Mgr. Lukáš Krejčí, Ph.D.

Vedoucí Oddělení studií, odborných analýz a koncepcí

Envicons s.r.o., Pardubice

Jak se Vaše práce týká geografie/kartografie?

Studium geografie, a to konkrétně na PřF MU, poskytuje velice širokou základnu znalostí. Toto je však v dnešní době již málo, poněvadž skrze snadno dostupné informační zdroje je možné tyto informace také získat. Je pak otázkou kvality konkrétního vyučujícího, jakým způsobem dané téma podá a dokáže pro něj studenta získat. Pevně věřím tomu, že na brněnské geografii se toto daří dobře, i když výjimky samozřejmě existují! Nicméně široké znalosti, kvalitní zázemí a dobrý vyučující je stále málo.

Každý, kdo chce geografii studovat, musí vědět, čemu se chce v budoucnu věnovat a na tuto problematiku se specializovat. Ne nutně před začátkem studia, ale v jeho raných fázích, v podstatě ihned po tom, co zjistí, co geografie je, a že to vlastně není „zeměpis“. Tento krok je již na každém studentovi zvlášť. Od tohoto okamžiku se student musí v dané problematice spolehnout jen na sebe a vzdělávat se zejména sám. Ve specializaci pak geografie slouží pouze jako pomocná věda poskytující právě onen široký základ a vyučující se dostává do role „nezávislého a odborného“ konzultanta a garanta.

Co vám dalo studium geografie/kartografie na MU do praxe?

Mně osobně dala geografie právě velice širokou bázi znalostí, která se hodí zejména v diskusích, kdy vám stačí vědět alespoň něco na rychlou reakci. Dále mě geografie nasměrovala na problematiku, kterou se dosud živím, a která mě neuvěřitelným způsobem baví a naplňuje. To považuji za zcela nejdůležitější. V neposlední řadě mě geografie dala řadu dobrých přátel.

Geografie se mi hodí v analytických částech mé práce. Z tohoto pohledu jsou velice užitečné kartografické znalosti, které zaručují formální správnost map. V praxi je zcela evidentní, které mapy dělal člověk s alespoň základním kartografickým vzděláním a bez něj.

Největší a nejprestižnější zakázka, na které jsem pracoval a fakticky ji i řídil, bylo zpracování Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe a Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry. Jednalo se o téměř absolutní aplikaci geografie a kartografie.