Vybrané studentské práce

Studentské práce byly vybrány na základě doporučení školitele.   


Jazyky a písma světa, bakalářská práce

Bc. Petr Marek, 2013, obor Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání, školitel RNDr. Vladimír Herber, CSc.

Předkládaná bakalářská práce se zabývá jazyky a písmy světa. Hlavním cílem bylo vytvořit pro toto téma podkladové materiály využitelné gymnaziálními učiteli zeměpisu. Podklady se skládají z učebnice a prezentací v elektronické podobě, jež poslouží při výuce. Dalšími částmi jsou pracovní listy pro procvičení dané problematiky a testy pro zpětnou vazbu. Patří sem také rozšiřující příloha o jazycích v elektronické podobě. Metodická příručka pro učitele potom radí, jak se všemi těmito materiály pracovat. Problematika jazyků a písem světa, která je pokládána za součást všeobecného vzdělání, je velmi dynamická a komplexní. Z toho důvodu byly využity nejnovější prameny a předkládané podkladové materiály obsahují velkou míru vysvětlení a množství grafických výstupů.
Indoevropská jazyková rodinaRozložení písem světa


Udržitelnost Broumovska v diskurzu jeho rozvoje, diplomová práce

Mgr. Jan Špaček, 2013, obor Sociální geografie a regionální rozvoj, školitel doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.

Diplomová práce se zabývá regionem Broumovsko, které svým vymezením odpovídá správnímu obvodu obce s rozšířenou působností Broumov. V první části podává práce základní charakteristiku území. Druhá část představuje aktéry regionálního rozvoje, podílející se na zachování nebo proměnách Broumovska. Činností nejvýznamnějších z nich se práce zabývá podrobněji se snahou popsat problémy v jejich vzájemné spolupráci. Výsledkem práce je nalezení společné cesty k řešení těchto problémů a návrh opatření vedoucích k udržitelnosti Broumovska.
Nádvoří kláštera v Broumově Věková pyramida města Broumov v roce 2010 s prognózou v roce 2030 Vymezení Broumovska


Permakultura a komunita - Trvalá udržitelnost na příkladu socioenvironmentálních komunitních projektů, diplomová práce

Mgr. Ing. Jan Blažek, 2013, obor Sociální geografie a regionální rozvoj, školitel Mgr. Ivan Andráško, PhD.

Cílem diplomové práce „Permakultura a komunita - Trvalá udržitelnost na příkladu socioenvironmentálních komunitních projektů“ je odpovědět na otázku, jaký je přínos socioenvironmentálních komunitních projektů z hlediska řešení problémů energetické krize, tak, jak tato řešení představuje permakultura. V první části práce nejprve vymezujeme pojem permakultura a následně odhalujeme, co stojí za permakulturní představou o cestě za nízkoenergetickou udržitelnou budoucností a jaká řešení permakulturní myšlení nabízí. Ve druhé části práce potom definujeme, co rozumíme pod pojmem komunita a záměrná komunita a vysvětlujeme její fungování na základě konceptů liminality, heterotopie a kolektivní identity. Ve třetí části práce potom představujeme tři případové studie fungujících socioenvironmentálních komunitních projektů a hodnotíme, jakým způsobem se tyto projekty blíží permakulturní představě o energeticky udržitelném způsobu organizace.

Regionální vymezení projektů zaměřených na permakulturní design Příklad integrovaného designu ekovesnice Munksogaard, Dánsko


Hydrometeorologické extrémy a jejich dopady podle archivních zpráv o škodách způsobených živelnými pohromami, diplomová práce

Mgr. Lukáš Dolák, 2012, obor Učitelství geografie a kartografie pro střední školy, školitel prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.

V této diplomové práci se věnuji hlášením o škodách způsobených hydrometeorologickými extrémy (především přívalové deště, krupobití a povodně) z důvodu udělení daňové úlevy pro poddané na panstvích Brtnice, Třebíč a Velké Meziříčí. Dalšími zdroji dat jsou daňové úlevy, korespondence mezi vrchnostenskými úřady a krajským úřadem aj. Studie se zabývá historií panství a popisuje postup při vykazování škod způsobených hydrometeorologickými extrémy. Práce dále charakterizuje dopady živelných pohrom na obyvatele velkostatků a na zemědělství v 18.–19. století. Záznamy o přírodních pohromách jsou významným zdrojem údajů pro historickou klimatologii, rozšiřují údaje o hydrometeorologických extrémech v České republice a přispívají k lepšímu pochopení současných extrémů a jejich dopadů.

Roční četnosti zaznamenaných hydrometeorologických extrémů Obsah výkazného formuláře utrpěných škod


Spádové oblasti velkých nákupních center brněnské aglomerace, bakalářská práce

Bc. Marek Tögel, 2012, obor Geoinformatika a regionální rozvoj, školitel Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.

Předložená práce se zabývá vymezováním spádových oblastí velkým nákupním centrům v prostoru města Brna. V teoretické části jsou představeny základní způsoby zjišťování nákupního spádu s důrazem na metody prostorových interakčních modelů. Analytická část prezentuje návrh gravitačního modelu a rozebírá podrobně stanovení atraktivity center, poptávky v zázemí a dopravní dostupnosti. Závěrem jsou diskutovány problémy navrženého modelu a vysloveny možnosti využití v plánovací praxi.

Spád za zbožím volnočasového užívání Mapa dopravní dostupnosti nákupních zón MHD


Biogeomorfologické mapování samovolně renaturalizovaného úseku Spojené Bečvy u Hustopečí nad Bečvou, diplomová práce

Mgr. Ján Babej, 2012, obor Fyzická geografie, školitel Mgr. Zdeněk Máčka, Ph.D.

V této diplomové práci se věnuji změnám geobiodiverzity na řece Bečvě v blízkosti obce Hustopeče nad Bečvou. V České republice se z hlediska dynamiky, množství přemístěných sedimentů a rychlosti směn v korytě jedná o jedinečný vodní tok. To dokázali i povodně z roku 1997 a 2010, které výrazně pozměnili regulované koryto, co umožnilo vývoj přírodě blízkého koryta se štěrkovými lavicemi, povodňovými koryty a břehovými nátržemi. Obrovskou výhodou z hlediska výzkumu je snaha ponechat renaturalizované území přirozenému vývoji. První část práce vychází z prácí různých autorů věnujících se říční krajině, a to především štěrkonosnými a divočícími vodními toky, charakterem podobným řece Bečvě a zkoumanému území na ni. Z tohle pohledu převažují především zahraniční případové studie. Dosavadní výzkum na Bečvě je shrnutý v samostatné kapitole. Druhá část je zaměřená na vlastní výzkum, který spočívá v geodetickém mapování, rozborech sedimentů, výskyte a rozložení rostlinných druhů. Syntetizuje poznatky z vlastních měření a různých studií a snaží se vysvětlit existující vztahy a vazby mezi abiotickým a biotickým prostředím.

Mapa biotopů zkoumaného území Příčný profil řeky


Biogeografický průzkum realizovaných biokoridorů u Vracova a Křižanovic, bakalářská práce

Bc. Martin Večeřa, 2012, obor Geografie, školitel RNDr. Martin Culek, Ph.D.

Tato bakalářská práce se zabývá funkčností lokálních biokoridorů založených u Vracova a Křižanovic v průběhu let 1990 a 1991. Hlavním předmětem zkoumání je ověřit schopnost biokoridorů poskytovat vhodné podmínky pro výskyt a šíření druhů přirozeného genofondu krajiny, což je jejich hlavním posláním. Práce poskytuje jednak ucelenou fyzickogeografickou charakteristiku studovaných lokalit, jednak analýzu biotické, zejména vegetační složky biokoridorů. Dále se soustředí zejména na interakci člověka a biokoridorů. Na závěr jsou zde navrhována některá opatření vedoucí ke zlepšení současného stavu.

Jaccardův index podobnosti bylinné skladby Realizované prvky lokálního ÚSES


Kartografický projekt plánu Geografického ústavu a Přírodovědecké fakulty, diplomová práce

Mgr. Iva Sendlerová, 2012, obor Geografická kartografie a geoinformatika, školitel Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.

Diplomová práce se zabývá tvorbou webového a analogového plánu Geografického ústavu a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. V úvodu se zaměřuje na problematiku webových map včetně kritického zhodnocení vybraných případů. Následně podrobně analyzuje dostupné datové zdroje, především data, kterými disponuje Ústav výpočetní techniky MU. Podstatnou součástí je návrh symboliky pro webový i analogový plán, a to z teoretického i praktického hlediska. V rámci něj řeší testování mapových znaků včetně jeho vyhodnocení a aplikace. Stěžejním bodem práce je praktická část, která řeší samotnou tvorbu webového i analogového plánu za pomocí image mapy a SVG.

Interaktivní plán přízemí budovy č.5 Plán budovy č.5 pro tisk


Analýza hydrologických rizik v povodí dolní Bečvy, diplomová práce

Mgr. Kamila Klemešová, 2012, obor Aplikovaná geografie, školitel RNDr. Miroslav Kolář, CSc.

Předkládaná práce se zabývá hodnocením povodňového rizika v obci Troubky. Dle metodiky vycházející ze směrnice 2007/60/ES byly pro Troubky vytvořeny mapy povodňového nebezpečí a mapy rizika. Kromě této semikvantitativní metody bylo povodňové riziko vyjádřeno pomocí kvantitativního vyjádření potenciálních povodňových škod. Tyto výsledky vyjádření rizika společně s následnou analýzou navrhovaných protipovodňových opatření mají za cíl zdůraznit potřebnost protipovodňové ochrany obce a být podkladem pro orgány územní samosprávy při prosazování realizace potřebných opatření.

Klasifikace ohrožení částí obce Troubky Povodňové hloubky a rychlosti v obci Troubky při průtoku Q100 Povodňové riziko obce Troubky pro průtok Q20


Moderní kartografické metody modelování měst, diplomová práce

Mgr. Lukáš Herman, 2011, obor Geografická kartografie a geoinformatika, školitel RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

Diplomová práce se zabývá tvorbou modelů měst ve formátu CityGML. Rešeršní část práce je založena na obecném přehledu metod a technologií užívaných v oblasti konstrukce a vizualizace 3D modelů. Na obecnější informace přímo navazuje rozbor samotného formátu CityGML, jeho možností, praktického využití a existujících rozšíření. CityGML slouží k ukládání a výměně komplexních 3D geometrických, topologických, sémantických i vizuálních informací z různých tématik. V rámci praktické části byl zpracován model brněnské městské části Nový Lískovec. Vytvořeny byly dvě varianty a obě stojí na obsahové kostře tvořené zástavbou a modelem terénu. První varianta je doplněna texturami a je určena k vizualizaci. Druhá je pak založena na kombinaci s daty potřebnými k hlukovému mapování, což je v současnosti nejvíce rozpracovaný obor užití CityGML. V závěru jsou shrnuty dosažené výsledky a nastíněn vývoj tohoto formátu v blízké budoucnosti.

Hluková 3D mapa Nového Lískovce 3D vizualizace Nového Lískovce