Studijní obory

Nové studijní obory od akademického roku 2015-2016

Nově je vypisováno mezifakultní studium (PřF a FSS) dvou oborů (obor Geografie a kartografie v kombinaci s oborem Politologie nebo s oborem Strategická a bezpečnostní studia) s možností pokračování v jednooborovém studiu v navazujících magisterských studijních programech.

Uchazeči o bakalářské studium

Přírodovědecká fakulta MU pokračuje v důsledném naplnění koncepce třístupňového studia (bakalářské-magisterské-doktorské). Bakalářské programy, standardně tříleté, jsou určeny maturantům. O studium v magisterských programech se mohou ucházet absolventi bakalářského studia, doktorské studium je určeno absolventům programů magisterských.

Vzdělávání zaměřené na získání primární vysokoškolské kvalifikace se uskutečňuje prostřednictvím bakalářských a magisterských studijních programů. Jejich úspěšné absolvování je završeno udělením akademického titulu „bakalář" (Bc.), resp. „magistr" (Mgr.).

Bakalářské studijní programy představují ucelené vysokoškolské studium. Poskytují všeobecné vzdělání v oblasti dané vědní disciplíny, které je nezbytnou podmínkou pro další studium v magisterských programech. Vybrané obory bakalářských programů jsou orientovány profesně, s předpokladem přímého vstupu absolventů do praxe.

Studium je realizováno buď jako jednooborové, zaměřené především na výchovu budoucích odborných a vědeckých pracovníků v daném oboru, nebo jako dvouoborové studium směřující buď k získání kvalifikace učitele, anebo se jedná o mezifakultní studium dvou oborů (obor Geografie a kartografie v kombinaci s oborem Politologie nebo s oborem Strategická a bezpečnostní studia) s pokračováním jednooborového studia v magisterských studijních programech.

Plnou kvalifikaci pro výkon učitelského povolání získávají absolventi oborů "Učitelství předmětu (matematiky, fyziky, chemie, biologie, geografie a kartografie) pro střední školy", akreditovaných v rámci magisterských studijních programů. Pro studium těchto oborů jsou uchazeči připravováni v bakalářských programech prostřednictvím specializovaných oborů zaměřených na vzdělávání ("matematika, fyzika, chemie, biologie, geografie a kartografie, se zaměřením na vzdělávání").

Základní informace o bakalářském studiu lze najít zde.

Uchazeči o navazující magisterské studium

Druhý stupeň vysokoškolského vzdělávání je realizován prostřednictvím magisterských studijních programů, která navazují na programy bakalářské a představují typ uceleného vysokoškolského studia.

Základní informace o navazujícím magisterském studiu lze najít zde.

Uchazeči o rigorózní řízení

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul ”magistr”, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se uděluje v oblasti přírodních věd akademický titul ”doktor přírodních věd” (ve zkratce ”RNDr.” uváděné před jménem).

Základní informace o rigorózním řízení lze najít zde.

Uchazeči o doktorské studium

Doktorský studijní program (DSP) Geografie navazuje na poznatky studentů získané v magisterském programu Geografie a kartografie. Orientuje se na prohloubení a rozšíření jejich znalostí, schopností a dovedností ve specializovaných oborech geografického a kartografického výzkumu s akcentováním studia příčinných vztahů a souvislostí v širokém komplexu studovaných jevů a procesů. Hlavní důraz se klade na aktivní osvojování nových poznatků zejména ze zahraniční odborné literatury a absolvováním specializovaných přednášek jak na vlastním pracovišti, tak na pracovištích jiných. Studenti jsou vedeni k používání moderních metod a technologií zpracování a hodnocení geografických dat s využitím stávajících možností počítačového zpracování dat a metod dálkové detekce. Cílem je vybavit je hlubokými teoretickými znalostmi a vychovat z nich vyhraněné vědecké osobnosti, které jsou schopny dále pracovat v oblasti teoretického i aplikovaného vědeckého výzkumu. Student je veden ke schopnosti samostatné formulace vědeckého problému, získání relevantních dat, jejich kvalitativního a kvantitativního hodnocení, výběru vhodné metodologie a hodnocení získaných výsledků z analytického a syntetického hlediska se zřetelem na sestavení alternativních scénářů vývoje geografických jevů a procesů v prostoru a čase.

Základní informace o doktorském studiu lze najít zde.