Polární geovědy

Úvod

Tradice výzkumu polárních oblastí na Geografickém ústavu sahá do poloviny 80. let minulého století. Tehdy byly uskutečněny první vědecké expedice do souostroví Špicberky zaměřené na klimatologii a geomorfologii. Na tyto expedice od roku 1994 navázaly pobyty pracovníků PřF MU na různých antarktických stanicích v rámci mezinárodních spoluprací. Šlo zejména o expedice na polskou stanici Henryk Arctowski a peruánskou stanici Machu Pichu nacházející se na ostrově Krále Jiřího. Další výzkumy byly soustředěny kolem ukrajinské stanice Akademik Vernadsky na ostrově Galindez. Po dobudování české vědecké stanice Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse v roce 2006 se odborné aktivity pracovníků PřF MU přesunuly právě tam. V posledních letech byly obnoveny výzkumné aktivity také na Špicberkách. Ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou a Botanickým ústavem AV ČR v Třeboni je řešen vědecký projekt zabývající se biologickou a klimatickou diverzitou centrální části ostrova Západní Špicberky.


Meteorologická stanice na pobřeží Petuniabukty (Špicberky)    Výzkumná stanice Johana Gregora Mendela na severním pobřeží ostrova Jamese Rosse
Meteorologická stanice na pobřeží Petuniabukta (Špicberky)                Výzkumná stanice Johanna Gregora Mendela na severním
                                                                                                  pobřeží ostrova Jamese Rosse

Antarktický výzkum

Hlavními tématy výzkumu jsou:

  • výzkum slunečního záření včetně měření a modelování škodlivého UV záření
  • výzkum ledovců zaměřený na popis dynamiky ledovcové hmoty v závislosti na probíhajících změnách klimatu
  • studium klimatických podmínek odledněných území ostrova Jamese Rosse a vybraných míst podél východního pobřeží Antarktického poloostrova
  • dlouhodobý experiment simulující lokální oteplení prostředí a odezvu vegetace na zvýšenou teplotu (expoziční komory s otevřeným vrcholem)
  • celoroční in situ měření mikroklimatických podmínek a fotosyntézy antarktických mechů a lišejníků pomocí speciálních přístrojů (fluorometrů)
  • studium rozšíření autotrofních (mechy, lišejníky, řasy a sinice) a heterotrofních (houby) organismů v závislosti na ekologických faktorech stanoviště
  • studium biologické aktivity jezer pomocí měření teploty vody a koncentrace rozpuštěného kyslíku


Více informací o výzkumných projektech naleznete na stránkách
České antarktické vědecké infrastruktury (CARI).