Rigorózní řízení

Základní informace o rigorózním řízení

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul ”magistr”, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se uděluje v oblasti přírodních věd akademický titul ”doktor přírodních věd” (ve zkratce ”RNDr.” uváděné před jménem).

Na Přírodovědecké fakultě MU se mohou přihlásit k rigorózní zkoušce ze studijních programů:

Průběh rigorózního řízení se řídí Studijním a zkušebním řádem MU a organizační náležitosti jsou zveřejněny na úřední desce Přírodovědecké fakulty MU.

Rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a ústní zkoušky ze 2 předmětů stanovených pro daný obor (seznam předmětů). Zkouška se koná před příslušnou komisí pro státní rigorózní zkoušku (složení komisí) a začíná obhajobou rigorózní práce, která musí obsahovat původní výsledky, které byly uveřejněny nebo přijaty k uveřejnění v některém časopise či sborníku respektovaném odbornou komunitou daného oboru.

Dotazy administrativního charakteru (přihláška a její náležitosti, termíny, poplatky aj.) směřujte na Studijní oddělení PřF MU, s dotazy týkají se obsahové stránky SRZ (např. téma rigorózní práce) se obracejte na vedení Geografického ústavu PřF MU.

Obory a předměty SRZ

  • Aplikovaná geografie a geoinformatika – předměty SRZ

    • v řešení

–předměty SRZ