 12. Fyzikální podstata DPZ, základní oblasti spektra využívané v DPZ
 13. Hlavní rysy spektrálního chování základních druhů povrchů
 14. Konvenční metody snímkování a jejich využitelnost pro tvorbu a obnovu kartografických děl, metody analogové interpretace snímků, interpretační znaky
 15. Nekonvenční metody snímání, družicové systémy. Základní charakteristika digitálního obrazového záznamu
 16. Možnosti studia dynamiky jevů v krajině s využitím obrazových záznamů DPZ
 17. Aktivní metody DPZ, radarové snímky, jejich specifika a využití pro mapování
 18. Možnosti využití metod DPZ pro mapování polohopisu a výškopisu
 19. Přehled současných družicových systémů a jejich využitelnost pro tematické a topografické mapování
 20. Multispektrální snímkování a tematické mapování krajiny - využití v aplikacích ochrany přírody

Udržitelný rozvoj

Ústní zkouška z předmětu Udržitelný rozvoj má ověřit znalosti, schopnosti a dovednosti studenta z oblasti environmentální geografie a principů trvale udržitelnosti.

Zkušební okruhy

 1. Planetární ekosystém: prostorová strukturace, oběhy látek a energií, synergie a synergetika, zranitelnost
 2. Problém okyselení prostředí, vývoj množství živin v krajině ČR – historie, příčiny, průběh a důsledky
 3. Invazivní a expanzivní druhy flóry a fauny v ČR
 4. Introdukované druhy zvěře a jejich dopad na ekosystémy; reintrodukce a přirozené návraty rostlin a živočichů v ČR
 5. Ekosystém a jeho prostorové dimenze, typologická členění bioty
 6. Chování a fáze vývoje ekosystémů, homeostáze a homeorhéza
 7. Biodiverzita, ekologická stabilita krajiny, „nová divočina“ – historie a problémy.
 8. Ochrana přírody/krajiny, chráněná území v ČR, územní systémy ekologické stability krajiny.
 9. Interakce příroda-společnost: kulturní krajina, využívání přírodních zdrojů, vztah ekologie a environmentalistiky
 10. Je vše v přírodě zdrojem? Režimy využívání přírody, obnovitelnost/neobnovitelnost, odpady a co s nimi?
 11. Alternativní zdroje energie – vývoj, legislativa, možnosti a problémy
 12. Ekologické zemědělství – problémy a perspektivy
 13. Environmentální ekonomie a politika, Pečujeme o Zemi, Lokální Agenda 21
 14. Procedury EIA ( environmental impact assessment) a SEA ( strategic environmental assessment), environmentální audity, legislativní ukotvení.
 15. Environmentální myšlení, morálka, odpovědnost, vzdělávání, výchova, osvěta
 16. Nástroje pro trvalou udržitelnost, legislativa a legitimita, tematizace
 17. Role státní správy, samosprávy a nevládních organizací v trvalé udržitelnosti
 18. Biodiverzita a mechanismy jejího ohrožení (charakteristiky biodiverzity, ekologie působení stresorů)
 19. Schéma DPSIR (hybné síly-tlaky-stavy-dopady-odezvy): typologie tlaků, popis na příkladech
 20. Faktory působící na biodiverzitu (změny klimatu, využití krajiny, znečištění prostředí, degradace biotopů, invaze)

Regionální politika a regionální rozvoj

Ústní zkouška má prokázat schopnost studenta orientovat se v základních otázkách a problémech v oblasti regionální politiky a regionální rozvoje s výrazným akcentování praktického zaměření předmětu.

Zkušební okruhy

 1. Hlavní ekonomické teorie a jejich uplatnění v teorii regionálního růstu.
 2. Zemědělství a lesnictví v ČR – historie vývoje zemědělské půdy a lesa v ČR, současná legislativa.
 3. Lesnictví v ČR – Dokumenty lesnického plánování a jejich možný vliv na krajinu i rozvoj území. Klasifikace lesů; rámce diferenciace hospodaření. 
 4. Nástroje regionální politiky - makroekonomické, mikroekonomické a ostatní.
 5. Pozice regionální politiky v zemích EU; vývoj, cíle, hospodářsky slabé regiony, strukturální fondy.
 6. Pojetí regionální politiky v ČR po roce 1989, vývoj, legislativa, programy MPO, MZe a MPSV; fondy EU (Phare).
 7. Regionální operační plány, strategie a programy rozvoje krajů, menších územních celků a obcí.
 8. Informace o výrobě a nevýrovní sféře - OSN, FAO, Eurostat, ČSÚ - s důrazem na regiony v ČR, srovnávací ukazatele.
 9. Demografické informace: obyvatelstvo a jeho struktura, pohyb obyvatelstva - dostupnost, objektivita a územní podrobnost informací, srovnávací ukazatele.
 10. Cenzy, statistické výkazy a výběrová šetření v české statistice, využitelnost v regionálních geografických studiích.
 11. Techniky terénního regionálního výzkumu - rozhovor, anketa, dotazníkové šetření, výběr respondentů, formulace otázek, reprezentativnost, interpretace výsledků.
 12. Zaměstnanost a nezaměstnanost ve vyspělých tržních ekonomikách, tranzitních ekonomikách a v rozvojových zemích.
 13. Strukturální změny v zaměstnanosti na území ČR, vývoj po roce 1989; regionální a odvětvový přehled.
 14. Problémové skupiny obyvatelstva a jejich uplatnitelnost na trhu práce v ČR. Nezaměstnanost, volná pracovní místa. Zahraniční pracovní migrace v ČR.
 15. Problematika venkova v Česku - vývoj, aktuální problémy, regionální politika
 16. Vnější a vnitřní periferie - vymezení, specifika, územní potenciál, úloha státu
 17. Pohraničí jako specifický územní typ - regionální rozvoj, přeshraniční spolupráce a její institucionalizace
 18. Facilitace a moderace otázek regionálního rozvoje,
 19. Bariéry využití participativních technik v regionálním rozvoji v ČR,
 20. Příklady participativních technik a kritéria jejich výběru.