Okruhy bakalářské zkoušky

Studijní program Geografie a kartografie (B-GEK)

Písemná část bakalářské zkoušky

Struktura písemné části SZZ

 • písemka obsahuje celkem 10 otázek (popř. je otázka strukturována na dvě půlotázky) rozdělených do 2 částí – společné (okruh Základy geografie a kartografie) a specializované (okruhy pro specializaci - studijní plán)
 • obsah specializované části se liší strukturou otázek (podle studijního plánu/oboru studia) a otázky vycházejí z okruhů, které platí i pro ústní část SZZ
 • každá otázka je anonymně hodnocena max. 6 body, za písemku celkem max. 60 bodů
 • na vypracování je stanoven čas 100 minut

Základy geografie a kartografie

Zkušební okruhy společné části (k předmětům v závorce)

I.  Úvod do studia planety Země (předměty Z0135p, Z0135c)

 1. Orientace na Zemi a ve vesmíru. Čas a kalendář.
 2. Tvar, rozměry a hmotnost Země. Jejich geografické důsledky.
 3. Pohyby Země a jejich geografické důsledky.
 4. Geofyzikální pole Země – základní charakteristiky.

II. Fyzická geografie (předměty Z0026p, Z0026c)

 1. Energetická bilance Země a teplota vzduchu.
 2. Voda v atmosféře (vlhkost, srážky) a na kontinentech (povrchové a podpovrchové vody).
 3. Větry, globální cirkulace atmosféry a systémy počasí.
 4. Globální klimata (klimatické klasifikace).
 5. Vnitřní geodynamické procesy: vnitřní stavba zemského tělesa, vznik a přeměny hornin, tektonické a vulkanické procesy
 6. Vnější geodynamické procesy: přetváření zemského povrchu zvětráváním, svahovými, fluviálními, glaciálními, eolickými a pobřežními procesy 
 7. Procesy v kritické zóně: složení a vlastnosti půdy, faktory a procesy pedogeneze, struktura a fungování ekosystémů
 8. Environmentální změny: vývoj a změny přírodního prostředí Země v čase
 9. Interakce člověka a prostředí: antropogenní vliv na přírodní prostředí, vliv přírodních procesů na lidskou společnost (geohazardy)

 III. Humánní geografie (předměty Z3090p, Z3090c)

 1. Vývoj, postavení a východiska humánní geografie.
 2. Prostorové vzorce ekonomických procesů a vztahů, ekonomická globalizace.
 3. Demografický vývoj a jeho složky, teoretická vysvětlení demografického vývoje.
 4. Prostorová mobilita a doprava.
 5. Geografie zemědělství.
 6. Energetické zdroje a ropné krize.
 7. Urbanizace a systémy osídlení.
 8. Geografie města, vnitřní struktura a diferenciace městského prostoru.
 9. Politická geografie a geopolitika.

 IV. Geografická kartografie a geoinformatika (předměty Z0262, Z2062p, Z2062c)

 1. Kartografické vyjadřovací prostředky.
 2. Kartografická generalizace.
 3. Analogové a digitální zdroje prostorových dat.
 4. Matematická kartografie.
 5. Grafické způsoby pro znázornění kvalitativních a kvantitativních údajů do mapy.
 6. Principy kartografické vizualizace v elektronickém prostředí.
 7. Obsah a náplň tematických map.
 8. Měřítka mapy, hodnotová měřítka, tvorba velikostních stupnic, jejich vnitřní forma a dělení.
 9. Koncepce mapy - řešení účelu, názvu a návrhu obsahu mapy.
 10. Základy geodézie a GPS.

 V. Regionální geografie ČR (předmět Z2012)

 1. Fyzickogeografické složky a procesy v kulturních krajinách ČR
 2. Přírodní potenciál a komplexní fyzickogeografická charakteristika krajů ČR.
 3. Životní prostředí ČR a ochrana přírody.
 4. Česká populace - přirozený a mechanický pohyb, vývoj, stav, struktura, perspektiva
 5. Vývoj a současná podoba ekonomiky ČR (zemědělství, průmysl, služby, doprava) 

Specializovaná část písemné a ústní zkoušky

studijní plán Fyzická geografie

Specializovaná část písemné zkoušky a ústní zkouška ověřují pochopení základů fyzické geografie, vztahů, procesů a souvislostí ve fyzickogeografické sféře jako celku, stejně jako v jejich jednotlivých složkách.

Zkušební okruhy

Meteorologie a klimatologie

 1. Atmosféra jako komponenta klimatického systému
 2. Základní meteorologické prvky a jejich klimatologické charakteristiky
 3. Všeobecná cirkulace atmosféry
 4. Klima a základní klimatotvorné faktory
 5. Klimatické modely a scénáře

 Hydrologie

 1. Měření a výpočet hodnot hydrologických prvků - vodní stav, rychlost proudění, průtok. Metody zpracování a hodnocení hydrologických dat
 2. Hydrografie řek - hydrografické charakteristiky povodí, říční sítě a říčního koryta. Morfometrické a morfologické charakteristiky.
 3. Podpovrchová voda - její vznik, druhy a doplňování podzemních vod. Prameny.
 4. Limnologie - morfometrické charakteristiky jezer a nádrží, termická stratifikace. Umělé vodní nádrže.
 5. Oceánografie - vlastnosti mořské vody, problematika jejího znečištění; pohyby mořské vody, mořské proudy. Členění světového oceánu.

 Geomorfologie

 1. Tektonické procesy a tvary
 2. Exogenní procesy a tvary
 3. Interakce endogenních a exogenních procesů
 4. Vývoj a změny reliéfu v čase, datování tvarů reliéfu
 5. Metody geomorfologického výzkumu

 Pedogeografie

 1. Vznik minerálního podílu půdy, organická hmota půdy, půdní organismy 
 2. Fyzikální a chemické vlastnosti půdy 
 3. Půdotvorné procesy (CLORPT, speciální pedogenetické procesy) 
 4. Klasifikace půd (WRB, TKSP), rozšíření půd ve světě a v ČR
 5. Degradace půdy (typy degradace, příčiny, důsledky) 

 Biogeografie

 1. Ekologické a evoluční aspekty rozšíření druhů v prostoru a čase – typy areálů a jejich vnitřní struktura jako výsledek působení podmínek prostředí a evolučních procesů; vznik nových druhů; biogeografická pravidla; mapování rozšíření druhů
 2. Geografické rozložení biodiverzity na Zemi a jeho příčiny – měření biodiverzity; vztah počtu druhů a velikosti plochy; latitudinální gradient biodiverzity; lokální druhová diverzita rostlin
 3. Ostrovní biogeografie – Rovnovážná teorie ostrovní biogeografie; zvláštnosti ostrovní bioty
 4. Invaze rostlin a živočichů – hlavní patrnosti biologických invazí ve světě a u nás; faktory ovlivňující invazivnost druhů a invazibilitu společenstev
 5. Biogeografické regiony a jejich biota – biogeografické regionalizace světa, Evropy a České republiky; typické druhy, společenstva a jejich historický vývoj

 Krajinná ekologie

 1. Ekologická amplituda, fyziologické a ekologické optimum
 2. Krajinná sféra Země, globální prostorová strukturace. Přírodní krajiny Země - zonobiomy, orobiomy, geobiomy. Struktura krajiny dle Formana a Godrona.
 3. Krajinné (ekologické) fenomény, anemoorografické systémy
 4. Primární, sekundární a terciální struktura krajiny, krajinné metriky
 5. Historie krajiny na území dnešní ČR, zvláště od 1. stol. př. n. l.

 Metody FG výzkumu

 1. Hlavní cíle fyzickogeografického výzkumu, objekt a předmět výzkumu a rozdělení metod. Fyzickogeografické komplexy a dimenze jako základní jednotky pro FG mapování. Prostorové a časové měřítko zkoumaného objektu či jevu. Stacionární, polostacionární a jednorázový výzkum.
 2. Komplexní fyzickogeografické mapování. Vyhraničování a význam elementárních forem georeliéfu.
 3. Kartografické postupy v geografického výzkumu. Metoda vedoucího faktoru.
 4. Přístrojové měření a modely ve fyzické geografii.
 5. Metody zpracování naměřených dat ve fyzické geografii a v její parciálních a příbuzných disciplínách (příklady z meteorologie, klimatologie, hydrologie, pedologie a pedogeografie).

studijní plán Sociální geografie

Specializovaná část písemné zkoušky a ústní zkouška ověřují pochopení systému sociální geografie, včetně souvislostí a vztahů mezi ekonomickými, sociálními a společenskými procesy a jevy.

Zkušební okruhy

Geografie obyvatelstva a geodemografie

 1. Vývoj disciplíny, postavení v geografii, význam pro praxi
 2. Přístupy, data, ukazatele, hodnocení, územní jednotky
 3. Pohyb obyvatelstva - přirozený, mechanický, sociální; přístupy, data, ukazatele, hodnocení
 4. Struktura obyvatelstva - znaky biologické, kulturní, ekonomické
 5. Demografický přechod, demografická revoluce, stárnutí populace

 Sídelní geografie

 1. Sídelní hierarchie a sítě, modely sídelních systémů
 2. Historický vývoj evropského a českého sídelního systému
 3. Moderní evropská urbanizace, formy a procesy
 4. Metropolitní regiony, metropolizace
 5. Současný stav osídlení a sídelní procesy v ČR

 Ekonomická geografie

 1. Teorie a metodologie ekonomické geografie (vznik a vývoj vědní disciplíny)
 2. Transformace ekonomiky ve střední Evropě po roce 1989 (privatizace, přímé zahraniční investice, průmyslové zóny)
 3. Prostorovost světové ekonomiky 21. století (ekonomická centra a jejich zaměření) 
 4. Problém hladu ve světě, světová potravinová bilance
 5. Základní charakteristiky agrostruktur hospodářsky vyspělých zemí a rozvojových zemí 

 Geografie dopravy

 1. Geografický kontext vývoje dopravy a dopravních technologií 
 2. Základní pojmy a teoretické koncepty v geografii dopravy (interakce, trasy, sítě a metody jejich analýzy, dopravní dostupnost, dopravní náklady, regulace a deregulace) 
 3. Význam dopravy a dopady jejího působení v prostoru (funkční a prostorové vazby, ekonomické, environmentální a sociální dopady) 
 4. Druhy dopravy a jejich terminály - aktuální trendy a geografická charakteristika
 5. Dopravní politika - důvody, nástroje, trendy v EU a v ČR

Geografie venkova, periferií a pohraničí

 1. Územní diferenciace a znevýhodněné regiony, teoretické přístupy a aplikace v politice
 2. Venkov - teorie, přístupy, vymezení, praxe
 3. Periferie - teorie, přístupy, vymezení, praxe
 4. Pohraničí - teorie, přístupy, vymezení, praxe
 5. Znevýhodněné regiony v Jihomoravském kraji, Česku, Evropě a ve světě

 Úvod do politické geografie

 1.  Nerovnoměrný rozvoj a politika rozvoje (diskurz rozvoje; kolonialismus a jeho důsledky; neoliberální politika rozvoje; postrozvoj)
 2. Stát v geografii (proměny suverenity a teritoriality, formování států v Evropě, governmentalita)
 3. Geopolitika (tradiční a kritická geopolitika; kritická interpretace tradičních koncepcí; východiska kritické geopolitiky)
 4. Národ a národní identita (teorie nacionalismu; geografický a historický kontext formování národní identity v Evropě)
 5. Geografie, demokracie a volby (vztah prostoru a demokracie; přístupy geografie voleb)

 Metody sociálně geografického výzkumu

 1. Rozdíly mezi kvalitativní a kvantitativní metodologií
 2. Reprezentativita: reprezentativní vzorek, reprezentace populace, reprezentace problému
 3. Výzkumná otázka a hypotéza: jejich podoba, funkce a role ve výzkumu
 4. Konstrukce a prostorové přiřazení primárních a sekundárních dat
 5. Obecné otázky zpracování a interpretace sociálně-geografických dat

studijní plán Geografická kartografie a geoinformatika

Specializovaná část písemné zkoušky a ústní zkouška ověřují pochopení základů geografické kartografie a geoinformatiky, principů tvorby GIS a orientaci v jejich využití jak pro kartografické účely, tak i pro podporu rozhodování, a dále pochopení základů metod dálkového průzkumu Země, základních postupů zpracování obrazových materiálů DPZ a schopnosti využívání obrazových dat pro tematické mapování.

Zkušební okruhy

Mapové zdroje

 1. Státní mapové dílo ČR, prostorové a výškové databáze spravované civilním sektorem.
 2. Státní mapové dílo, prostorové a výškové databáze spravované Armádou ČR.
 3. Otevřená prostorová data – teorie a praktické příklady.
 4. INSPIRE a OSN-GGIM: zaměření, koncepce, charakteristika, návaznost a realizace.
 5. COPERNICUS a GEOSS: zaměření, koncepce, charakteristika, návaznost a realizace.

Základy geodézie a GPS

 1. Definice a historie geodézie, měření úhlů, přístrojové vybavení
 2. Metody měření délek
 3. Metody měření výšek a výškové systémy
 4. Geodetické polohové základy, základní geodetické výpočty
 5. Princip a využití technologií GNSS

Kartografické modelování

 1. Mapová algebra a její funkce
 2. Analýzy terénu a viditelnosti
 3. Hydrologické analýzy
 4. Modelování vzdáleností (vektor, rastr)
 5. Multikriteriální analýza v GIS

Digitální zpracování materiálů DPZ

 1. Předzpracování obrazových záznamů, radiometrické, geometrické a atmosférické korekce
 2. Zvýrazňovací techniky (bodové, prostorové, spektrální)
 3. Principy a metody řízené klasifikace
 4. Principy a metody neřízené klasifikace, strojové učení
 5. Zpracování radarových, hyperspektrálních dat

Tvorba tematických map

 1. Základní typy metod v tematické kartografii
 2. Klasifikace kvantitativních dat pro kartografické reprezentace
 3. Matematické základy map
 4. Obsah a náplň tematických map
 5. Prostorové charakteristiky vyjadřované grafickými proměnnými

Dálkový průzkum Země

 1. Systém DPZ, princip, rozdělení metod, základní součásti systému DPZ
 2. Fyzikální podstata DPZ, základní oblasti spektra využívané v DPZ
 3. Hlavní rysy spektrálního chování základních druhů povrchů
 4. Konvenční metody interpretační znaky, nekonvenční metody snímání
 5. Přehled současných družicových systémů a jejich využitelnost pro tematické a topografické mapování

Geodatabáze

 1. Hlavní charakteristiky relačních databázových systémů
 2. Složky SQL SELECT příkazu
 3. Prostorové predikáty v SQL

studijní plán Geoinformatika a regionální rozvoj

Specializovaná část písemné zkoušky a ústní zkouška ověřují znalosti, schopnosti a dovednosti studenta z oblasti kartografických metod, GIS a dálkového průzkumu Země, schopnost studenta orientovat se v základních otázkách a problémech v oblasti regionální politiky a regionální rozvoje s výrazným akcentování praktického zaměření předmětu.

Zkušební okruhy

Geografie obyvatelstva a geodemografie

 1. Vývoj disciplíny, postavení v geografii, význam pro praxi
 2. Přístupy, data, ukazatele, hodnocení, územní jednotky
 3. Pohyb obyvatelstva - přirozený, mechanický, sociální; přístupy, data, ukazatele, hodnocení
 4. Struktura obyvatelstva - znaky biologické, kulturní, ekonomické
 5. Demografický přechod, demografická revoluce, stárnutí populace

Regionální politika a regionální rozvoj

 1. Regionální rozvoj - základní teoretická východiska a metodologické přístupy
 2. Ekonomické teorie ovlivňující regionální rozvoj
 3. Teorie regionálního rozvoje s důrazem na teorie dominující současnému regionálnímu výzkumu
 4. Regionální politika v ČR - vývoj, praxe, nástroje
 5. Regionální politika v Evropské unii - vývoj, praxe, nástroje

Participativní metody a techniky v regionálním rozvoji

 1. Základní pojmy (participace, facilitace, mediace, moderace)
 2. Práce s účastníky participace, typy osobností
 3. Participativní metody a techniky
 4. Výhody a nevýhody použití participativních metod a technik v regionálním rozvoji
 5. Použití participativních metod a technik v praxi v ČR

Geografie venkova, periferií a pohraničí

 1. Územní diferenciace a znevýhodněné regiony, teoretické přístupy a aplikace v politice
 2. Venkov - teorie, přístupy, vymezení, praxe
 3. Periferie - teorie, přístupy, vymezení, praxe
 4. Pohraničí - teorie, přístupy, vymezení, praxe
 5. Znevýhodněné regiony v Jihomoravském kraji, Česku, Evropě a ve světě

Tvorba tematických map

 1. Základní typy metod v tematické kartografii
 2. Klasifikace kvantitativních dat pro kartografické reprezentace
 3. Matematické základy map
 4. Obsah a náplň tematických map
 5. Prostorové charakteristiky vyjadřované grafickými proměnnými

Dálkový průzkum Země

 1. Systém DPZ, princip, rozdělení metod, základní součásti systému DPZ
 2. Fyzikální podstata DPZ, základní oblasti spektra využívané v DPZ
 3. Hlavní rysy spektrálního chování základních druhů povrchů
 4. Konvenční metody interpretační znaky, nekonvenční metody snímání
 5. Přehled současných družicových systémů a jejich využitelnost pro tematické a topografické mapování

studijní plán Geoinformatika a udržitelný rozvoj

Specializovaná část písemné zkoušky a ústní zkouška ověřují znalosti, schopnosti a dovednosti studenta z z oblasti kartografických metod, GIS a dálkového průzkumu Země, environmentální geografie a principů trvale udržitelnosti.

Zkušební okruhy

Ekologie a životní prostředí

 1. Chování a fáze vývoje ekosystémů, homeostáze a homeorhéza
 2. Historie okyselení prostředí střední Evropy; příčiny a důsledky v ČR
 3. Živiny pro vegetaci, jejich historický vývoj, nadbytek živin
 4. Introdukované druhy zvěře a jejich dopad na ekosystémy; repatriace a přirozené návraty rostlin a živočichů v ČR
 5. Klasifikace lesů z hlediska legislativy; ekologické rámce hospodaření
 6. Lesnictví v ČR – Dokumenty lesnického plánování a jejich možný vliv na krajinu i rozvoj území

Krajinná ekologie

 1. Ekologická amplituda, fyziologické a ekologické optimum
 2. Krajinná sféra Země, globální prostorová strukturace. Přírodní krajiny Země - zonobiomy, orobiomy, geobiomy. Struktura krajiny dle Formana a Godrona.
 3. Krajinné (ekologické) fenomény, anemoorografické systémy
 4. Primární, sekundární a terciální struktura krajiny, krajinné metriky
 5. Historie krajiny na území dnešní ČR, zvl. od 1. stol. př. n. l.

Krajiny jižní Moravy 

 1. Hlavní horniny jižní Moravy a na nich vznikající typický georeliéf
 2. Specifika klimatu jižní Moravy
 3. Specifika půd a bioty jednotlivých regionů jižní Moravy
 4. Nerostné suroviny jižní Moravy (historické i současné) v regionech jižní Moravy
 5. Komplexní krajinná charakteristika zadaného regionu jižní Moravy

Environmentální rizika biodiverzity

 1. Typy biodiverzity, biodiverzita v prostoru a čase
 2. Ekosystémové procesy a ekosystémové služby
 3. Typologie environmentálních rizik a systém DPSIR
 4. Ekologie stresu a principy bioindikace
 5. Reakce biodiverzity na využití krajiny, invaze a změny klimatu

Tvorba tematických map

 1. Základní typy metod v tematické kartografii
 2. Klasifikace kvantitativních dat pro kartografické reprezentace
 3. Matematické základy map
 4. Obsah a náplň tematických map
 5. Prostorové charakteristiky vyjadřované grafickými proměnnými

Dálkový průzkum Země

 1. Systém DPZ, princip, rozdělení metod, základní součásti systému DPZ
 2. Fyzikální podstata DPZ, základní oblasti spektra využívané v DPZ
 3. Hlavní rysy spektrálního chování základních druhů povrchů
 4. Konvenční metody interpretační znaky, nekonvenční metody snímání
 5. Přehled současných družicových systémů a jejich využitelnost pro tematické a topografické mapování

Studijní programy se zaměřením na vzdělávání (B-GK-UZ)

Písemná část bakalářské zkoušky z geografie a kartografie

Struktura písemné části SZZ

 • písemka obsahuje celkem 10 otázek (popř. je otázka strukturována na dvě půlotázky) 
 • každá otázka je anonymně hodnocena max. 6 body, za písemku celkem max. 60 bodů
 • na vypracování je stanoven čas 100 minut

Základy geografie a kartografie

Zkušební okruhy společné části

 1. Orientace na Zemi a ve vesmíru. Čas a kalendář.
 2. Tvar, rozměry a hmotnost Země. Jejich geografické důsledky.
 3. Pohyby Země a jejich geografické důsledky.
 4. Geofyzikální pole Země – základní charakteristiky.
 5. Vnitřní stavba zemského tělesa, globální tektonika, vznik a přeměny hornin, tektonické a vulkanické procesy, zemětřesení.
 6. Dynamická geomorfologie, exogenní geomorfologické pochody, zvětrávání, modelace reliéfu svahovými, fluviálními, eolickými, ledovcovými a pobřežními pochody, strukturní geomorfologie.
 7. Oběh vody, hydrologické procesy.
 8. Světový oceán - struktura, procesy, vlastnosti vody.
 9. Voda na kontinentech – hydrologie povrchových a podpovrchových vod.
 10. Energetická bilance Země. Teplota vzduchu. Voda v atmosféře.
 11. Větry a globální cirkulace atmosféry. Systémy počasí.
 12. Globální klimata (klimatické klasifikace).
 13. Stavební složky půdy, půdní vlastnosti, půdotvorné faktory a procesy, půdní horizonty, půdní profil, půdní typy.
 14. Funkce půdy v suchozemských ekosystémech, degradace a destrukce půd, kvalita a zdraví půdy.
 15. Biosféra, ekosystém, biotop, ekologické podmínky živých organizmů, struktura a fungování ekosystémů.
 16. Suchozemské geobiomy Země.
 17. Role místa a prostoru v geografickém výzkum a společenském vývoji.
 18. Prostorové vzorce ekonomických procesů a vztahů, ekonomická globalizace.
 19. Současný demografický vývoj.
 20. Prostorová mobilita a doprava.
 21. Geografie zemědělství.
 22. Energetické zdroje.
 23. Urbanizace a systémy osídlení.
 24. Geografie města, vnitřní struktura a diferenciace městského prostoru.
 25. Politická geografie a geopolitika.
 26. Kartografické vyjadřovací prostředky.
 27. Kartografická generalizace.
 28. Analogové a digitální zdroje prostorových dat.
 29. Matematická kartografie.
 30. Grafické způsoby pro znázornění kvalitativních a kvantitativních údajů do mapy.
 31. Principy kartografické vizualizace v elektronickém prostředí.
 32. Obsah a náplň tematických map.
 33. Měřítka mapy, hodnotová měřítka, tvorba velikostních stupnic, jejich vnitřní forma a dělení.
 34. Koncepce mapy - řešení účelu, názvu a návrhu obsahu mapy.
 35. Základy geodézie a GPS.
 36. Ekologie krajiny – vazby v ekosystémech, sukcese, životní strategie, metodiky EIA, SEA.
 37. Kulturní krajiny Země – interakce člověka a přírody, funkční typy.
 38. Struktura výzkumného procesu, konceptualizace problému.
 39. Zdroje a postupy získávání dat.
 40. Zpracování dat a interpretace výsledků.
 41. Základní statistické charakteristiky, statistický popis datových souborů v geografii.
 42. Teoretická rozdělení a testování statistických hypotéz v geografii.
 43. Metody analýzy závislosti geografických jevů.
 44. Metody a postupy analýzy časových řad v geografii.
 45. Geografická paradigmata, geografický výzkum, analýzy a syntézy, teorie, empirie a aplikace v geografii.
 46. Pojetí regionu, typologie regionů.