Okruhy magisterské zkoušky

Okruhy magisterské zkoušky

Aplikovaná geografie

Zkušební okruhy

 1. Aplikovaná geomorfologie - georeliéf jako limit využivání území, dopady geomorfologických procesů na lidskou společnost, zdroje a využití dat o litosféře a georeliéfu v územním plánování
 2. Čistota a ochrana ovzduší a vody.
 3. Hydrometeorologické prognózy.
 4. Biogeografické členění a ekologické sítě.
 5. Modelování a další výzkumné techniky v geografii a jejich dílčích disciplínách
 6. Fyzická geografie v regionálním rozvoji krajů a oblastí České republiky.  Environmentální politika.
 7. Aplikovaná demografie (možnosti využití pro potřeby veřejné a soukromé sféry, příklady aplikací na různých měřítkových úrovních, faktory ovlivňující spolehlivost odhadů)
 8. Prognózy populačního vývoje
 9. Aplikace metod vícerozměrné analýzy v geografickém výzkumu. Metody práce s velkými datovými soubory
 10. Vlivy dopravy na prostorovou organizaci sídel a sídelního systému. Metody analýzy dopravního potenciálu hromadné a individuální dopravy k monocentrickému / polycentrickému uspořádání vztahů
 11. Regionální geografická analýza trhu práce. Zahraniční pracovní migrace: ČR, Evropa, svět; současný stav a perspektivy.
 12. Geografické podklady jako součást územně-plánovací dokumentace. Aktuální městské a regionální plánovací přístupy / techniky.

KRAJINNÁ EKOLOGIE A VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY

Zkušební okruhy

 1. Krajinné ekosystémy na jednotlivých prostorových úrovních. Přírodní složky utvářející krajinu a její vzhled
 2. Kulturní krajiny - interakce člověka a přírody, přírodní kapitál.
 3. Antropogenní modifikace krajiny a její historie
 4. Údržba, úpravy, proměny a přeměna kulturní krajiny.
 5. Městská/příměstská krajina - urbánní ekosystém.
 6. Venkovská krajina a její ekosystémy. Mimoprodukční funkce zemědělství, jejich nezastupitelný podíl na tvorbě krajiny a ŽP.
 7. Znečištění, odpady, poruchy, rizika, pohromy, zranitelnost krajiny.
 8. Bilance toků látek a energie v krajinných ekosystémech.
 9. Využití obnovitelných zdrojů energie – klady a zápory
 10. Aplikovaná krajinná ekologie (ÚSESy, hodnocení krajiny, SEA)
 11. Vymezování oblastí a míst krajinného rázu. Aplikace metodik hodnocení. Typologie krajin ČR
 12. Metodika LANDEP, SWOT analýza. Legislativa k ochraně krajiny (Evropská úmluva o krajině, zák. 114/92 Sb. apod.)

OBECNÁ FYZICKÁ GEOGRAFIE

Zkušební okruhy

 1. Geografické myšlení
 2. Fyzickogeografická sféra a její prostorová diferenciace
 3. Prvky, složky a vazby v přírodních geosystémech
 4. Globální klima a atmosférické procesy
 5. Globální, dynamická a aplikovaná geomorfologie
 6. Globální hydrologie, hydrické systémy a fluviální procesy
 7. Obecná pedogeneze, nomenklatura a taxonomie půd
 8. Globální a regionální environmentální změny
 9. Přírodní zdroje a jejich využívání
 10. Přírodní katastrofy a hazardy
 11. Metody a techniky ve fyzickogeografickém výzkumu
 12. Geoinformatika a DPZ ve fyzické geografii
 13. Fyzická geografie v územním plánování a regionálním rozvoji.

Geografické aspekty veřejné správy a regionálního rozvoje

Zkušební okruhy

 1. Teorie regionálního rozvoje – vybrané teorie a přístupy (kriticko-realistické a institucionální teorie)
 2. Strategické plánování, řízení a programování regionálního rozvoje
 3. Regionální politika – definice a interpretace pojmu, důvody existence, historie a vývoj, základní cíle a nástroje
 4. Regionální politika v Evropské unii (postavení, vývoj, principy, nástroje)
 5. Aktuální témata regionálního rozvoje (klastry, průmyslové zóny, brownfields, inovace)
 6. Základní východiska veřejné správy a územní veřejná správa
 7. Transformace a modernizace veřejné správy (New Public Management, regulatorní reforma, E-government, právo na dobrou správu)
 8. Územně správní členění ČR – vývoj, reforma, současný stav
 9. Koncepce agrární politiky ČR v období před a po vstupu do EU; Plán rozvoje zemědělství a venkova ČR na období 2000-2006 a na období 2007-2013
 10. Koncepce Společné zemědělské politiky EU, stav a perspektivy
 11. Vývoj moderních plánovacích systémů, významné urbanistické koncepce 19. a 20. století
 12. Socialistické územní a regionální plánování v prostředí ČR
 13. Prostorové plánování v evropském měřítku
 14. Soudobá plánovací teorie a praxe v ČR

Tematická kartografie v elektronickém prostředí

Zkušební okruhy

 1. Principy počítačové grafiky a SVG, tvorba elektronických map.
 2. Modely kartografické generalizace.
 3. Algoritmy pro kartografickou generalizaci.
 4. Metainformační systémy v kartografii.
 5. Globální datové sady, Virtuální glóby a KML.
 6. INSPIRE, GMES, GSDI, GEOS, GEOSS, Digital Earth.
 7. Publikace kartografických dat na www - klientské systémy, serverové systémy.
 8. Webové služby v geoinformatice.
 9. Využití XML, GML a SLD pro prostorová data.
 10. Problematika tisku a předtiskové úpravy.

Regionální fyzická geografie

Zkušební okruhy

 1. Regionální koncept v geografii.
 2. Fyzickogeografická regionalizace - regiony, jejich utváření, hodnocení struktury a hierarchie regionů.
 3. Vymezení a charakteristika fyzickogeografických regionů Země.
 4. Prostorová diferenciace fyzickogeografických komplexů.
 5. Fyzickogeografický profil přírodních jednotek Evropy.
 6. Fyzickogeografický profil přírodních jednotek kontinentů (Asie, Severní a Jižní Amerika, Afrika, Austrálie a Oceánie, polární oblasti).
 7. Fyzickogeografické regiony České republiky.
 8. Regionální fyzická geografie moří a oceánů.
 9. Světová strategie ochrany přírody a krajiny.

Krajinná ekologie

Zkušební okruhy

 1. Kulturní krajiny - interakce člověka a přírody, přírodní kapitál.
 2. Změny v krajině - stabilita a kontingence, trvalá udržitelnost.
 3. Hodnocení krajiny.
 4. Proměny krajiny v kvartéru.
 5. Údržba, úpravy, proměny a přeměna kulturní krajiny.
 6. Venkovská krajina a její ekosystémy.
 7. Městská/příměstská krajina - urbánní ekosystém.
 8. Znečištění, odpady, rizika, pohromy, zranitelnost krajiny.
 9. Voda v krajině, biodiverzita, systémy ekologické stability.
 10. Aplikovaná krajinná ekologie.

Obecná regionální a sociální geografie

Zkušební okruhy

 1. Soudobé trendy, školy a témata v humánní geografii
 2. Povaha geografických jevů, problém opakovatelnosti a místo geografie v systému věd
 3. Koncepce regionu v humánní geografii a jejich teoretická východiska
 4. Modely prostorových interakcí – jejich obecné znaky a příklady aplikací
 5. Metody vymezování nodálních regionů a příklady jejich využití
 6. Vztah funkční regionalizace a územně správního členění
 7. Nerovnoměrný rozvoj světa – interpretace jeho příčin a důsledků
 8. Diskurz rozvoje a jeho kritika
 9. Teorie nacionalismu
 10. Geopolitické modely a jejich kritika; geopolitické formace
 11. Teorie a modely vývoje sídelních systémů
 12. Vývoj evropského sídelního systému
 13. Globální sídelní systém – globální města
 14. Metody analýz systému osídlení

Aplikovaná regionální a sociální geografie

Zkušební okruhy

 1. Aplikovaná demografie (možnosti využití pro potřeby veřejné a soukromé sféry, příklady aplikací na různých měřítkových úrovních, faktory ovlivňující spolehlivost odhadů)
 2. Prognózy populačního vývoje 1 – kohortně-komponentní metoda (potřebné podklady, stanovení komponent změny, postup práce, příklady vhodných aplikací)
 3. Prognózy populačního vývoje 2 – ostatní metody (matematické metody, metody pro menší územní celky, postup práce, příklady vhodných aplikací)
 4. Metody vícerozměrné analýzy – metoda hlavních komponent a faktorová analýza
 5. Metody vícerozměrné klasifikace – shluková a diskriminační analýza
 6. Metody práce s velkými datovými soubory
 7. Vlivy dopravy na prostorovou organizaci sídel a sídelního systému
 8. Metody analýzy dopravního potenciálu hromadné a individuální dopravy k monocentrickému / polycentrickému uspořádání vztahů
 9. Geografie letecké dopravy (deregulace, aktuální vývoj, geografické dopady)
 10. Regionální geografická analýza trhu práce
 11. Zahraniční pracovní migrace: ČR, Evropa, svět; současný stav a perspektivy

Regionální geografie světa

Zkušební okruhy

 1. Geografie Severní a Střední Ameriky; základní charakteristika přírodních podmínek, obyvatelstva, hospodářství, společnosti a regionálních rozdílů
 2. Geografie Jižní Ameriky; základní charakteristika přírodních podmínek, obyvatelstva, hospodářství, společnosti a regionálních rozdílů
 3. Geografie Afriky; základní charakteristika přírodních podmínek, obyvatelstva, hospodářství, společnosti a regionálních rozdílů
 4. Geografie Asie (bez Indie, Číny a asijské části Ruska); základní charakteristika přírodních podmínek, obyvatelstva, hospodářství, společnosti a regionálních rozdílů
 5. Geografie Indie a Číny; základní charakteristika přírodních podmínek, obyvatelstva, hospodářství, společnosti a regionálních rozdílů
 6. Geografie asijské části Ruska a Střední Asie; základní charakteristika přírodních podmínek, obyvatelstva, hospodářství, společnosti a regionálních rozdílů
 7. Geografie Austrálie a Oceánie; základní charakteristika přírodních podmínek, obyvatelstva, hospodářství, společnosti a regionálních rozdílů
 8. Geografie světového oceánu – využívání přírodního bohatství, regionální rozdíly

Regionální geografie Evropy - evropská integrace

Zkušební okruhy

 1. Fyzická geografie Evropy
 2. Obyvatelstvo Evropy, kulturní geografie Evropy
 3. Ekonomická geografie států západní Evropy – rozvojové póly a rozvojová území, hlavní průmyslové oblasti v konverzi,
 4. Ekonomická geografie států střední, jihovýchodní a východní Evropy (bez Ruska) – územní diferenciace, rozvojové možnosti, místní a regionální konflikty
 5. Současné problémy transformace hospodářství v Rusku
 6. Geografie Slovenska
 7. Evropská unie – geneze, základní dokumenty, hlavní unijní instituce
 8. Praktické uplatňování kompetencí EU, programy, současné tendence v EU, euroregiony
 9. Geopolitické změny v Evropě po pádu bipolárního modelu, možné scénáře vývoje

Teoretická kartografie

Zkušební okruhy

 1. Metakartografie, vývoj kartografických paradigmat.
 2. Aktuální trendy kartografické teorie.
 3. Vizuální percepce a interpretace map, kognitivní modely kartografie.
 4. Teorie kartografické komunikace.
 5. Problematika kartografických symbolů.
 6. Teorie užívání map.
 7. Kartografická lingvistika.
 8. Standardizace geografických jmen.
 9. Problematika exonym.
 10. Písmo, systémy písma a problematika jejich přejímání.

Kartografická vizualizace

Zkušební okruhy

 1. Kartografická vizualizace a prostorový vzor.
 2. Zpracování kvantitativních jevů a optimální klasifikace.
 3. Zvýraznění prostorového vzoru, volba kartografické metody.
 4. Role percepce v kartografické vizualizaci.
 5. Kartografická reprezentace vícedimenzionálních dat.
 6. Kartografická animace a zobrazení času.
 7. Kartografie ve 3D prostředí a virtuální realitě.
 8. Exploratorní kartografické nástroje.
 9. Specifika elektronických map.
 10. Uživatelská rozhraní elektronických map, testování použitelnosti elektronických map.

Meteorologie, klimatologie a hydrologie

Zkušební okruhy

 1. Meteorologická měření - organizace, metody měření, zpracování a analýza dat.
 2. Radiolokační a družicová meteorologie.
 3. Klima přízemní atmosféry, ovlivňující faktory.
 4. Bioklima rostlin a živočichů jako výsledek interakce mezi živými organismy a atmosférou, humánní bioklima.
 5. Znečištění ovzduší a jeho ochrana.
 6. Meteorologické prognózy (synoptická meteorologie).
 7. Modely v klimatologii.
 8. Regionální klimatologie.
 9. Dynamická klimatologie.
 10. Změny a kolísání klimatu, klimatické scénáře, dopady klimatické změny.
 11. Studium extrémních hydrologických jevů.
 12. Modely v hydrologii - modelování odtokového procesu.
 13. Kvantitativní a kvalitativní antropogenní změny hydrologického režimu.
 14. Odhad důsledků klimatické změny na hydrologické procesy.
 15. Vodní díla a jejich vliv na životní prostředí.
 16. Metody a techniky hydrologického výzkumu.
 17. Mezinárodní hydrologické aktivity.
 18. Hydrometrie - organizace hydrologických služeb a pozorování, metody hydrometrických měření, zpracování a analýza dat.
 19. Hydrologické prognózy.
 20. Ochrana povrchových a podpovrchových vod.
 21. Regionální hydrologie.

Geomorfologie, biogeografie a pedogeografie

Zkušební okruhy

 1. Energo-materiálové vazby a toky v ekosystémech a modely ekosystémů.
 2. Biogeochemické cykly
 3. Biogeografické procesy
 4. Globální ekosystémy - terestrické, akvatické.
 5. Metody a techniky biogeografického výzkumu.
 6. Aplikovaná biogeografie.
 7. Globální tektonika a vývoj reliéfu pevnin a oceánů.
 8. Strukturní (tektonická) geomorfologie.
 9. Dynamická geomorfologie pevnin.
 10. Fluviální geomorfologie.
 11. Geologické a geomorfologické pochody v kvartéru.
 12. Antropogenní a aplikovaná geomorfologie.
 13. Metody a techniky geomorfologického výzkumu.
 14. Vliv podnebí na vývoj reliéfu, půd a vegetace.
 15. Složení a vlastnosti půd.
 16. Půdotvorné faktory a procesy a jejich vliv na strukturu půdního pokryvu.
 17. Půdy jako složka ekosystémů - působení, vazby, funkce.
 18. Nomenklatura a taxonomie půd.
 19. Metody a techniky pedogeografického výzkumu.
 20. Ohrožení a ochrana pedosféry;
 21. Dopady lidských aktivit na přírodní prostředí.

Analytická kartografie a geostatistika

Zkušební okruhy

 1. Tvorba spojitých polí z bodových měření, prezentace spojitých polí s využitím pravidelných a nepravidelných struktur.
 2. Přehled metod a základní rozdělení metod interpolace, datové zdroje pro interpolaci.
 3. Prostorová autokorelace, použití měr úrovně a měr variability pro popis prostorových jevů.
 4. Základní složky kolísání prostorové proměnné, semivariogram a jeho funkce.
 5. Geostatistické metody interpolace a podstata krigingu.
 6. Kvantitativní deskripce prostorových vzorů.
 7. Analytické nástroje GIS.
 8. Kartografické modelování v prostředí vektorových datových modelů.
 9. Metody kartografického modelování v prostředí rastrových datových modelů.
 10. Klasifikace prostorových dat.
 11. Optimalizační úlohy v prostředí GIS, síťová analýza a úlohy optimální lokalizace.

Státní mapová díla a historie kartografie

Zkušební okruhy

 1. Počátky kartografie, starověká kartografie.
 2. Středověká kartografie, Renesance kartografie.
 3. Reformace kartografie.
 4. Mapování a samostatné mapy našich zemí do poloviny 18. století.
 5. Soukromá kartografie našich zemí od poloviny 18. století.
 6. Berní ruly a katastry našich zemí do konce 18. století.
 7. Civilní státní mapové dílo.
 8. Stabilní a pozemkový katastr, katastr nemovitostí.
 9. Vojenské státní mapové dílo.
 10. Vojenská a ekonomická mapování našich zemí od poloviny 18. století.
 11. Moderní technologie pro uchování kartografického dědictví.

Digitální zpracování obrazu a fotogrammetrie

Zkušební okruhy

 1. Digitální obraz jako zdroj prostorově lokalizovaných dat, vlastnosti, přednosti, nedostatky.
 2. Spektrální chování základních druhů povrchů, spektrální příznaky a příznakový prostor, využitelnost pro tematické mapování.
 3. Hyperspektrální DPZ.
 4. Spektrální indexy, kvantitativní DPZ, modelování s obrazovými daty.
 5. Potenciál dat získaných distančním snímáním pro tvorbu výškových modelů.
 6. Detekce změn v krajině s využitím obrazových záznamů DPZ.
 7. Metody předzpracování digitálních obrazových dat a metody zvýrazňování obrazových materiálů.
 8. Princip automatické klasifikace obrazu, obecné postupy řízené a neřízené klasifikace, přehled hlavních používaných parametrických a neparametrických klasifikátorů.
 9. Principy jednosnímkové fotogrammetrie a stereofotogrammetrie a jejich využití pro tvorbu a obnovu map.
 10. Digitální fotogrammetrie a základní produkty: tvorba a obnova map fotogrammetrickými metodami ortofoto a DMT.

Geografie

Zkušební okruhy

 1. Česká republika: příroda, přírodní zdroje
 2. Česká republika: kulturní krajiny/trvalá udržitelnost
 3. Česká republika: komplexní geografická charakteristika vybraného kraje
 4. Naši sousedé - geografické srovnání
 5. Evropská unie: výzva pro ČR
 6. Západní Evropa.
 7. Severní Evropa
 8. Jižní Evropa:
 9. Východní a jihovýchodní Evropa:
 10. New York - Londýn - Tokio: světová centra
 11. Severní Amerika: Vymezení regionu. Přírodní a lidské zdroje
 12. USA a Kanada: shody a rozdíly, postavení ve světě
 13. Latinská Amerika: příroda/ekologie a lidé
 14. Afrika: stav a perspektivy
 15. Subsaharská Afrika
 16. Rusko a severní Asie:
 17. Minulost a budoucnost SNS
 18. Východní Asie: hospodářství a politika
 19. Jižní Asie
 20. Jihovýchodní Asie
 21. Střední východ: ohnisko napětí
 22. Austrálie a Oceánie
 23. Polární oblasti
 24. Moře a oceány: ekosystémy a jejich využívání
 25. Globální problémy lidstva

Didaktika geografie

 1. Revidovaná Bloomova taxonomie kognitivních cílů a její aplikace v geografickém vzdělávání
 2. Motivace ve výuce zeměpisu.
 3. Hodnocení vědomostí a dovedností v zeměpise.
 4. Klíčové dovednosti učitele zeměpisu.
 5. Mezipředmětové vazby a průřezová témata RVP
 6. Práce s talentovanými žáky ve výuce zeměpisu. Zeměpisná olympiáda a jiné soutěže.
 7. Současné učebnice zeměpisu pro základní a střední školy, jejich obsah, kvalita a kritéria hodnocení
 8. Strukturní prvky učebnic zeměpisu – kritéria pro výběr učebnice zeměpisu.
 9. Využití map a atlasů ve výuce zeměpisu.
 10. Učební pomůcky v zeměpisném vzdělávání.
 11. ICT v geografickém vzdělávání.
 12. Tradiční metody výuky v zeměpise.
 13. Vyučovací jednotka ze zeměpisu a její jednotlivé části.
 14. Zásady a využití projektové výuky v zeměpise.
 15. Seminární a maturitní práce
 16. Terénní výuka v zeměpise: vycházka, exkurze, expedice
 17. Lokální geografie ve výuce zeměpisu.
 18. Ekologické a environmentální vzdělávání, výchova, osvěta, trvalá udržitelnost
 19. Využití her ve výuce zeměpisu.
 20. Pracovní listy ve výuce zeměpisu.
 21. RVP a tvorba ŠVP.
 22. Geografické standardy.
 23. Mezinárodní charta geografického vzdělávání.
 24. Zeměpis pro život - vzdělávání pro budoucnost.
 25. Profesionální vývoj pedagoga.

Poznámka:
Student u SZZk z didaktiky geografie předkládá osobní portfolio prací (např. příprav na vyučování, návrhů projektů, seminární práce apod.), které dokládají profilaci studenta na problematiku geografického vzdělávání.