Mgr. Ilona Svobodová, Ph.D.

Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI, Brno)

Oddělení Lidské zdroje na  venkově

Jak se Vaše práce týká geografie/kartografie?

Pracuji v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI, Brno), konkrétně v oddělení Lidské zdroje na  venkově. Náš kolektiv tvoří několik sociologů, ekonom, zemědělská inženýrka a já jako absolventka učitelského studia geografie a historie. V oddělení se věnujeme trendům v oblasti pracovních sil v zemědělství a sociální situaci na venkově, zabýváme se vývojem agrárního i venkovského trhu práce, životní úrovní venkovských domácností, sociálním postavením zemědělské i venkovské populace.  Provádíme četné empirické výzkumy – podílím se na jejich přípravě, realizaci i vyhodnocení  - z minulých šetření lze uvést např. uplatnění absolventů zemědělských vysokých škol, kvalita života na venkově, generační obměna pracovníků v zemědělství, potřeba pracovních sil v zemědělských podnicích, situace ve středním zemědělském školství. Poznatky z časů studia zúročuji prakticky denně, neboť jak v diplomové, tak v disertační práci jsem se věnovala právě zemědělství a rozvoji venkova.

Co vám dalo studium geografie na MU do praxe?

Za největší přínos studia geografie pro mou současnou práci považuji získání všeobecného přehledu - seznámení se s více disciplínami, vedle geografie zemědělství využívám především základů z geografie obyvatelstva a sídel, demografie, statistiky, velmi si rovněž cením zkušeností s terénním výzkumem nabytých během zpracovávání diplomové i disertační práce.