Řešená témata disertačních prací

Řešená témata disertačních prací v 1.–7. ročníku DSP Geografie (D-GR4)

Fyzická geografie

 • V. Dítětová:Vznik a vývoj přírodní krajinné struktury po deglaciaci. (školitel: doc. J. Kolejka)
 • T. Jagoš: Časoprostorová variabilita teploty vzduchu v oblasti ostrova Jamese Rosse, Antarktida. (školitel: dr. K. Láska)
 • J. Jakubínský: Regenerace říčních krajin a jejich hodnocení. (školitel: dr. V. Herber)
 • M. Skoupý: Krajinné praktiky v povodí Svratky mezi Vírem a Tišnovem. (školitel: doc. A. Hynek)
 • E. Svobodová: Vliv hospodářské činnosti na reliéf a krajinu v povodí horní Svitavy. (školitel: dr. K. Kirchner)
 • P. Kolář: Variabilita klimatu a hydrometeorologických extrémů ve střední Evropě a její dopady na zemědělství v tisíciletém kontextu. (školitel: prof. R. Brázdil)
 • M. Schärfnerová: Vlastnosti a funkce říčního dřeva a jejich vztah k hydrogeomorfologickým podmínkám. (školitel: dr. Z. Máčka)
 • M. Děd: Fyzickogeografická data a poznatky v rozhodovacích procesech krizového řízení. (školitel: doc. J. Kolejka)
 • Z. Fialová: Historické krajinné struktury a jejich význam pro studium současné kulturní krajiny. (školitel: dr. V. Herber)
 • O. Herzán: Typy vegetační stupňovitosti ve vybraných pohořích holoarktické biogeografické oblasti. (školitel: dr. M. Culek)
 • Z. Petřík: Biogeografie Národního parku Podyjí. (školitel: doc. J. Vašátko)
 • T. Trnka: Hydromorfologické aspekty šíření invazních druhů rostlin v říční nivě. (školitel: dr. Z. Máčka)
 • D. Witoszová: Mikroklima vybraných typů terrestrických ekosystémů na Svalbardu a jejich citlivost na klimatickou změnu. (školitel: dr. K. Láska)
 • J. Divíšek: Zpracování zoologických charakteristik biochor a skupin typů geobiocénů. (školitel: dr. M. Culek)
 • L. Kašičková: Časová a prostorová variabilita klimatu České republiky v období přístrojových pozorování a její vazba na změny hlavních klimatotvorných faktorů. (školitel: prof. R. Brázdil)
 • F. Kuda: Vývoj reliéfu vybraných území Západních Karpat - alternativní metody mapování a GIS. (školitel: dr. K. Kirchner)
 • P. Münster: Tvorba modelu eroze půdy pro optimalizaci protierozní ochrany. (školitel: dr. Z. Máčka)
 • J. Rypl: Geomorfologický vývoj Novohradských hor se zaměřením na kryogenní reliéf. (školitel: dr. K. Kirchner)
 • M. Smetana:Dynamika biogeomorfologických procesů v říční krajině Strážnického Pomoraví. (školitel: dr. Z. Máčka)
 • J. Trávníček: Vývoj krajiny jižního okraje Drahanské vrchoviny. (školitel: dr. V. Herber)
 • M. Havlíček: Význam historických map pro studium změn krajiny v okrese Hodonín. (školitel: dr. V. Herber)
 • J. Koželouh: Environmentální dopady prostorové expanze nákupních řetězců v ČR. (školitel: doc. A. Hynek) - přerušené studium
 • J. Sklenář: Analýza extrémních průtoků v povodí horní Svratky nad Kníničskou přehradou. (školitel: prof. R. Brázdil)
 • M. Doleželová: Srážkové poměry města Brna. (školitel: prof. R. Brázdil)
 • O. Bohuslavová: Ekologie lišejníků odledněného území ostrova James Ross. (školitel: doc. J. Elster)
 • S. Keyzlarová: Zahrádkaření a chataření - enviromentální, sociální a ekonomické aspekty na příkladu města Brna. (školitel: dr. V. Herber)
 • V. Kohoutová Vlková: Hodnocení krajinného rázu vybraného území se zvláštním zřetelem na vegetaci a její proměny. (školitel: doc. J. Lacina) - přerušené studium
 • L. Vodová: Optimalizace ekologické sítě vybraného území na základě biogeografických podkladů. (školitel: dr. M. Culek)
 • S. Cetkovský: Hodnocení vlivu antropogenních disturbancí na biotu v oblasti těžby a úpravy uranových rud v okolí Dolní Rožínky. (školitel: doc. J. Lacina)
 • W. Szarek: Bioklimatologické podmínky regionu severní Moravy a Slezska. (školitel: prof. P. Prošek)
 • B. Kněžínková: Metody porovnání a korekcí souběžných měření vybraných meteorologických prvků na území České republiky. (školitel: dr. P. Štěpánek)

Kartografie, geoinformatika a DPZ

 • L. Herman: Transformace datových modelů pro prostorové informace. (školitel: dr. T. Řezník)
 • J. Popelínský: Automatizovaná kartografická generalizace. (školitel: prof. M. Konečný)
 • M. Rusnáková: Adaptivní kartografie v krizovém řízení pro specifické uživatele. (školitel: prof. M. Konečný)
 • L. Uhlířová: Tvorba a využití geodatabáze pro hodnocení změn kulturní krajiny na příkladu map panství Tloskov a Kosmonosy. (školitel: prof. M. Konečný)
 • K. Kněžínek: Využití internetových mapových služeb pro tvorbu rastrově orientovaného GISu. (forma:kombinovaná, školitel: dr. K. Staněk)
 • H. Kočová: Vizualizace změn. (školitel: prof. M. Konečný)
 • A. Kýnová: 3D model Brna a jeho použití pro modelování městského klimatu. (školitel: doc. P. Dobrovolný)
 • H. Rybáková: Metody trojrozměrného kartografického modelování a vizualizace hlukových dat ve městech. (školitel: dr. T. Řezník)
 • R. Bohovic: Sledování změn v krajině a její využití ve střední Asii. (školitel: doc. P. Dobrovolný)
 • P. Duda: Senzorová kartografie a tvorba map pro životní prostředí (školitel: prof. M. Konečný)
 • J. Hiess: Analýza, kodifikace a implementace geoinformačních politik a integrace geoinformačních technologií v moderní elektronické veřejné správě. (školitel: prof. M. Konečný)
 • J. Glos: Objektově orientovaný GIS v územním plánování. (školitel: prof. M. Konečný)
 • P. Janeček: Laserscaning a jeho aplikace v krizovém managementu. (školitel: doc. M. V. Drápela)
 • P. Kolisko: Teorie fuzzy modelů a jejich využití a interpretace při zpracování zdravotnických dat. (školitel: prof. M. Konečný)
 • E. Mulíčková: Sémantická integrace geografických dat. (školitel: doc. V. Talhofer)
 • J. Spurná: Automatizované generování 3D vizualizace z geodatabází. (školitel: dr. K. Staněk)
 • Š. Březinová: Geokolaborace prostřednictvím mapě podobných uživatelských rozhraní. (školitel: prof. M. Konečný)
 • Z. Štěrba: Geoinformatika v oblasti. (školitel: prof. M. Konečný)
 • J. Štrof: Detekce a vývoj říční sítě v území pomocí metod DPZ. (školitel: doc. P. Dobrovolný)
 • Z. Němcová: Standardizace kartografické symboliky. (školitel: prof. V. Voženílek)
 • K. Fárová: Kartografická vizualizace přírodních extrémů na Moravě a ve Slezsku. (školitel: doc. P. Dobrovolný) - přerušené studium

Regionální geografie a regionální rozvoj

 • M. Blažek: Geografická data a jejich využití v regionálních analýzách (aplikace na modelové území Jihočeského kraje). (školitel: doc. V. Toušek)
 • M. Foral: Vývoj hierarchie evropských metropolí na základě analýzy progresivního terciéru a školitelem. (školitel: dr. I. Andráško)
 • F. Chvátal: Vliv dopravní dostupnosti na regionální a ekonomický rozvoj v ČR. (školitel: dr. D. Seidenglanz)
 • J. Kuchyňka: Aplikace vztahových ukazatelů v geografickém výzkumu. (školitel: dr. O. Mulíček)
 • B. Krejčová: Mobilita obyvatelstva v Libereckém kraji. (školitel: doc. V. Toušek)
 • T. Lorenc: Problematika rozvoje nejmenších obcí ČR (s důrazem na budoucnost a životaschopnost nejmenších obcí vybraného kraje). (školitel: doc. A. Věžník)
 • A. Nogová: Transformace vysokého školství v České republice po roce 1989: regionální aspekty. (školitel: doc. V. Toušek)
 • O. Šerý: Průmysl středoevropského prostoru; regionálně geografická analýza jeho změn po roce 1989. (školitel: doc. V. Toušek)
 • J. Vachuda: Analýza změn zemědělského land use v ČR a v modelovém regionu (katastrální území). (školitel: doc. A. Věžník)
 • P. Voda: Volební geografie ČR. (školitel: dr. P. Daněk)
 • M. Boček: Sociální a ekonomická typologie správních obvodů ORP. (školitel: doc. V. Toušek)
 • J. Daniel: Proměny prostorové organizace českých zemí: reflexe historického vývoje po roce 1918. (školitel: doc. Z. Szczyrba)
 • I. Machalová: Problematika intermodální dopravy osob v kontextu evropských měst zapojených do projektu CIVITAS ELAN. (školitel: dr. D. Seidenglanz)
 • O. Machek: Moravská města – jejich vývoj a vnitřní struktura. (školitel: doc. V. Toušek)
 • L. Sudíková: Vývoj, postavení a perspektivy lázeňství a lázeňského cestovního ruchu v ČR. (školitel: doc. J. Vystoupil)
 • R. Štědroň: Transformace průmyslu Ostravské aglomerace. (školitel: doc. A. Věžník)
 • J. Trojan: Dopady regionální politiky na rozvoj mikroregionů. (školitel: doc. A. Věžník)
 • P. Vodáková: Politika regionálního rozvoje v Libereckém kraji. (školitel: doc. V. Toušek)
 • M. Bártová: Pracovní migrace cizinců a její význam pro trh práce. (školitel: doc. V. Toušek)
 • J. Beneš: Venkovský prostor a jeho rozvoj po vstupu ČR do EU. (školitel: doc. A. Věžník)
 • M. Červenková: Letecká doprava jako faktor rozvoje cestovního ruchu. (školitel: dr. D. Seidenglanz)
 • J. Hercik: Demilitarizace území České republiky a její geografické aspekty. (školitel: doc. Z. Szczyrba)
 • J. Holeček: Partnerství a spolupráce organizací cestovního ruchu jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti tohoto odvětví. (školitel: doc. J. Vystoupil)
 • O. Konečný: Zemědělství jako nástroj údržby a ochrany krajiny v kontextu SZP EU na území ČR. (školitel: doc. A. Věžník)
 • L. Marešová: Polycentrický koncept rozvoje měst malé a střední velikosti. (školitel: dr. O. Mulíček)
 • R. Osman: Městská teritorialita na příkladu města Brna. (školitel: dr. P. Daněk)
 • I. Pagáčová: Prostorové aspekty transformace průmyslu Střední Moravy. (školitel: doc. V. Toušek)
 • P. Šimáček: Bydlení a bytová politika v ČR a její geografické aspekty (školitel: doc. Z. Szczyrba)
 • M. Uhnavá: Rozvoj cestovního ruchu města Brna v kontextu Jižní Moravy - geografické, ekonomické, sociální a jiné aspekty. (školitel: doc. J. Vystoupil)
 • B. Frantál: Prostorová strukturace vnímání a vědomí regionálních a lokálních identit: analýza a kartografická reprezentace s využitím metod mentálního mapování. (školitel: doc. V. Toušek)
 • L. Hanáková: Suburbanizace v ČR a v zahraničí: shodné znaky a rozdíly. (na příkladu modelových oblastí) (školitel: doc. V. Toušek)
 • L. Hromková: Vliv hospodářského úpadku na etnické vztahy a politický vývoj ve státech střední Asie. (školitel: dr. P. Daněk)
 • V. Hruška: Možnosti rozvoje venkovského regionu po vstupu ČR do EU. (školitel: doc. A. Věžník)
 • D. Jánošík: Inovační potenciál: urbánní vs. rurální regiony. (školitel: doc. V. Toušek)
 • M. Janota: Regionální rozvoj pohraničí na příkladu vybraného kraje nebo euroregionu s důrazem na přeshraniční spolupráci. (školitel: doc. V. Toušek)
 • L. Lněnička: Strukturální fondy jako řešení regionálních disparit na příkladu vybraného regionu ČR. (školitel: doc. A. Věžník)
 • M. Pacasová: Socioekonomický rozvoj vnitřního města. (školitel: dr. O. Mulíček)
 • T. Vágai: Regionální rozvoj Frýdlantska. (školitel: doc. A. Hynek)
 • T. Boruta: Inovativní koncepty rozvoje IDS v polycentrických regionech na příkladu Moravskoslezského kraje. (školitel: prof. V. Baar)
 • P. Kladivo: Vliv těžařských společností na regionální rozvoj obcí Pardubického kraje. (školitel: doc. V. Toušek)
 • L. Nevěděl: Možnosti rozvoje venkovského regionu po vstupu ČR do EU. (školitel: doc. A. Věžník)
 • J. Zvara: Geografické problémy rozvoje cestovního ruchu jižní Moravy. (školitel: J. Vystoupil)
 • P. Fišer: Mikroregiony Jihomoravského kraje. (doc. V. Toušek)
 • I. Součková-Olšová: Vývoj prostorových vztahů v brněnské aglomeraci. (školitel: doc. V. Toušek) - přerušené studium