Přijímací řízení

Bc. (bakalářské studium)
Mgr. (magisterské studium)
Ph.D. (doktorské studium)

Bc. (bakalářské studium)


Každý uchazeč je povinen absolvovat písemnou zkoušku, pokud mu nebude prominuta (nelze prominout u mezifakultního studia). Prominutí přijímací zkoušky se řídí kritérii uvedenými v brožuře Informace o studiu.

Přijímací řízení:

Nově platí možnost výběru přijímací zkoušky, a to buď:
 
a) Test studijních předpokladů nebo
 
b) Odborný test ze zeměpisu nebo
 
c) Test studijních předpokladů i odborný test ze zeměpisu
 

Při variantě c) se vyhodnotí oba testy zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Pro vyhodnocení přijímacího řízení bude posuzován pouze jeden test. Přírodovědecká fakulta je schopna zajistit bezkolizní konání maximálně 2 různých odborných testů. Uchazeči si vybírají požadovanou variantu v e-přihlášce. Více podrobnosti je uvedeno na webu fakulty, včetně mezifakultního a víceoborového (učitelského) studia.

Uchazeči, jimž nebude prominuta přijímací zkouška, budou přijímáni na základě pořadí podle celkového bodového výsledku obou testů.

Mgr. (magisterské studium)

Podmínky pro přijetí:

  • Titul bakalář (popř. ukončení bakalářského studia absolutoriem před zahájením následujícího akademického roku)
  • Úspěšné absolvování přijímacího řízení

Přijímací řízení

se skládá z odborného testu ze Základů geografie a kartografie na úrovni písemné zkoušky odpovídajícího bakalářského studia pro uchazeče o všechny studijní obory magisterského studia.

Ph.D. (doktorské studium)


Zájemce o studium si vybírá téma a školitele podle zveřejněné nabídky témat disertačních prací.

Přijímací řízení

probíhá před komisí se zohledněním následujících požadavků:

  • Odborné znalosti v rozsahu magisterského studia geografie se zaměřením na jeden ze tří doktorských studijních programů (DSP) Geografie
  • Písemný anglický elaborát o předpokládaných cílech, metodách a výsledcích doktorské disertační práce v rozsahu 1-2 stran a ústní prezentace této tématiky v anglickém jazyce
  • Předložení diplomové práce, popř. odborných publikací
  • Vedení části nebo celé zkoušky v anglickém jazyce