Z0051 Geomorfologie

Podle populárního autora fantasy příběhů spočívá svět na hřbetě čtyř slonů, kteří stojí na krunýři gigantické želvy plující vesmírem. Úžasná zeměplocha … Pojďme se ale vrátit zpět na Zemi. Co si o naší zeměploše (současným slovníkem řečeno zemském povrchu, georeliéfu) myslí moderní vědy o Zemi? To se můžeš dozvědět právě v kurzu věnovaném obecné geomorfologii.  Geomorfologie je disciplína fyzické geografie, která popisuje a klasifikuje tvary zemského povrchu, vysvětluje jejich vznik (odhaluje podstatu geomorfologických procesů) a rekonstruuje jejich vývoj v čase (historii). Geomorfologie pomáhá odhalit vznik a vývoj tvarů zemského povrchu v různých prostorových měřítcích od celých pohoří až po voštiny na stěnách pískovcových věží skalních měst.

Geografický ústav Přírodovědecké fakulty nabízí studentům Masarykovy univerzity předmět:

Z0051 Geomorfologie

Geomorfologické poznatky lze uplatnit při řešení celé řady praktických problémů. Příkladem je studium geomorfologických hazardů, jako jsou velké sesuvy nebo povodně, optimalizace využívání (managementu) krajiny, řešení stavebně inženýrských problémů, případně prospekce nerostných surovin. Geomorfologie také pomáhá prognózovat budoucí vývoj krajiny v reakci na probíhající změnu klimatu. V neposlední řadě pak může geomorfologie přinést zasvěcenější pohled na krajinu horolezcům, vysokohorským turistům, speleologům či běžným turistům, kteří se setkávají ve svém volném čase s výjimečnými geomorfologickými scenériemi.

 Kaskádový model v geomorfologii

 Předmět je vyučován každoročně v jarním semestru. Hodinová dotace předmětu je 2 hodiny přednášek a 2 hodiny cvičení týdně. Náplní cvičení je seznámení s jednotlivými metodami geomorfologického výzkumu a jejich procvičování v rámci semestrální práce zaměřené na geomorfologický výzkum zvoleného území. Předmět je zakončen zkouškou a lze za něj získat 6 kreditů. Podrobné informace o předmětu v Informačním systému MU: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2014/Z0051

 Osnova předmětu:

  • intro (vnitřní členění geomorfologie, současné směry geomorfologického výzkumu, endogenní a exogenní procesy, měřítko v geomorfologii, základy klasifikace georeliéfu)
  • zvětrávací a krasové procesy (fyzikální a chemické zvětrávání a jeho projevy v georeliéfu, specifika georeliéfu krasových oblastí, speleogeneze)
  • svahové tvary a procesy (typologie svahových procesů, projevy gravitačních pohybů hmot na svazích, modely dlouhodobějšího vývoje svahů)
  • fluviální tvary a procesy (říční síť, podélný profil, říční vzory, korytové formy, říční akumulační tvary)
  • glaciální a periglaciální tvary a procesy (typologie ledovců, projevy ledovcové eroze a kumulace, působení mrazu na horniny a půdy, permafrost, georeliéf chladných, nezaledněných oblastí)
  • vliv člověka na georeliéf (přímé přetváření reliéfu člověkem, ovlivnění přirozených geomorfologických procesů)
  • vliv klimatu na georeliéf (morfoklimatické oblasti, změny klimatu a vývoj reliéfu, reliktní v. aktivní tvary)
  • čas v geomorfologii (způsoby datování georeliéfu, rychlost geomorfologických procesů, interakce endogenních a exogenních procesů, dlouhodobý vývoj reliéfu)