Okruhy bakalářské zkoušky

Studijní program Geografie a kartografie (B-GEK)

Písemná část bakalářské zkoušky

Struktura písemné části SZZ

 • písemka obsahuje celkem 10 otázek (popř. je otázka strukturována na dvě půlotázky) rozdělených do 2 částí – společné (okruh Základy geografie a kartografie) a specializované (okruhy pro specializaci - studijní plán)
 • obsah specializované části se liší strukturou otázek (podle studijního plánu/oboru studia) a otázky vycházejí z okruhů, které platí i pro ústní část SZZ
 • každá otázka je anonymně hodnocena max. 6 body, za písemku celkem max. 60 bodů
 • na vypracování je stanoven čas 100 minut

Základy geografie a kartografie

Zkušební okruhy společné části (k předmětům v závorce)

I.  Úvod do studia planety Země (předměty Z0135p, Z0135c)

 1. Orientace na Zemi a ve vesmíru. Čas a kalendář.
 2. Tvar, rozměry a hmotnost Země. Jejich geografické důsledky.
 3. Pohyby Země a jejich geografické důsledky.
 4. Geofyzikální pole Země – základní charakteristiky.

II. Fyzická geografie (předměty Z0026p, Z0026c)

 1. Energetická bilance Země a teplota vzduchu.
 2. Voda v atmosféře (vlhkost, srážky) a na kontinentech (povrchové a podpovrchové vody).
 3. Větry, globální cirkulace atmosféry a systémy počasí.
 4. Globální klimata (klimatické klasifikace).
 5. Vnitřní geodynamické procesy: vnitřní stavba zemského tělesa, vznik a přeměny hornin, tektonické a vulkanické procesy
 6. Vnější geodynamické procesy: přetváření zemského povrchu zvětráváním, svahovými, fluviálními, glaciálními, eolickými a pobřežními procesy 
 7. Procesy v kritické zóně: složení a vlastnosti půdy, faktory a procesy pedogeneze, struktura a fungování ekosystémů
 8. Environmentální změny: vývoj a změny přírodního prostředí Země v čase
 9. Interakce člověka a prostředí: antropogenní vliv na přírodní prostředí, vliv přírodních procesů na lidskou společnost (geohazardy)

 III. Humánní geografie (předměty Z3090p, Z3090c)

 1. Vývoj, postavení a východiska humánní geografie.
 2. Prostorové vzorce ekonomických procesů a vztahů, ekonomická globalizace.
 3. Demografický vývoj a jeho složky, teoretická vysvětlení demografického vývoje.
 4. Prostorová mobilita a doprava.
 5. Geografie zemědělství.
 6. Energetické zdroje a ropné krize.
 7. Urbanizace a systémy osídlení.
 8. Geografie města, vnitřní struktura a diferenciace městského prostoru.
 9. Politická geografie a geopolitika.

 IV. Geografická kartografie a geoinformatika (předměty Z2062p, Z2062c)

 1. Kartografické vyjadřovací prostředky.
 2. Kartografická generalizace.
 3. Analogové a digitální zdroje prostorových dat.
 4. Matematická kartografie.
 5. Grafické způsoby pro znázornění kvalitativních a kvantitativních údajů do mapy.
 6. Principy kartografické vizualizace v elektronickém prostředí.
 7. Obsah a náplň tematických map.
 8. Měřítka mapy, hodnotová měřítka, tvorba velikostních stupnic, jejich vnitřní forma a dělení.
 9. Koncepce mapy - řešení účelu, názvu a návrhu obsahu mapy.
 10. Základy geodézie a GPS.

 V. Regionální geografie ČR (předmět Z2012)

 1. Fyzickogeografické složky a procesy v kulturních krajinách ČR
 2. Přírodní potenciál a komplexní fyzickogeografická charakteristika krajů ČR.
 3. Životní prostředí ČR a ochrana přírody.
 4. Česká populace - přirozený a mechanický pohyb, vývoj, stav, struktura, perspektiva
 5. Vývoj a současná podoba ekonomiky ČR (zemědělství, průmysl, služby, doprava) 

Specializovaná část písemné a ústní zkoušky

studijní plán Fyzická geografie

Specializovaná část písemné zkoušky a ústní zkouška ověřují pochopení základů fyzické geografie, vztahů, procesů a souvislostí ve fyzickogeografické sféře jako celku, stejně jako v jejich jednotlivých složkách.

Zkušební okruhy

Meteorologie a klimatologie (předmět Z0076)

 1. Atmosféra jako komponenta klimatického systému
 2. Základní meteorologické prvky a jejich klimatologické charakteristiky
 3. Všeobecná cirkulace atmosféry
 4. Klima a základní klimatotvorné faktory
 5. Klimatické modely a scénáře

 Hydrologie (předmět Z0059)

 1. Měření a výpočet hodnot hydrologických prvků - vodní stav, rychlost proudění, průtok. Metody zpracování a hodnocení hydrologických dat
 2. Hydrografie řek - hydrografické charakteristiky povodí, říční sítě a říčního koryta. Morfometrické a morfologické charakteristiky.
 3. Podpovrchová voda - její vznik, druhy a doplňování podzemních vod. Prameny.
 4. Limnologie - morfometrické charakteristiky jezer a nádrží, termická stratifikace. Umělé vodní nádrže.
 5. Oceánografie - vlastnosti mořské vody, problematika jejího znečištění; pohyby mořské vody, mořské proudy. Členění světového oceánu.

 Geomorfologie (předmět Z0051)

 1. Tektonické procesy a tvary
 2. Exogenní procesy a tvary
 3. Interakce endogenních a exogenních procesů
 4. Vývoj a změny reliéfu v čase, datování tvarů reliéfu
 5. Metody geomorfologického výzkumu

 Pedogeografie (předmět Z0076)

 1. Vznik minerálního podílu půdy, organická hmota půdy, půdní organismy 
 2. Fyzikální a chemické vlastnosti půdy 
 3. Půdotvorné procesy (CLORPT, speciální pedogenetické procesy) 
 4. Klasifikace půd (WRB, TKSP), rozšíření půd ve světě a v ČR
 5. Degradace půdy (typy degradace, příčiny, důsledky) 

 Biogeografie (předmět Z0005)

 1. Ekologické a evoluční aspekty rozšíření druhů v prostoru a čase – typy areálů a jejich vnitřní struktura jako výsledek působení podmínek prostředí a evolučních procesů; vznik nových druhů; biogeografická pravidla; mapování rozšíření druhů
 2. Geografické rozložení biodiverzity na Zemi a jeho příčiny – měření biodiverzity; vztah počtu druhů a velikosti plochy; latitudinální gradient biodiverzity; lokální druhová diverzita rostlin
 3. Ostrovní biogeografie – Rovnovážná teorie ostrovní biogeografie; zvláštnosti ostrovní bioty
 4. Invaze rostlin a živočichů – hlavní patrnosti biologických invazí ve světě a u nás; faktory ovlivňující invazivnost druhů a invazibilitu společenstev
 5. Biogeografické regiony a jejich biota – biogeografické regionalizace světa, Evropy a České republiky; typické druhy, společenstva a jejich historický vývoj

 Krajinná ekologie (předmět Z4066)

 1. Ekologická amplituda, fyziologické a ekologické optimum
 2. Krajinná sféra Země, globální prostorová strukturace. Přírodní krajiny Země - zonobiomy, orobiomy, geobiomy. Struktura krajiny dle Formana a Godrona.
 3. Krajinné (ekologické) fenomény, anemoorografické systémy
 4. Primární, sekundární a terciální struktura krajiny, krajinné metriky
 5. Historie krajiny na území dnešní ČR, zvláště od 1. stol. př. n. l.

 Metody FG výzkumu (předmět Z2111)

 1. Hlavní cíle fyzickogeografického výzkumu, objekt a předmět výzkumu a rozdělení metod. Fyzickogeografické komplexy a dimenze jako základní jednotky pro FG mapování. Prostorové a časové měřítko zkoumaného objektu či jevu. Stacionární, polostacionární a jednorázový výzkum.
 2. Komplexní fyzickogeografické mapování. Vyhraničování a význam elementárních forem georeliéfu.
 3. Kartografické postupy v geografického výzkumu. Metoda vedoucího faktoru.
 4. Přístrojové měření a modely ve fyzické geografii.
 5. Metody zpracování naměřených dat ve fyzické geografii a v její parciálních a příbuzných disciplínách (příklady z meteorologie, klimatologie, hydrologie, pedologie a pedogeografie).

studijní plán Sociální geografie

Specializovaná část písemné zkoušky a ústní zkouška ověřují pochopení systému sociální geografie, včetně souvislostí a vztahů mezi ekonomickými, sociálními a společenskými procesy a jevy.

Zkušební okruhy

Geografie obyvatelstva a geodemografie (předmět Z0043)

 1. Vývoj disciplíny, postavení v geografii, význam pro praxi
 2. Přístupy, data, ukazatele, hodnocení, územní jednotky
 3. Pohyb obyvatelstva - přirozený, mechanický, sociální; přístupy, data, ukazatele, hodnocení
 4. Struktura obyvatelstva - znaky biologické, kulturní, ekonomické
 5. Demografický přechod, demografická revoluce, stárnutí populace

 Sídelní geografie (předmět Z0044)

 1. Sídelní hierarchie a sítě, modely sídelních systémů
 2. Historický vývoj evropského a českého sídelního systému
 3. Moderní evropská urbanizace, formy a procesy
 4. Metropolitní regiony, metropolizace
 5. Současný stav osídlení a sídelní procesy v ČR

 Ekonomická geografie (předmět Z0047)

 1. Teorie a metodologie ekonomické geografie (vznik a vývoj vědní disciplíny)
 2. Transformace ekonomiky ve střední Evropě po roce 1989 (privatizace, přímé zahraniční investice, průmyslové zóny)
 3. Prostorovost světové ekonomiky 21. století (ekonomická centra a jejich zaměření) 
 4. Problém hladu ve světě, světová potravinová bilance
 5. Základní charakteristiky agrostruktur hospodářsky vyspělých zemí a rozvojových zemí 

 Geografie dopravy (předmět Z0041)

 1. Geografický kontext vývoje dopravy a dopravních technologií 
 2. Základní pojmy a teoretické koncepty v geografii dopravy (interakce, trasy, sítě a metody jejich analýzy, dopravní dostupnost, dopravní náklady, regulace a deregulace) 
 3. Význam dopravy a dopady jejího působení v prostoru (funkční a prostorové vazby, ekonomické, environmentální a sociální dopady) 
 4. Druhy dopravy a jejich terminály - aktuální trendy a geografická charakteristika
 5. Dopravní politika - důvody, nástroje, trendy v EU a v ČR

Geografie venkova, periferií a pohraničí (předmět Z5402)

 1. Územní diferenciace a znevýhodněné regiony, teoretické přístupy a aplikace v politice
 2. Venkov - teorie, přístupy, vymezení, praxe
 3. Periferie - teorie, přístupy, vymezení, praxe
 4. Pohraničí - teorie, přístupy, vymezení, praxe
 5. Znevýhodněné regiony v Jihomoravském kraji, Česku, Evropě a ve světě

 Úvod do politické geografie (předmět Z0107)

 1.  Nerovnoměrný rozvoj a politika rozvoje (diskurz rozvoje; kolonialismus a jeho důsledky; neoliberální politika rozvoje; postrozvoj)
 2. Stát v geografii (proměny suverenity a teritoriality, formování států v Evropě, governmentalita)
 3. Geopolitika (tradiční a kritická geopolitika; kritická interpretace tradičních koncepcí; východiska kritické geopolitiky)
 4. Národ a národní identita (teorie nacionalismu; geografický a historický kontext formování národní identity v Evropě)
 5. Geografie, demokracie a volby (vztah prostoru a demokracie; přístupy geografie voleb)

 Metody sociálně geografického výzkumu (předmět Z2211)

 1. Rozdíly mezi kvalitativní a kvantitativní metodologií
 2. Reprezentativita: reprezentativní vzorek, reprezentace populace, reprezentace problému
 3. Výzkumná otázka a hypotéza: jejich podoba, funkce a role ve výzkumu
 4. Konstrukce a prostorové přiřazení primárních a sekundárních dat
 5. Obecné otázky zpracování a interpretace sociálně-geografických dat

studijní plán Geografická kartografie a geoinformatika

Specializovaná část písemné zkoušky a ústní zkouška ověřují pochopení základů geografické kartografie a geoinformatiky, principů tvorby GIS a orientaci v jejich využití jak pro kartografické účely, tak i pro podporu rozhodování, a dále pochopení základů metod dálkového průzkumu Země, základních postupů zpracování obrazových materiálů DPZ a schopnosti využívání obrazových dat pro tematické mapování.

Zkušební okruhy

Mapové zdroje (předmět Z0105)

 1. Státní mapové dílo ČR, prostorové a výškové databáze spravované civilním sektorem.
 2. Státní mapové dílo, prostorové a výškové databáze spravované Armádou ČR.
 3. Otevřená prostorová data – teorie a praktické příklady.
 4. INSPIRE a OSN-GGIM: zaměření, koncepce, charakteristika, návaznost a realizace.
 5. COPERNICUS a GEOSS: zaměření, koncepce, charakteristika, návaznost a realizace.

Základy geodézie a GPS (předmět Z8109)

 1. Definice a historie geodézie, měření úhlů, přístrojové vybavení
 2. Metody měření délek
 3. Metody měření výšek a výškové systémy
 4. Geodetické polohové základy, základní geodetické výpočty
 5. Princip a využití technologií GNSS

Kartografické modelování (předmět Z8113)

 1. Mapová algebra a její funkce
 2. Analýzy terénu a viditelnosti
 3. Hydrologické analýzy
 4. Modelování vzdáleností (vektor, rastr)
 5. Multikriteriální analýza v GIS

Digitální zpracování materiálů DPZ (předmět Z8114)

 1. Předzpracování obrazových záznamů, radiometrické, geometrické a atmosférické korekce
 2. Zvýrazňovací techniky (bodové, prostorové, spektrální)
 3. Principy a metody řízené klasifikace
 4. Principy a metody neřízené klasifikace, strojové učení
 5. Zpracování radarových, hyperspektrálních dat

Tvorba tematických map (předmět Z8118)

 1. Základní typy metod v tematické kartografii
 2. Klasifikace kvantitativních dat pro kartografické reprezentace
 3. Matematické základy map
 4. Obsah a náplň tematických map
 5. Prostorové charakteristiky vyjadřované grafickými proměnnými

Dálkový průzkum Země (předmět Z8108)

 1. Systém DPZ, princip, rozdělení metod, základní součásti systému DPZ
 2. Fyzikální podstata DPZ, základní oblasti spektra využívané v DPZ
 3. Hlavní rysy spektrálního chování základních druhů povrchů
 4. Konvenční metody interpretační znaky, nekonvenční metody snímání
 5. Přehled současných družicových systémů a jejich využitelnost pro tematické a topografické mapování

Geodatabáze (předmět Z3104)

 1. Hlavní charakteristiky relačních databázových systémů
 2. Složky SQL SELECT příkazu
 3. Prostorové predikáty v SQL

studijní plán Geoinformatika a regionální rozvoj

Specializovaná část písemné zkoušky a ústní zkouška ověřují znalosti, schopnosti a dovednosti studenta z oblasti kartografických metod, GIS a dálkového průzkumu Země, schopnost studenta orientovat se v základních otázkách a problémech v oblasti regionální politiky a regionální rozvoje s výrazným akcentování praktického zaměření předmětu.

Zkušební okruhy

Geografie obyvatelstva a geodemografie (předmět Z0043)

 1. Vývoj disciplíny, postavení v geografii, význam pro praxi
 2. Přístupy, data, ukazatele, hodnocení, územní jednotky
 3. Pohyb obyvatelstva - přirozený, mechanický, sociální; přístupy, data, ukazatele, hodnocení
 4. Struktura obyvatelstva - znaky biologické, kulturní, ekonomické
 5. Demografický přechod, demografická revoluce, stárnutí populace

Regionální politika a regionální rozvoj (předmět Z0104)

 1. Regionální rozvoj - základní teoretická východiska a metodologické přístupy
 2. Ekonomické teorie ovlivňující regionální rozvoj
 3. Teorie regionálního rozvoje s důrazem na teorie dominující současnému regionálnímu výzkumu
 4. Regionální politika v ČR - vývoj, praxe, nástroje
 5. Regionální politika v Evropské unii - vývoj, praxe, nástroje

Participativní metody a techniky v regionálním rozvoji (předmět Z5011)

 1. Základní pojmy (participace, facilitace, mediace, moderace)
 2. Práce s účastníky participace, typy osobností
 3. Participativní metody a techniky
 4. Výhody a nevýhody použití participativních metod a technik v regionálním rozvoji
 5. Použití participativních metod a technik v praxi v ČR

Geografie venkova, periferií a pohraničí (předmět Z5402)

 1. Územní diferenciace a znevýhodněné regiony, teoretické přístupy a aplikace v politice
 2. Venkov - teorie, přístupy, vymezení, praxe
 3. Periferie - teorie, přístupy, vymezení, praxe
 4. Pohraničí - teorie, přístupy, vymezení, praxe
 5. Znevýhodněné regiony v Jihomoravském kraji, Česku, Evropě a ve světě

Tvorba tematických map (předmět Z8118)

 1. Základní typy metod v tematické kartografii
 2. Klasifikace kvantitativních dat pro kartografické reprezentace
 3. Matematické základy map
 4. Obsah a náplň tematických map
 5. Prostorové charakteristiky vyjadřované grafickými proměnnými

Dálkový průzkum Země (předmět Z8108)

 1. Systém DPZ, princip, rozdělení metod, základní součásti systému DPZ
 2. Fyzikální podstata DPZ, základní oblasti spektra využívané v DPZ
 3. Hlavní rysy spektrálního chování základních druhů povrchů
 4. Konvenční metody interpretační znaky, nekonvenční metody snímání
 5. Přehled současných družicových systémů a jejich využitelnost pro tematické a topografické mapování

studijní plán Geoinformatika a udržitelný rozvoj

Specializovaná část písemné zkoušky a ústní zkouška ověřují znalosti, schopnosti a dovednosti studenta z z oblasti kartografických metod, GIS a dálkového průzkumu Země, environmentální geografie a principů trvale udržitelnosti.

Zkušební okruhy

Ekologie a životní prostředí (předmět Z0025)

 1. Chování a fáze vývoje ekosystémů, homeostáze a homeorhéza
 2. Historie okyselení prostředí střední Evropy; příčiny a důsledky v ČR
 3. Živiny pro vegetaci, jejich historický vývoj, nadbytek živin
 4. Introdukované druhy zvěře a jejich dopad na ekosystémy; repatriace a přirozené návraty rostlin a živočichů v ČR
 5. Klasifikace lesů z hlediska legislativy; ekologické rámce hospodaření
 6. Lesnictví v ČR – Dokumenty lesnického plánování a jejich možný vliv na krajinu i rozvoj území

Krajinná ekologie (předmět Z4066)

 1. Ekologická amplituda, fyziologické a ekologické optimum
 2. Krajinná sféra Země, globální prostorová strukturace. Přírodní krajiny Země - zonobiomy, orobiomy, geobiomy. Struktura krajiny dle Formana a Godrona.
 3. Krajinné (ekologické) fenomény, anemoorografické systémy
 4. Primární, sekundární a terciální struktura krajiny, krajinné metriky
 5. Historie krajiny na území dnešní ČR, zvl. od 1. stol. př. n. l.

Krajiny jižní Moravy (předmět Z8114)

 1. Hlavní horniny jižní Moravy a na nich vznikající typický georeliéf
 2. Specifika klimatu jižní Moravy
 3. Specifika půd a bioty jednotlivých regionů jižní Moravy
 4. Nerostné suroviny jižní Moravy (historické i současné) v regionech jižní Moravy
 5. Komplexní krajinná charakteristika zadaného regionu jižní Moravy

Environmentální rizika biodiverzity (předmět Z5151)

 1. Typy biodiverzity, biodiverzita v prostoru a čase
 2. Ekosystémové procesy a ekosystémové služby
 3. Typologie environmentálních rizik a systém DPSIR
 4. Ekologie stresu a principy bioindikace
 5. Reakce biodiverzity na využití krajiny, invaze a změny klimatu

Tvorba tematických map (předmět Z8118)

 1. Základní typy metod v tematické kartografii
 2. Klasifikace kvantitativních dat pro kartografické reprezentace
 3. Matematické základy map
 4. Obsah a náplň tematických map
 5. Prostorové charakteristiky vyjadřované grafickými proměnnými

Dálkový průzkum Země (předmět Z8108)

 1. Systém DPZ, princip, rozdělení metod, základní součásti systému DPZ
 2. Fyzikální podstata DPZ, základní oblasti spektra využívané v DPZ
 3. Hlavní rysy spektrálního chování základních druhů povrchů
 4. Konvenční metody interpretační znaky, nekonvenční metody snímání
 5. Přehled současných družicových systémů a jejich využitelnost pro tematické a topografické mapování

Studijní program Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání (B-UCZ)

Písemná část bakalářské zkoušky z geografie a kartografie

Struktura písemné části SZZ

 • písemka obsahuje celkem 10 otázek (popř. je otázka strukturována na dvě půlotázky) 
 • každá otázka je anonymně hodnocena max. 6 body, za písemku celkem max. 60 bodů
 • na vypracování je stanoven čas 100 minut

Základy geografie a kartografie

Zkušební okruhy:

 1. Orientace na Zemi a ve vesmíru. Čas a kalendář.
 2. Tvar, rozměry a hmotnost Země. Jejich geografické důsledky.
 3. Pohyby Země a jejich geografické důsledky.
 4. Geofyzikální pole Země – základní charakteristiky.
 5. Vnitřní stavba zemského tělesa, globální tektonika, vznik a přeměny hornin, tektonické a vulkanické procesy, zemětřesení.
 6. Dynamická geomorfologie, exogenní geomorfologické pochody, zvětrávání, modelace reliéfu svahovými, fluviálními, eolickými, ledovcovými a pobřežními pochody, strukturní geomorfologie.
 7. Oběh vody, hydrologické procesy.
 8. Světový oceán - struktura, procesy, vlastnosti vody.
 9. Voda na kontinentech – hydrologie povrchových a podpovrchových vod.
 10. Energetická bilance Země. Teplota vzduchu. Voda v atmosféře.
 11. Větry a globální cirkulace atmosféry. Systémy počasí.
 12. Globální klimata (klimatické klasifikace).
 13. Stavební složky půdy, půdní vlastnosti, půdotvorné faktory a procesy, půdní horizonty, půdní profil, půdní typy.
 14. Funkce půdy v suchozemských ekosystémech, degradace a destrukce půd, kvalita a zdraví půdy.
 15. Biosféra, ekosystém, biotop, ekologické podmínky živých organizmů, struktura a fungování ekosystémů.
 16. Suchozemské geobiomy Země.
 17. Role místa a prostoru v geografickém výzkum a společenském vývoji.
 18. Prostorové vzorce ekonomických procesů a vztahů, ekonomická globalizace.
 19. Současný demografický vývoj.
 20. Prostorová mobilita a doprava.
 21. Geografie zemědělství.
 22. Energetické zdroje.
 23. Urbanizace a systémy osídlení.
 24. Geografie města, vnitřní struktura a diferenciace městského prostoru.
 25. Politická geografie a geopolitika.
 26. Kartografické vyjadřovací prostředky.
 27. Kartografická generalizace.
 28. Analogové a digitální zdroje prostorových dat.
 29. Matematická kartografie.
 30. Grafické způsoby pro znázornění kvalitativních a kvantitativních údajů do mapy.
 31. Principy kartografické vizualizace v elektronickém prostředí.
 32. Obsah a náplň tematických map.
 33. Měřítka mapy, hodnotová měřítka, tvorba velikostních stupnic, jejich vnitřní forma a dělení.
 34. Koncepce mapy - řešení účelu, názvu a návrhu obsahu mapy.
 35. Základy geodézie a GPS.
 36. Ekologie krajiny – vazby v ekosystémech, sukcese, životní strategie, metodiky EIA, SEA.
 37. Kulturní krajiny Země – interakce člověka a přírody, funkční typy.
 38. Struktura výzkumného procesu, konceptualizace problému.
 39. Zdroje a postupy získávání dat.
 40. Zpracování dat a interpretace výsledků.
 41. Základní statistické charakteristiky, statistický popis datových souborů v geografii.
 42. Teoretická rozdělení a testování statistických hypotéz v geografii.
 43. Metody analýzy závislosti geografických jevů.
 44. Metody a postupy analýzy časových řad v geografii.
 45. Geografická paradigmata, geografický výzkum, analýzy a syntézy, teorie, empirie a aplikace v geografii.
 46. Pojetí regionu, typologie regionů.