Okruhy rigorózní zkoušky

obor Aplikovaná geografie

v rekonstrukci

Povinně volitelné (1 předmět)

obor Fyzická geografie

Povinná část

Obecné otázky fyzické geografie

 1. Geografické myšlení, etapy vývoje geografického myšlení ve fyzické geografii, soudobé trendy ve fyzické geografii.
 2. Fyzickogeografická sféra a její prostorová diferenciace.
 3. Vznik Země. Země ve vesmíru. Tvar a pohyby Země a jejich důsledky.
 4. Vývoj oceánů a pevnin. Globální tektonika. Základní morfostrukturní rysy Země.
 5. Tvary reliéfu, jejich vznik a vývoj. Reliéf oceánů a kontinentů. Antropogenní reliéf.
 6. Atmosféra. Základní meteorologické prvky a jejich klimatologické charakteristiky. Všeobecná cirkulace atmosféry. Klimatické klasifikace. Změny a kolísání podnebí.
 7. Rozšíření zásob a oběh vody na Zemi. Povodí jako otevřený dynamický systém. Voda na pevninách a její role ve fyzickogeografické sféře. Režim řek a jeho typy.
 8. Světový oceán, mechanismus mořských proudů a jejich geografický význam. Využívání moří a oceánů.
 9. Půdy a zvětrávání. Faktory a podmínky tvorby půd. Hlavní půdotvorné procesy a diagnostické horizonty. Přehled půd Země, půdní typy.
 10. Energo-materiálové vazby a toky v ekosystémech a modely ekosystémů. Biogeochemické cykly. Biogeografické procesy.
 11. Mořský, sladkovodní a pevninský geobiocyklus a jejich geografické charakteristiky. Člověk a biosféra.
 12. Přírodní zdroje a jejich využívání. Přírodní katastrofy a hazardy.

Literatura:

 • Cox, C. B., Moore, P. D. (1999): Biogeography. An ecological and evolutionary approach. Blackwell Science, Oxford, 298 s.
 • Červený, J. (1984): Podnebí a vodní režim ČSSR. SZN, Praha, 416 s.
 • Demek, J. (1987): Obecná geomorfologie. Academia, Praha, 476 s.
 • Demek, J., Quitt, E., Raušer, J. (1976): Úvod do obecné fyzické geografie. Academia, Praha, 404 s.
 • FitzPatrick, E. A.(1986): An introduction to soil science. Longman Scientific & Technical, Harlow, 255 s.
 • Horník, S. a kol. (1986): Fyzická geografie II. SPN, Praha, 319 s.
 • Hynek, A. (1984): Pedogeografie. SPN, Praha, 320 s.
 • Netopil, R. a kol. (1984): Fyzická geografie I. SPN, Praha, 272 s.
 • Strahler, A., Strahler, A. (2003): Introducing Physical Geography. Wiley,New York, 684 s.
 • Summerfield, M. A. (1999): Global Geomorphology. Longman, Harlow, 537 s.
 • Thurman, H.V., Trujillo, A.P. (2005): Oceánografie. Computer Press, Praha, 479 s.
 • White, I.D., Mottershead, D.N., Harrison, S.J. (1986): Environmental Systems. An Introductory Text. Allen and Unwin, Boston, 495 s.
 • Wild, A. (1993): Soils and the Environment. Cambridge University Press, Cambridge, 241 s.

Povinně volitelné (1 předmět)

Geomorfologie

 1. Základní geomorfologické koncepce: endogenní a exogenní procesy, geomorfologické systémy, rovnováha a evoluce reliéfu, měřítko v geomorfologii.
 2. Endogenní procesy a tvary: globální tvary reliéfu a tektonika, reliéf a tektonika okrajů litosférických desek, reliéf a tektonika vnitřních částí litosférických desek.
 3. Zvětrávání a související tvary reliéfu.
 4. Krasové procesy a tvary.
 5. Svahové procesy a tvary
 6. Fluviální procesy a tvary
 7. Glaciální procesy a tvary
 8. Periglaciální procesy a tvary.
 9. Modely dlouhodobého vývoje reliéfu: Davis, Penck, Büdel, King.
 10. Metody geomorfologického výzkumu: přímá pozorování a měření, morfostrukturní analýza, datování, simulace.
 11. Antropogenní a aplikovaná geomorfologie.
 12. Regionální geomorfologie České republiky.

Literatura:

 • Czudek, T. (1997): Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru. Sursum, Tišnov, 213 s.
 • Demek, J. (1987): Obecná geomorfologie. Academia, Praha, 476 s.
 • Demek, J., Zeman, J. (1979): Typy reliéfu Země. Academia, Praha, 327 s.
 • Chlupáč, I. a kol. (2002): Geologická minulost České republiky. Academia, Praha, 436 s.
 • Rubín, J., Balatka, B. a kol. (1986): Atlas skalních, zemních a půdních tvarů. Academia, Praha, 385 s.
 • Summerfield, M.A. (1991): Global geomorphology. Longman, Harlow, 537 s.

Klimatologie

 1. Základní klimatologické údaje a metody jejich získávání.
 2. Statistická analýza klimatologických řad.
 3. Základní klimatotvorné faktory.
 4. Zákonitosti prostorových a časových změn klimatologických prvků.
 5. Klimatické modely a scénáře.
 6. Klimatické anomálie a hydrometeorologické extrémy.
 7. Mikroklimatologie.
 8. Aplikovaná klimatologie.
 9. Historická klimatologie.
 10. Paleoklimatologie.
 11. Regionální klimatologie České republiky a Evropy.

Literatura:

 • Barry, R. G., Chorley, R. J. (2000): Atmosphere, Weather and Climate. Routledge, London, New York, 409 s.
 • Brázdil, R., Pfister, C., Wanner, H., von Storch, H., Luterbacher, J. (2005): Historical climatology in Europe – the state of the art. Climatic Change, 70, č. 3, s. 363-430.
 • Červený, J. (1984): Podnebí a vodní režim ČSSR. SZN, Praha, 416 s.
 • Kalvová, J., Moldon, B. (1996): Klima a jeho změna v důsledku emisí skleníkových plynů. Univerzita Karlova – Vydavatelství Karolinum, Praha, 162 s.
 • Netopil, R. a kol. (1984): Fyzická geografie I. SPN, Praha, 272 s.

Hydrologie

 1. Hydrometrie – metody měření a pozorování, přístroje, zpracování hydrologických dat.
 2. Povrchový odtok – odtokové a bilanční charakteristiky, odvozování průtoků a prvků režimu průtoků. Zákonitosti plošného a časového rozložení odtoku.
 3. Extrémní hydrologické jevy. Povodně a jejich analýza.
 4. Hydrologie jezer a umělých vodních nádrží.
 5. Hydrologie podpovrchových vod – zásoby, zákonitosti pohybu a režimu, rajonizace, metody průzkumových prací.
 6. Modely v hydrologii - modelování hydrologických procesů.
 7. Hydrologické prognózy – druhy, metody, využití.
 8. Kvantitativní a kvalitativní antropogenní změny hydrologického režimu (vodní díla a jejich role v krajině). Možné důsledky klimatické změny na hydrologické procesy.
 9. Jakost vod – charakteristiky a jejich zjišťování, třídění kvality vod.
 10. Znečištění a ochrana povrchových a podpovrchových vod. Legislativa o vodách
 11. Regionální hydrologie České republiky. Hydrologické regionalizace a mapování.
 12. Základy oceánografie.

Literatura:

 • Davie, T. (2002): Fundamentals of Hydrology. Routledge, London, 169 s.
 • Jones, J. A. A. (1997): Global hydrology: processes, resources and environmental management. Longman, Essex, 399 s.
 • Kříž, H. (1983): Hydrologie podzemních vod. Academia, Praha, 292 s.
 • Kříž, V. a kol. (1988): Hydrometrie. SPN, Praha, 176 s.
 • Kukal, Z. (1990): Základy oceánografie. Academia, Praha, 592 s.
 • Netopil, R. (1972): Hydrologie pevnin. Academia, Praha, 294 s.
 • Netopil, R. a kol. (1984): Fyzická geografie I. SPN, Praha, 272 s.
 • Thurman, H.V., Trujillo, A.P. (2005): Oceánografie. Computer Press, Praha, 479 s.

Pedogeografie

 1. Funkce půdy v terestrických ekosystémech.
 2. Půdní složky: minerální, kapalná a plynná komponenta půd.
 3. Půdní složky: živá a neživá organická hmota, vliv organizmů na koloběh prvků v půdě.
 4. Půdní vlastnosti: fyzikální, fyzikálně-chemické.
 5. Půdní genetika: půdotvorné faktory a procesy.
 6. Nomenklatura půdních horizontů.
 7. Principy půdní klasifikace, hlavní klasifikační systémy půd světa (US Soil Taxonomy, WRBSR FAO-ISSS-ISRIC), současný klasifikační systém půd ČR (TKSP).
 8. Rozšíření a geneticko-stanovištní charakteristika půd v ČR.
 9. Zákonitosti diferenciace půdního pokryvu Země.
 10. Vliv člověka na půdu: degradace půd, ochrana a revitalizace půd.
 11. Vývoj půd během kvartéru.

Literatura:

 • Brady, N.C., Weil, R.R. (2002): Nature and Properties of Soils. Prentice Hall, Upper Saddle River, 960 s.
 • Hynek, A. (1984): Pedogeografie. SPN, Praha, 320 s.
 • Němeček, J. a kol. (2001): Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. ČZU Praha, Praha, 79 s.
 • Smolíková, L. (1982): Pedologie I. a II. SPN, Praha, 129 a 294 s.
 • Šály, R. (1998): Pedológia. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, 177 s.
 • Šarapatka, B. (1996): Pedologie. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 235 s.
 • Šarapatka, B., Dlapa, P., Bedrna, Z. (2002): Kvalita a degradace půdy. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 246 s.
 • Tomášek, M. (1995): Atlas půd České republiky. Český geologický ústav, Praha, 36 s., 42 s. obr. příl. + 1 mapa.

Biogeografie

 1. Význam biogeografického výzkumu pro hodnocení a ochranu životního prostředí.
 2. Rozdíly v pojetí Sukačevovy biogeocenózy (geobiocenózy) a Tansleyho ekosystému.
 3. Zlatníkovo pojetí typu geobiocénu – skupiny typů geobiocénu a jeho význam při výzkumu krajiny.
 4. Biogeografický klasifikační systém a jeho význam pro biogeografickou diferenciaci krajiny.
 5. Nadstavbové jednotky geobiocenologické typizace krajiny.
 6. Ekologická stabilita krajiny.
 7. Význam územních systémů ekologické stability krajiny pro zajištění trvale udržitelného rozvoje.
 8. Biogeografické mapy.
 9. Program Natura 2000 a jeho význam.
 10. Biogeografické členění České republiky podle M. Culka a kol.
 11. Ekologická amplituda (ekologická valence).

Literatura:

 • Buček, A. (1996): Územní systémy ekologické stability. Veronica, zvláštní vydání.
 • Buček, A., Lacina, J. (1999): Geobiocenologie II. MZLU, Brno, 240 s.
 • Cox, C. B., Moore, P. D. (1999): Biogeography. An ecological and evolutionary approach. Blackwell Science, Oxford, 298 s.
 • Culek, M., ed. (1995): Biogeografické členění České republiky. ENIGMA, Praha, 347 s.
 • Dostál, J. (1957): Fytogeografické členění ČSR. Sborník ČSSZ, 62, č. 1, s. 11-18.
 • Forman, R.T.T., Godron, M. (1993): Krajinná ekologie. Academia, Praha, 581 s.
 • Horník, S. (1994): Biogeografická diferenciace krajiny v geobiocenologickém pojetí. Masarykova univerzita, Brno, 60 s.
 • Maděra, P., Zimová, E., eds. (2005): Metodické postupy projektování lokálního ÚSES. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně a Löw a spol., Brno, CD-ROM.
 • Míchal, I. (1996): Ekologická stabilita. II. vydání. Veronica, Brno, 275 s.
 • Raušer, J., Zlatník, A. (1966): Biogeografie I. Atlas ČSSR, list 21, ÚSGK Praha.
 • Tivy, J. (1993): Biogeography: a study of plants in the ecosphere. Longman, Harlow, 452 s.
 • Zlatník, A. (1975): Ekologie krajiny a geobiocenologie. VŠZ, Brno, 172 s.

Krajinná ekologie

 1. Přírodní krajinotvorné procesy a interakce jejich složek/pochodů.
 2. Model přírodního krajinného ekosystému.
 3. Přírodní krajinná sféra Země – globiony, subglobiony/varianty - charakteristiky.
 4. Hlavní přírodní suchozemské krajinné ekosystémy.
 5. Mořské a oceánské přírodní ekosystémy.
 6. Přírodní chorické krajinné ekosystémy České republiky.
 7. Přírodní krajinné topy/topochory – identifikace, studium, hodnocení.
 8. Kulturní krajiny (kulturní krajinné ekosystémy) jako produkt interakce přírodních a lidských procesů/aktivit a jako životní prostředí: ekologické a environmentální atributy.
 9. Kulturní krajinná sféra Země a vývoj jejích kulturních krajin.
 10. Kulturní krajiny ČR v návaznosti na evropské kulturní krajiny.
 11. Globální a regionální environmentální situace, trendy, trvalá udržitelnost.
 12. Environmentální politika – vládní a nevládní, mezinárodní, lokální.

Literatura:

 • Duvigneaud, P. (1980): La synthèse écologique. Český překlad V. Mezřický: Ekologická syntéza. Academia, Praha 1988, 416 s.
 • Forman, R.T.T. (1995): Land Mosaics – The Ecology of Landscapes and Regions. Cambridge University Press, New York, 632 s.
 • Goudie, A. (2001): The Nature of the Environment. 4th ed. Blackwell, Oxford, 544 s.
 • Hynek, A. (1987): Geografická konceptualizace krajiny. In: Brázdil, R., Hrádek, M., eds.: Sborník prací k 80. narozeninám prof. RNDr. Jana Krejčího, DrSc. – Sborník prací 14. Geografický ústav ČSAV, Brno, s. 245-252.
 • Christopherson, R.W. (2005): Geosystems – An Introduction to Physical Geography. 5th ed. Pearson Education International, Upper Saddle River, 650 s. + příl.

obor Geografická kartografie a geoinformatika

povinná část

Obecné otázky kartografie, geoinformatiky a DPZ

 1. Etapy vývoje kartografie, paradigmata v kartografii a soudobé trendy v kartografii a geoinformatice.
 2. Kartografické produkty, druhy a typy map, jejich třídění, obsah a náplň tematických map.
 3. Postup tvorby kartografických produktů, sled prací při tvorbě topografických, obecně geografických a tematických map.
 4. Přehled o základních kartografických projekcích podle zobrazovací plochy, středu promítání a zkreslení, nomenklaturní kartografická zobrazení na území ČR, mapové osnovy a lokalizační principy.
 5. Kartografická generalizace, její metody a využívání na analogových a digitálních mapách.
 6. Mapová semiotika, základní koncepce, mapová signika, morfografie, mapová syntaxe a mapová stylistika.
 7. Toponomastika, standardizace geografického názvosloví, přepisy nelatinkových písem, česká exonyma a endonyma, principy popisu map.
 8. Kompoziční prvky mapy – název, legenda, měřítko, tiráž, marginálie; zásady pro tvorbu legendy map, její klasifikace a pracovní fáze při tvorbě tematických map.
 9. Státní mapová díla, historie státního mapování a mapové tvorby na území ČR, základní a tematická státní mapová díla.
 10. Přehled současných zdrojů prostorových data získávaných metodami dálkové detekce
 11. Potenciál obrazových materiálů DPZ pro tématické mapování
 12. Možnosti automatické extrakce informací z leteckých a družicových snímků
 13. Propojování vektorových prostorových databází a obrazových informací v kartografii a geoinformatice – přednosti a nedostatky

Povinně volitelné (1 předmět)

Kartografické modelování

 1. Typy kartografických modelů
 2. Funkce Overlay algebry
 3. Generické funkce Mapové algebry
 4. Základní hydrologické funkce Mapové algebry
 5. Interpolace v kartografickém modelování
 6. Přednosti a nevýhody geostatistických metod interpolace
 7. Základní funkce terénní analýzy v Mapové algebře
 8. Síťová analýza v kartografickém modelování
 9. Sestavení kartografického modelu a pomocné nástroje kartografického modelování
 10. Metody popisu prostorového uspořádání objektů
 11. Metody modelování s obrazovými daty DPZ

Geoinformatika

 1. Datové modely v geoiformatice
 2. Prostorové funkce a relace podle standardů OGC
 3. Geodatabáze
 4. Prostorové indexy v geodatabázích
 5. SQL a jeho prostorová rozšíření
 6. Principy počítačové grafiky na příkladu standardu SVG
 7. Kvalita geodat
 8. Polohové transformace geodat
 9. Geokódování
 10. Návrh geografického informačního systému

Metadata a standardy

 1. Dublin Core a obecné zásady tvorby evropských metadat a standardů
 2. ISO (International Standard Organization) metadatové standardy
 3. OGC (Open GI Consortium) geografické objekty
 4. OGC GML (Geographic Markup Language)
 5. Evropské standardy souřadnicových systémů.
 6. Standardy a normy prostorových dat v ČR
 7. Standardy a tvorba katalogových služeb.
 8. Zásady a principy INSPIRE v oblasti prostorových dat v EU
 9. Zásady interoperability a harmonizace
 10. GEO datové portály systému GeoNetwok (UNEP, FAO, WHO, etc.)

Doporučená literatura

 • CAMPBELL, J. B.: Introduction to Remote Sensing. 2. vyd., Taylor & Francis, London, 1996. 622 s.
 • ČAPEK, R.: Geografická kartografie. 1. vyd., SPN, Praha, 1992. 373 s.
 • DeMERS, M. N.: GIS Modeling in Raster. John Wiley & Sons, New York, 2002. 203 s.
 • DRÁPELA, M. V.: Vybrané kapitoly z kartografie. 1. vyd., SPN, Praha, 1983. 128 s.
 • HUML, M., BUCHAR, P., MIKŠOVSKÝ, M., VEVERKA, B.: Mapování a kartografie. 1. vyd., ČVUT, Praha, 2001. 211 s.
 • KAŇOK, J.: Tematická kartografie. 1. vyd., Ostravská univerzita, Ostrava, 1999. 318 s.
 • KONECNY, G. (2002): Geoinformation: remote sensing, photogrammetry and geographic information systems. London: Taylor & Francis, 248 s.
 • KONEČNÝ, M.: Globální prostorové datové projekty na podporu udržitelného rozvoje. Životné prostredie, 2003, roč. 37, č. 1, s. 10-14.
 • KONECNY, M., STANEK, K.: SDI in Czech Republic: Portal Age. In Proceedings of the 4th AGILE Conference on Geographic Information Science. Masarykova univerzita, Brno, 2001, s.51-56.
 • KONECNY, M., KUBICEK, P., STANEK, K.: Panel-GI Compendium. A Guide to GI and GIS. In Panel-GI: Pan European Link for Geographical Information. European Comission, 2000.
 • KONECNY, M. (ed.): Proceedings of the 4th AGILE Conference on Geographic Information Science. Masarykova univerzita, Brno, 2001
 • KONECNY, M.: SDI and Cartography for Digital Cities. In Theories and Practice of Digital City. China International Conference on Digital City, Guangzhou, 2001, s.693-705.
 • KRAAK, J., ORMELING, F.: Cartography: Visualization of Geospatial Data. 2.vyd., Prentice Hall, Harlow, 2003. 205 s.
 • LAUERMANN, L.: Technická kartografie 1. 1. vyd., VAAZ, Brno, 1974. 346 s.
 • LAURINI, R., THOMPSON, D.: Fundamentals of Spatial Information Systems. Academic Press, San Diego,1992. 680 s.
 • LEE, J.: Statistical Analysis with ArcView GIS. John Wiley & Sons, New York, 2000. 192 s.
 • LILLESAND, T. M., KIEFER, R. W.: Remote Sensing and Image Interpretation. 4. vyd., John Wiley & Sons, New York, 1999. 724 s.
 • LONGLEY, P. A., GOODCHILD, M. F., MAGUIRE, D. J., RHIND, D. W.: Geographic Information Systems. John Wiley & Sons, New York, 1996. 1296 s.
 • LUTTERER, I., ŠRÁMEK, R.: Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd., Tobiáš, Havlíčkův Brod, 1997. 317 s.
 • MATHER, P. (1999): Computer processing of remotely-sensed images : an introduction. Chichester, John Wiley & Sons, 292 s.
 • MIKLOŠÍK, F.: Státní mapová díla České republiky. 1. vyd., Vojenská akademie, Brno, 1997. 110 s.
 • PRAVDA, J.: Základy koncepcie mapového jazyka. GÚ SAV, Bratislava, 1990. 168 s.
 • ROBINSON, A. H., MORRISON, J. L., et al.: Elements of Cartography. 6. vyd., John Wiley & Sons, New York, 1995. 674 s.
 • ŠMILAUER, V.: Úvod do toponomastiky. 1. vyd., SPN, Praha, 1963. 219 s.
 • VAN KREVELD, M.: Algorithmic Foundations of Geographic Information Systems. Springer-Verlag, Berlin, 1997. 287 s.
 • VEVERKA, B.: Topografická a tematická kartgrafie. 1. vyd., ČVUT, Praha, 2004. 220 s.
 • VOŽENÍLEK, V.: Aplikovaná kartografie. I, tematické mapy. 1. vyd., Univerzita Palackého, Olomouc, 1999. 168 s.
 • WORBOYS, M., DUCKHAM, M.: GIS: A Computing Perspective. 2. vyd., CRC Press, Boca Raton, 2004. 426 s.

obor Sociální geografie a regionální rozvoj

Povinná část

Obecné otázky sociální a regionální geografie

 1. Soudobé trendy, školy a témata v humánní geografii
 2. Povaha geografických jevů, problém opakovatelnosti a místo geografie v systému věd
 3. Koncepce regionu v humánní geografii a jejich teoretická východiska
 4. Modely prostorových interakcí – jejich obecné znaky a příklady aplikací
 5. Metody vymezování nodálních regionů a příklady jejich využití
 6. Vztah funkční regionalizace a územně správního členění
 7. Nerovnoměrný rozvoj světa – interpretace jeho příčin a důsledků
 8. Diskurz rozvoje a jeho kritika
 9. Teorie nacionalismu
 10. Geopolitické modely a jejich kritika; geopolitické formace
 11. Teorie a modely vývoje sídelních systémů
 12. Vývoj evropského sídelního systému
 13. Globální sídelní systém – globální města
 14. Metody analýz systému osídlení

Povinně volitelné (1 předmět)

Geografie obyvatelstva a geodemografie

 1. Základní zdroje dat (sčítání obyvatelstva, průběžná evidence, charakter územních jednotek)
 2. Geografické rozmístění obyvatelstva (metody hodnocení, vliv přírodních a sociálních podmínek, vývojové trendy)
 3. Přirozená reprodukce obyvatelstva (základní demografické charakteristiky, globální problémy populačního vývoje, populační teorie a zákony, populační politika)
 4. Migrace a ostatní formy prostorové mobility obyvatelstva (hlavní směry stěhování v ČR, hlavní rysy mezinárodní migrace, migrační motivace, územní mobilita jako regionálnětvorný proces)
 5. Sociální, ekonomická a „kulturní“ struktura populací
 6. Populační prognózy a projekce (2009-2065)
 7. Populační vývoj Česka - historie
 8. Druhý demografický přechod ve vztahu ke kvalitě života
 9. První a druhá demografická revoluce obecně
 10. Aplikovaná demografie (možnosti využití pro potřeby veřejné a soukromé sféry, příklady aplikací na různých měřítkových úrovních, faktory ovlivňující spolehlivost odhadů)

Regionální politika a regionální rozvoj

 1. Teorie regionálního rozvoje – vybrané teorie a přístupy (kriticko-realistické a institucionální teorie)
 2. Strategické plánování, řízení a programování regionálního rozvoje
 3. Regionální politika – definice a interpretace pojmu, důvody existence, historie a vývoj, základní cíle a nástroje
 4. Regionální politika v Evropské unii (postavení, vývoj, principy, nástroje)
 5. Aktuální témata regionálního rozvoje (klastry, průmyslové zóny, brownfields, inovace)
 6. Základní východiska veřejné správy a územní veřejná správa
 7. Transformace a modernizace veřejné správy (New Public Management, regulatorní reforma, E-government, právo na dobrou správu)
 8. Územně správní členění ČR – vývoj, reforma, současný stav
 9. Koncepce agrární politiky ČR v období před a po vstupu do EU; Plán rozvoje zemědělství a venkova ČR na období 2000-2006 a na období 2007-2013
 10. Koncepce Společné zemědělské politiky EU, stav a perspektivy
 11. Vývoj moderních plánovacích systémů, významné urbanistické koncepce 19. a 20. století
 12. Socialistické územní a regionální plánování v prostředí ČR
 13. Prostorové plánování v evropském měřítku
 14. Soudobá plánovací teorie a praxe v ČR

Regionální geografie ČR

 1. Úvod. Geografická poloha ČR a její vliv na přírodní poměry. Základní kartometrické údaje.
 2. Reliéf ČR. Geologický vývoj a stavba našeho území. Geomorfologický vývoj České vysočiny a Západních Karpat. Geomorfologická regionalizace a charakteristika jednotlivých geomorfologických celků.
 3. Podnebí ČR. Vliv geografických faktorů na klima. Chod klimatických prvků: teplota vzduchu, atmosférické srážky, vlhkost vzduchu, výpar, oblačnost, sluneční svit, vítr. Průběh počasí za typických povětrnostních situací. Kolísání klimatu. Klimatické klasifikace a klimatogeografická členění ČR.
 4. Vodstvo ČR. Povrchové vody tekoucí - rozdíly v utváření odtoku v hlavních povodích ČR, hydrografické charakteristiky povodí a řek, jejich režim, řeky České republiky. Povrchové vody stojaté - jezera, rybníky, údolní nádrže. Podpovrchové vody - prosté podzemní vody, minerální vody, jejich význam a rozšíření. Hydrogeografické a hydrologické regionalizace ČR.
 5. Půdní pokryv ČR. Půdotvorní činitelé, charakteristika a přehled půd a půdního pokryvu ČR. Půdní fond - současný stav, využívání, ochrana. Eroze půdy. Pedogeografické regiony ČR.
 6. Biota ČR. Vývoj bioty. Prostorové rozšíření vegetačních stupňů a jejich specifické vlastnosti. Lesy a jejich funkce v krajině ČR. Biogeografická regionalizace a bioregiony.
 7. Krajina ČR. Přírodní krajiny ČR a jejich charakteristika. Typy kulturních krajin. Ochrana přírody a krajiny.
 8.  Obyvatelstvo České republiky. Vývoj hlavních populačních trendů, mobilita obyvatelstva. Struktura populace (věková struktura, národnostní složení, ekonomická aktivita, sociální struktura).
 9. Systém osídleni ČR. Vývoj osídlení a jeho typologie. Města a jejich vývoj, charakter urbanizačních procesů. Venkovské osídlení, základní charakteristiky a jeho vývoj.
 10. Hospodářství České republiky, zvláštnosti historického vývoje, zvláště po roce 1945. Základní charakteristiky územní struktury národní ekonomiky. Přírodní zdroje a nerostné suroviny.
 11. Průmysl ČR. Podmínky lokalizace průmyslové výroby, historické zvláštnosti jednotlivých odvětví. Geografická regionalizace průmyslu ČR.
 12. Zemědělství České republiky, přírodní podmínky a předpoklady. Ekonomické podmínky zemědělství ČR a historický vývoj. Rostlinná výroba, živočišná výroba. Regionální specializace a diferenciace zemědělství. Lesní hospodářství a vodní zdroje.
 13. Doprava v ČR a její regionální diference.
 14. Cestovní ruch a rekreace, služby, zahraniční obchod, regionální diference.
 15. Sociálně-geografické regiony ČR

Politická geografie

 1. Vývoj  disciplíny.
 2. Nerovnoměrný rozvoj. Systém světového hospodářství: vznik, vývoj, prostorová struktura.
 3. Dědictví kolonialismu. Vznik a zánik třetího světa. Dlužní krize.
 4. Diskurz rozvoje. Poválečný vývoj teorie a strategií rozvoje.
 5. Rozvoj jako globalizace?
 6. Vestfálský mír a vznik moderního systému států. Suverenita a teritorialita. Konsolidace státní moci.
 7. Geopolitika. Moderní geopolitická tradice: geopolitické modely a jejich implikace.
 8. Kritická geopolitika.
 9. Národní identita a nacionalismus. Co je to národ? Formování národní identity. Moderní teorie nacionalismu.
 10. Case study: Palestina
 11. Demokracie a volby: demokracie a polyarchie, typy demokracie, demokracie a volební systémy.
 12. Geografie voleb: volby očima geografa (otázky, přístupy, metody) a nad volební mapou ČR.
 13. Mezinárodní environmentální politika: environmetální problémy a mezinárodní environmentální režimy.

Geografie sídel a regionalizace

 1. Statické teorie a modely sídelních systémů;
 2. Dynamické teorie a modely sídelních systémů;
 3. Obecné otázky vývoje sociogeografických systémů (M. Hampl);
 4. Globální sídelní systém/systém globálních měst;
 5. Pohledy na vývoj evropského sídelního systému;
 6. Evropský sídelní systém – současné analýzy;
 7. Polycentrický sídelní rozvoj.
 8. Regionalizace sídelní struktury

Sociální a kulturní geografie

 1. Humanistická geografie: kritika prostorové vědy, přístupy a témata humanistické geografie, autoři.
 2. Vývoj a témata feministické geografie.
 3. Postmodernismus a poststrukturalismus v geografii.
 4. Zahraniční migrace a migrační politika EU a ČR, jejich vliv na demografickou strukturu a vývoj a na trh práce.
 5. Cizinci v ČR.
 6. Sociální a sídelní segregace: příčiny, projevy, vysvětlení.
 7. Romové v ČR a v Evropě.
 8. Chudoba: přístupy ke studiu, způsoby měření chudoby, její rozšíření ve světě; programy boje s chudobou.
 9. Geografie kriminality: témata, přístupy, poznatky o rozšíření kriminality.
 10. Geografie náboženství. Nová náboženská hnutí.
 11. Etické otázky terénního výzkumu.

obor Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

Povinná část

Geografické a kartografické vzdělávání

 1. Geografické vzdělávání ve vzdělávacích programech základních škol
 2. Geografické vzdělávání na středních školách
 3. Kartografické vzdělávání na základních a středních školách
 4. Geografické a kartografické vzdělávání ve vzdělávacích dokumentech
 5. Tradiční a nové cíle geografického, environmentálního a kartografického vzdělávání
 6. Didaktika geografie (vývoj, etapy, kategorie)
 7. Didaktické kategorie v procesu osvojování geografického a kartografického poznání
 8. Učebnice geografie (tvorba, vývoj, funkce, strukturní složky učebnic)
 9. Školní kartografická tvorba (vývoj, charakteristika, funkce, nakladatelství)
 10. Školní geografické atlasy v procesu osvojování geografického a kartografického poznání
 11. Pedagogické prostředky pro geografické vzdělávání (kategorie, funkce, využití)
 12. Internetové databáze využitelné pro geografické a kartografické vzdělávání (databáze využitelné pro realizaci principu názornosti)
 13. Neverbální zdroje geografických informací (kategorie, funkce, využití)
 14. Osobnost učitele geografie a žáka osvojujícího si geografické a kartografické poznání
 15. Didaktika geografie v rámci obecné didaktiky. Skutečné i potenciální hraniční disciplíny didaktiky geografie.

Literatura:

 • Chráska, M.: Didaktické testy. Paido, Brno 1999
 • Lambert, D., Balderstone D.: Learning to teach geography in the secondary school: a companion to school experience. Routledge, London 2000.
 • Mareš, J.: Styly učení žáků a studentů. Portál, Praha 1998
 • Průcha, J.: Přehled pedagogiky. Portál, Praha 2000
 • Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J.: Pedagogický slovník. Portál, Praha 2003
 • Průcha, J.: Moderní pedagogika. Portál, Praha 2000
 • Průcha, J.: Multikulturní výchova. ISV, Praha 2001
 • Petty, G.: Moderní vyučování. Portál, Praha 1996
 • Šupka, J., Hofmann, E., Rux, J.: Didaktika geografie I. Masarykova univerzita, Brno 1993
 • Šupka, J., Hofmann, E., Matoušek, A: Didaktika geografie II. Masarykova univerzita, Brno 1994
 • Geografické rozhledy
 • Geografie - Sborník ČGS
 • Internetové portály – např.
  • RVP - metodicý portál (rvp.cz)
  • Školský vzdělávací a informační portál (www.edu.cz)
  • Česká škola - web pro základní a střední školy (www.ceskaskola.cz)
  • Education Planet (www.educationplanet.com/)
  • Geography teaching / learning
  • Cartography teaching / learning
  • Geography World
 • Materiály a vzdělávací dokumenty MŠMT ČR – Národní program rozvoje vzdělávání v České republice pro 21. století (Bílá kniha), Rámcový vzdělávací program, Standardy, projekt Maturita
 • dokumenty Komise geografického vzdělávání IGU (např. Mez. charta geografického vzdělávání)

Povinně volitelné (1 předmět)

Fyzická geografie ve vzdělávání

 1. Geografické myšlení, etapy vývoje geografického myšlení ve fyzické geografii, soudobé trendy ve fyzické geografii.
 2. Fyzickogeografická sféra a její prostorová diferenciace.
 3. Vznik Země. Země ve vesmíru. Pohyby Země a jejich důsledky.
 4. Vývoj oceánů a pevnin. Globální tektonika. Základní morfostrukturní rysy Země.
 5. Tvary reliéfu, jejich vznik a vývoj. Reliéf oceánů a kontinentů. Antropogenní reliéf.
 6. Podnebí a počasí. Atmosféra – vlastnosti, stavba, základní meteorologické prvky a jejich klimatologické charakteristiky.
 7. Všeobecná cirkulace atmosféry. Klimatická mapa světa. Mikroklima, znečištění ovzduší. Změny a kolísání podnebí.
 8. Rozšíření zásob a oběh vody na Zemi. Povodí jako otevřený dynamický systém. Voda na pevninách a její role ve fyzickogeografické sféře. Režim řek a jeho typy.
 9. Světový oceán, mechanismus mořských proudů a jejich geografický význam. Využívání moří a oceánů.
 10. Půdy a zvětrávání. Faktory a podmínky tvorby půd. Hlavní půdotvorné procesy a diagnostické horizonty. Přehled půd Země, půdní typy.
 11. Energo-materiálové vazby a toky v ekosystémech a modely ekosystémů. Biogeochemické cykly. Biogeografické procesy.
 12. Mořský, sladkovodní a pevninský geobiocyklus a jejich geografické charakteristiky. Biomy Země. Člověk a biosféra.
 13. Přírodní zdroje a jejich využívání. Přírodní katastrofy a hazardy.
 14. Fyzická geografie České republiky

Literatura:

 • Demek, J., Quitt, E., Raušer, J.: Úvod do obecné fyzické geografie. Academia, Praha 1976
 • Horník, S. a kol. : Fyzická geografie II. SPN, Praha 1986
 • Netopil, R. a kol.: Fyzická geografie I. SPN, Praha 1984
 • Strahler, A., Strahler, A.: Introducing Physical Geography. John Wiley & Sons, New York 2000

Humánní geografie

 1. Předmět humánní (socioekonomické) geografie, vývoj vědní discipliny, vnitřní struktura disciplíny, metody studia
 2. Obyvatelstvo, jeho dynamika, přirozený a mechanický pohyb, struktura obyvatelstva, současné reprodukční charakteristiky obyvatelstva a proces stárnutí v České republice
 3. Kulturní geografie (jazyk, náboženství, národnost, prvky lidové kultury), sledování národnosti v našich statistikách, trendy ve struktuře podle národnosti v České republice podle poválečných sčítání lidu
 4. Politická geografie, hlavní rysy volební geografie
 5. Rozvoj (sociální ukazatele rozvoje z pohledu OSN, alfabetizace, vzdělanost a její statistické sledování, rozdíly v přístupu k zaměstnání a lid. právům vůbec, ekonomické ukazatele rozvoje, míra nezaměstnanosti, sociální a zdravotní zabezpečení)
 6. Nástroje ekonomického a sociálního rozvoje, regionální politika v České republice a její aktéři.
 7. Zemědělství v České republice a v EU, jeho role a proměny ve světě
 8. Průmysl České republiky: vazba počátečních období průmyslu na faktory prostředí, průmyslové oblasti České republiky, průmysl v transformačním období
 9. Sektor služeb (růst váhy tohoto sektoru, role dopravy a turismu v rozvoji regionů, role peněžnictví, obchodu, školství a zdravotnictví v urbanizačních procesech)
 10. Nezaměstnanost a její sledování, trh práce
 11. Urbánní systémy ve světě a v České republice, velkoměsta a aglomerace, komplexní funkční velikost města, hierarchický systém ve spontánní regionalizaci České republiky
 12. Globální procesy a globalizace, hlavní světové výzvy

Literatura:

 • Rubenstein, J. M.: An Introduction to Human Geography. Pearson Education, Upper Saddle River, N.J., 2005
 • Hampl, M., Gardavský, V., Kühnl, K.: Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. Univerzita Karlova, Praha 1987
 • de Blij, H. J., Murphy, A. B: Human geography: culture, society, and space. John Wiley & Sons, New York 2003

Regionální geografie

Česká republika

 1. Základní rysy geografie průmyslu České republiky v současné fázi
 2. Ovlivnění zemědělství České republiky transformací a přibližováním se k zemědělské politice EU, hlavní specifika aktuálního období
 3. Problémy vývoje urbánní sítě České republiky
 4. Starší industriální oblasti České republiky a jejich transformace
 5. Proměna venkova v České republice
 6. Doprava v České republice
 7. Předpoklady pro turismus a rekreaci v České republice
 8. Regionální geografie jednotlivých krajů České republiky
 9. Územní vývoj ČR a vývoj jejího sídelního uspořádání
 10. Vztahy administrativního uspořádání a nodality
 11. Programy rozvoje krajů na vybraném příkladu

Svět

 1. Ameriky
 2. Subsaharská Afrika
 3. Arabský svět
 4. Indický subkontinent
 5. Východní a Jihovýchodní Asie
 6. Společenství nezávislých států
 7. Evropa/Evropská unie
 8. Austrálie a Oceánie, polární vrchlíky, světový oceán
 9. Regionální politická spolupráce a konflikty
 10. Živelné pohromy, světová ochrana přírody, oteplování Země a jeho dopady na rozmanitost přírody
 11. Nerostné suroviny a energie, vodstvo a lesy
 12. Demografický růst/pokles, nerovnoměrné rozdělení bohatství, násilí, drogy, hlad, podvýživa

Literatura:

 • České učebnice zeměpisu - geografie
 • Baar, Vladimír - Šindler, Petr. Regionální geografie světadílů a oceánů:Amerika, Antarktida, oceány. Pedagogická fakulta v Ostravě, Ostrava 1989.
 • Brinke, J.: Austrálie a Oceánie. SPN, Praha 1987
 • Cole, J.: Geography of the World's Major Regions. Routledge, London 1996
 • Culek, M. ed.: Biogeografické členění ČR. ENIGMA, Praha 1996
 • Červený, J.: Podnebí a vodní režim ČSSR. SZN, Praha 1984
 • Demek, J. a kol.: Zeměpisný lexikon ČSR – Hory a nížiny. Academia, Praha 1987
 • Götz, A., Novotná, M.: Geografie zemědělství ČR. Západočeská univerzita, Plzeň 1996.
 • Chlupáč, I. a kol.: Geologická minulost České republiky. Academia, Praha 2002.
 • Knox, P.: The Geography of the world economy: an introduction to economic geography. Edward Arnold, London 1994.
 • Knox, P., Agnew, J.: The Geography of the World Economy. Arnold, London 1998:
 • Král, V.: Fyzická geografie Evropy. Academia, Praha 1999.
 • Šindler, P., Baar, V.: Regionální geografie světadílů a oceánů: Afrika, Asie, Austrálie, Oceánie. Pedagogická fakulta v Ostravě, Ostrava 1988
 • Tomášek, M.: Atlas půd České republiky. ČGÚ, Praha, 1995.
 • Viturka, M., Řehák, S.,Vančura, M.: Regionální geografie Evropy a ČR. MU - ESF, Brno 2004.
 • Votýpka, J.: Fyzická geografie Evropy. Karolinum, Praha 1994.
 • Votýpka, J., Janoušová, J.: Severní Amerika. SPN, Praha 1987

Krajinná ekologie

 1. Přírodní krajinná sféra Země – globiony, subglobiony/varianty, chory, topy
 2. Modely přírodních krajinných ekosystémů
 3. Struktura a dynamika krajiny
 4. Hlavní přírodní suchozemské krajinné ekosystémy
 5. Mořské a oceánské přírodní krajinné ekosystémy
 6. Kulturní krajiny jako produkt interakce přírodních a lidských procesů/aktivit
 7. Přírodní a kulturní krajiny ČR v návaznosti na evropské krajiny
 8. Geografické studium krajiny – metody, postupy, uplatnění
 9. Globální a regionální environmentální situace,poruchy, trendy
 10. Trvalá udržitelnost krajiny - ekologické a environmentální přístupy
 11. Environmentální politika – vládní a nevládní, mezinárodní, lokální

Literatura:

 • Duvigneaud, P.: Ekologická syntéza. Academia, Praha 1988
 • Forman R., Godron M., Krajinná ekologie. Academia, Praha 1993
 • White, I. D., Mottershead, D. N., Harrison, S. J.: Environmental Systems. An Introductory Text. Allen and Unwin, 1986
 • www.env.cz

Kartografie a geoinformační technologie

 1. Základní a tematická mapová díla a atlasy ČR.
 2. Kartografické vyjadřovací prostředky a obsah map. Kompoziční, koncepční a konstrukční řešení tematických map, způsoby práce s tematickými kartografickými produkty a jejich využívání ve výuce zeměpisu
 3. Klasická vs. počítačová kartografie – přednosti a nedostatky při výuce zeměpisu.
 4. Digitální atlasová tvorba – přednosti a nedostatky při výuce zeměpisu
 5. Možnosti implementace metod geoinformatiky (GIS, DPZ, GPS) do geografického vzdělávání
 6. Geografické informační systémy a geografické vzdělávání - geografické aplikace.
 7. Prezentace dat zvolené geovědní disciplíny metodami geoinformatiky
 8. Geografická data v prostředí WWW a jejich využitelnost v geografickém vzdělávání
 9. Možnosti využití nástrojů GIS a dat získaných metodami DPZ v procesu geografického vzdělávání
 10. Využití metod DPZ pro tvorbu tematických map, metody interpretace snímků

Literatura

 • Čapek, R., Mikšovský, M., Mucha, L.: Geografická kartografie. SPN, Praha 1992
 • Dobrovolný, P.: Dálkový průzkum Země, digitální zpracování obrazu. Masarykova univerzita, Brno 1998
 • Drápela, M. V.: Vybrané kapitoly z kartografie. SPN, Praha 1983
 • Voženílek, V.: Aplikovaná kartografie I: tematické mapy. Univerzita Palackého, Olomouc 2001
 • Voženílek, V.: Geografické informační systémy I, Pojetí, historie, základní komponenty. Vyd. University Palackého, Olomouc, 1998