Závěrečné práce

Studium na Geografickém ústavu je organizováno ve třech stupních — bakalářském, magisterském a doktorském, kdy každá etapa studia je ukončena státní zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba závěrečné kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, disertační).

Ústřední knihovna Přírodovědecké MU spravuje rozsáhlé fondy vysokoškolských kvalifikačních prací – VŠKP (bakalářských, diplomových, rigorózních, disertačních, habilitačních a dalších) v tištěné podobě, mezi nimi i práce absolventů studia geografie a kartografie na Geografickém ústavu

Veřejnosti jsou VŠKP Masarykovy univerzity dostupné v elektronické podobě na internetu v archivu IS MU Absolventi a závěrečné práce od roku 2006.

Seznam obhájených VŠKP na Geografickém ústavu: