ZX403 Planeta Země - modrá, nebo zelená?

Geografický ústav Přírodovědecké fakulty nabízí zájemcům o životní prostředí a naši planetu z řad studentů všech oborů a fakult Masarykovy univerzity předmět:

ZX403 Planeta Země - modrá, nebo zelená?

 Cílem předmětu je:

  • Porozumět přírodě Země, jejím základním udržovacím a proměnlivým přírodním mechanismům (homeostaze a homeorheze) – Gaia/Lovelock vs. биогеносфера/Забелин
  • Vysvětlit látkově energetickou interkaci toků vyvolaných geotermální a solární energií
  • Uvědomit si environmentální procesy působící v atmosféře, hydrosféře, litosféře, pedosféře a biosféře (v geografickém chápání), jež utvářejí prostorovost přírody Země
  • Analyzovat prostorové uspořádání přírody a procesy prezentacemi na animacích, tematických mapách
  • Kriticky se zabývat studiem přírody při řešení problémů kvality života, trvalé udržitelnosti, ochrany přírody a krajiny, lidské bezpečnosti při živelných pohromách
  • Pokusit se chápat přírodní ekosystémy jako kapitál (Millennium Ecosystem Assessment)

Tropický les

Předmět je vyučován v semestru podzim 2013. Výuka bude probíhat formou přednášek s ukázkami tematických map a s využitím animací a satelitních snímků. Každý účastník na závěr vypracuje případovou studii na zvolené téma. Předmět je ohodnocen 3 kredity. Podrobné informace o předmětu v Informačním systému MU: https://is.muni.cz/auth/predmet/sci/podzim2013/ZX403

Podrobnější náplň přednášek:

1. Pohled na planetu Zemi z kosmu: proč je modrá? Jakým vývojem naše Země prošla? Koncentricita – obaly Země, cibulovitá? Vymezení krajinné sféry, přírodní procesy, jež ji udržují: proč je i zelená? Oceány a pevniny, ekumena, globiny – varianty krajinné sféry. Globální energetika – odkud víc energie? Geotermální, nebo solární? Biogeochemické cykly.

2. Vnitřní/endogenní síly, desková tektonika, pohyb litosferických desek – kde bylo území dnešní Brna ve starohorách, prvohorách….? National Geographic 1963: první mapa reliéfu oceánského dna. Wilsonův cyklus. Základní skupiny tvarů reliéfu. Zemětřesení a sopky.

Oceánský hřbet

3. Vnější/exogenní síly a modelace reliéfu Země – zvětrávání/hypergeneze, svahová modelace, proudící voda, vítr, sníh, ledovce, působení organismů. Kras, delty, pouště, trvale zmrzlá půda/permafrost, mořské pobřeží, korálové ostrovy, ledovce.

4. Počasí – atmosféra naší Země, její situační stav, fyzikální vlastnosti, výškové členění, tlakové útvary, fronty a jejich pohyb – všeobecná cirkulace v troposféře, synoptické mapy

5. Podnebí – bilance slunečního záření, aktivní povrch, vítr/advekce, lidské zásahy. Mapy klimatu Země, kolísání klimatu, klimatická změna, globální oteplení? Klimogramy, jejich konstrukce a analýza.

Hurikán

6. Oceány a moře – čtyři vodní vrstvy světového oceánu a jejich propojení mořskými proudy, všeobecná cirkulace oceánských/mořských vod, jejich prostorová diferenciace, vlastnosti mořské/oceánské vody. Oceán jako geo/bio/chemostat.

7. Pevninské vodstvo – oběh vody na souši, řeky, jezera, vodní nádrže, podzemní vody. Vodní režim řek, vodoměrné stanice. Humidní a aridní oblasti, desertifikace, deglaciace. Povodně, sucha, vodní a údolní síť.

Vodní cyklus

8. Půda – strukturní úrovně organizace půdy od jílových mineralů přes půdní matrix, půdní horizonty, půdní profil, pedon ke struktuře půdního pokryvu. Půdní procesy, půdní horizonty, jež jimi vznikají a typy půd ve střední Evropě a na Zemi. Klasifikace půd – česká, US nomenklatura, FAO system.

9. Půdní pokryv Země – prostorové uspořádání typů půd Země, struktury půdního pokryvu. Půdní zóny a sektory, výšková stupňovitost půd. Návaznost půd na klima a biotu Země, význam matečního materiálu půd.

10. Biota/soubor organismů Země – souše, vnitrozemského vodstva, mělkých moří, oceánských hlubin. Potravní řetězce – producenti, konzumenti, reducenti. Ekosystém – složky, procesy, fungování, proměny, biogeocény.

11. Biomy Země – prostorové uspořádání jádrových biomů, pásů, pásem, zón, sektorů. Výšková stupňovitost bioty Země, typy těchto prostorových spekter. Hloubková stupňovitost bioty v mořích a oceánech, biota horkých oceánských vývěrů, vývěrů metanu.

12. Tabulka vazeb přírodních složek v typech přírodních krajin Země – podnebí, odtok, modelace reliéfu, půdy, biota. Vztahy reliéfu na horninách, klimatu, půdních typů, režimů oběhu vody, bioty. Velké přírodní oblasti pevnin, např. Amazonie, Sahara, Andy, Himálaj, Velké pláně, Alpy – fyzicko-geografická regionalizace Země, její mapová prezentace. Mořské/oceánské dno a vodní masy nad nimi podle teploty a slanosti vody.

13. Dopady lidských činností na přírodu Země využíváním přírodních zdrojů: těžba surovin, energetika, zemědělství, průmysl, doprava, bydlení, cestování, služby – změny litosféry, atmosféry, hydrosféry, pedosféry a biosféry. Produkce odpadu a jeho zpracování, znečištění, výroba a distribuce energie, geneticky modifikované organismy. Noosféra v pojetí LeRoye a Vernadského, Millennium Ecosystem Assessment.