Předměty magisterské zkoušky

Předměty a okruhy magisterské zkoušky - "nová" akreditace (SZZ od června 2021)

 

 • studijní program Učitelství geografie a kartografie pro střední školy (Didaktika geografie, Geografie)

   

   Předměty a okruhy magisterské zkoušky - "stará" akreditace

   

  Aplikovaná geografie

  Zkušební okruhy

  1. Aplikovaná geomorfologie - georeliéf jako limit využivání území, dopady geomorfologických procesů na lidskou společnost, zdroje a využití dat o litosféře a georeliéfu v územním plánování
  2. Čistota a ochrana ovzduší a vody.
  3. Hydrometeorologické prognózy.
  4. Biogeografické členění a ekologické sítě.
  5. Modelování a další výzkumné techniky v geografii a jejich dílčích disciplínách
  6. Fyzická geografie v regionálním rozvoji krajů a oblastí České republiky. Environmentální politika.
  7. Aplikovaná demografie (možnosti využití pro potřeby veřejné a soukromé sféry, příklady aplikací na různých měřítkových úrovních, faktory ovlivňující spolehlivost odhadů)
  8. Prognózy populačního vývoje
  9. Aplikace metod vícerozměrné analýzy v geografickém výzkumu. Metody práce s velkými datovými soubory
  10. Vlivy dopravy na prostorovou organizaci sídel a sídelního systému. Metody analýzy dopravního potenciálu hromadné a individuální dopravy k monocentrickému / polycentrickému uspořádání vztahů
  11. Regionální geografická analýza trhu práce. Zahraniční pracovní migrace: ČR, Evropa, svět; současný stav a perspektivy.
  12. Geografické podklady jako součást územně-plánovací dokumentace. Aktuální městské a regionální plánovací přístupy / techniky.

  Geografické aspekty regionálního rozvoje a veřejné správy

  Zkušební okruhy:

  1. Teorie regionálního rozvoje – vybrané teorie a přístupy (kriticko-realistické a institucionální teorie)
  2. Strategické plánování, řízení a programování regionálního rozvoje
  3. Regionální politika – definice a interpretace pojmu, důvody existence, historie a vývoj, základní cíle a nástroje
  4. Regionální politika v Evropské unii (postavení, vývoj, principy, nástroje)
  5. Aktuální témata regionálního rozvoje (klastry, průmyslové zóny, brownfields, inovace)
  6. Základní východiska veřejné správy a územní veřejná správa
  7. Transformace a modernizace veřejné správy (New Public Management, regulatorní reforma, E-government, právo na dobrou správu)
  8. Územně správní členění ČR – vývoj, reforma, současný stav
  9. Koncepce agrární politiky ČR v období před a po vstupu do EU; Plán rozvoje zemědělství a venkova ČR na období 2000-2006 a na období 2007-2013 a další
  10. Koncepce Společné zemědělské politiky EU, stav a perspektivy
  11. Vývoj moderních plánovacích systémů, významné urbanistické koncepce 19. a 20. století
  12. Socialistické územní a regionální plánování v prostředí ČR
  13. Prostorové plánování v evropském měřítku
  14. Soudobá plánovací teorie a praxe v ČR

  KRAJINNÁ EKOLOGIE A VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY

  Zkušební okruhy

  1. Krajinné ekosystémy na jednotlivých prostorových úrovních. Přírodní složky utvářející krajinu a její vzhled
  2. Kulturní krajiny - interakce člověka a přírody, přírodní kapitál.
  3. Antropogenní modifikace krajiny a její historie
  4. Údržba, úpravy, proměny a přeměna kulturní krajiny.
  5. Městská/příměstská krajina - urbánní ekosystém.
  6. Venkovská krajina a její ekosystémy. Mimoprodukční funkce zemědělství, jejich nezastupitelný podíl na tvorbě krajiny a ŽP.
  7. Znečištění, odpady, poruchy, rizika, pohromy, zranitelnost krajiny.
  8. Bilance toků látek a energie v krajinných ekosystémech.
  9. Využití obnovitelných zdrojů energie – klady a zápory
  10. Aplikovaná krajinná ekologie (ÚSESy, hodnocení krajiny, SEA)
  11. Vymezování oblastí a míst krajinného rázu. Aplikace metodik hodnocení. Typologie krajin ČR
  12. Metodika LANDEP, SWOT analýza. Legislativa k ochraně krajiny (Evropská úmluva o krajině, zák. 114/92 Sb. apod.)

  Obecná regionální a sociální geografie

  Zkušební okruhy:

  1. Soudobé trendy, školy a témata v humánní geografii
  2. Povaha geografických jevů, problém opakovatelnosti a místo geografie v systému věd
  3. Koncepce regionu v humánní geografii a jejich teoretická východiska
  4. Modely prostorových interakcí – jejich obecné znaky a příklady aplikací
  5. Metody vymezování nodálních regionů a příklady jejich využití
  6. Vztah funkční regionalizace a územně správního členění
  7. Nerovnoměrný rozvoj světa – interpretace jeho příčin a důsledků
  8. Diskurz rozvoje a jeho kritika
  9. Teorie nacionalismu
  10. Geopolitické modely a jejich kritika; geopolitické formace
  11. Teorie a modely vývoje sídelních systémů
  12. Vývoj evropského sídelního systému
  13. Globální sídelní systém – globální města
  14. Metody analýz systému osídlení

  OBECNÁ FYZICKÁ GEOGRAFIE

  Zkušební okruhy

  1. Geografické myšlení
  2. Fyzickogeografická sféra a její prostorová diferenciace
  3. Prvky, složky a vazby v přírodních geosystémech
  4. Globální klima a atmosférické procesy
  5. Globální, dynamická a aplikovaná geomorfologie
  6. Globální hydrologie, hydrické systémy a fluviální procesy
  7. Obecná pedogeneze, nomenklatura a taxonomie půd
  8. Globální a regionální environmentální změny
  9. Přírodní zdroje a jejich využívání
  10. Přírodní katastrofy a hazardy
  11. Metody a techniky ve fyzickogeografickém výzkumu
  12. Geoinformatika a DPZ ve fyzické geografii
  13. Fyzická geografie v územním plánování a regionálním rozvoji.

  Tematická kartografie v elektronickém prostředí

  Zkušební okruhy

  1. Principy počítačové grafiky a SVG, tvorba elektronických map.
  2. Modely kartografické generalizace.
  3. Algoritmy pro kartografickou generalizaci.
  4. Metainformační systémy v kartografii.
  5. Globální datové sady, Virtuální glóby a KML.
  6. INSPIRE, GMES, GSDI, GEOS, GEOSS, Digital Earth.
  7. Publikace kartografických dat na www - klientské systémy, serverové systémy.
  8. Webové služby v geoinformatice.
  9. Využití XML, GML a SLD pro prostorová data.
  10. Problematika tisku a předtiskové úpravy.

  Regionální fyzická geografie

  Zkušební okruhy

  1. Regionální koncept v geografii.
  2. Fyzickogeografická regionalizace - regiony, jejich utváření, hodnocení struktury a hierarchie regionů.
  3. Vymezení a charakteristika fyzickogeografických regionů Země.
  4. Prostorová diferenciace fyzickogeografických komplexů.
  5. Fyzickogeografický profil přírodních jednotek Evropy.
  6. Fyzickogeografický profil přírodních jednotek kontinentů (Asie, Severní a Jižní Amerika, Afrika, Austrálie a Oceánie, polární oblasti).
  7. Fyzickogeografické regiony České republiky.
  8. Regionální fyzická geografie moří a oceánů.
  9. Světová strategie ochrany přírody a krajiny.

  Krajinná ekologie

  Zkušební okruhy

  1. Kulturní krajiny - interakce člověka a přírody, přírodní kapitál.
  2. Změny v krajině - stabilita a kontingence, trvalá udržitelnost.
  3. Hodnocení krajiny.
  4. Proměny krajiny v kvartéru.
  5. Údržba, úpravy, proměny a přeměna kulturní krajiny.
  6. Venkovská krajina a její ekosystémy.
  7. Městská/příměstská krajina - urbánní ekosystém.
  8. Znečištění, odpady, rizika, pohromy, zranitelnost krajiny.
  9. Voda v krajině, biodiverzita, systémy ekologické stability.
  10. Aplikovaná krajinná ekologie.

  Sociální geografie a regionální rozvoj

  Zkušební okruhy

  1. Regionální rozvoj – interpretace pojmu, metodologická a ekonomická východiska, teorie regionálního rozvoje a příklady jejich uplatnění v praxi.
  2. Regionální politika – definice a interpretace pojmu, důvody existence, historie a vývoj, základní cíle a nástroje, příklady aplikace regionální politiky v praxi.
  3. Aktuální přístupy a koncepce uplatňované v regionálním rozvoji a regionální politice, strategické regionální plánování.
  4. Základní koncepce regionu v geografii; jejich historický vývoj a teoretické zdůvodnění.
  5. Metodologie vymezování funkčních regionů. Vysvětlení existujících sociálněgeografických regionalizací ČR.
  6. Metropolitní regiony, polycentrické sídelní systémy, regiony v plánovací praxi.
  7. Pohraničí a přeshraniční spolupráce jako součást regionálního rozvoje.
  8. Pohraničí a přeshraniční spolupráce v Česku (specifika, dokumenty, aktéři, projekty).
  9. Pohraničí a přeshraniční spolupráce v EU (vývoj, územní diferenciace, regionální politika).
  10. Regionální politika v EU a ČR – vývoj a současný stav; evropské strukturální a investiční fondy.
  11. Základní principy SZP EU a její dopady na rozvoj zemědělství a venkova ČR.
  12. Základní teoretické přístupy a hlavní geografické interpretace globalizace.
  13. Transformace prostorové organizace výroby, obchodu a spotřeby a její sociální, politické a kulturní souvislosti.
  14. Program rozvoje venkova ČR, vize, základní principy, informace o jednotlivých osách a opatřeních.
  15. Český venkov, po vstupu do EU, základní charakteristiky, možnosti rozvoje, dopady SZP EU.

  Regionální geografie a regionální rozvoj

  Zkušební okruhy

  1. Hospodářství (transformace po roce 1989 a současný stav) a regionální politika ve střední Evropě.
  2. Doprava ve střední Evropě – dopravní charakteristika, dostupnost a aktuální procesy.
  3. Nadnárodní, meziregionální, přeshraniční spolupráce ve střední Evropě.
  4. Pozice středoevropského regionu v Evropě a EU (význam, zájmy, vazby).
  5. Formování národní identity ve střední Evropě a jeho současné důsledky.
  6. Základní terminologie v oblasti trhu práce, aktivní politika zaměstnanosti, zákon o zaměstnanosti.
  7. Statistika trhu práce v EU a ČR – hlavní ukazatele (ne)zaměstnanosti, VŠPS, Integrovaný portál MPSV.
  8. Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR – vývoj a současný stav, struktury, regionální rozdíly.
  9. Osoby vyžadující zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání.
  10. Doprava a prostorové uspořádání měst, městských regionů a sídelních systémů.
  11. Data o hromadné dopravě a jejich využitelnost k empirickým analýzám sídelního systému.
  12. Data o individuální automobilové dopravě a jejich využitelnost k empirickým analýzám sídelního systému.
  13. Regionální přínosy dopravních vazeb a staveb – možnosti empirických analýz.
  14. Koncept užití map - historické základy a současné trendy
  15. Vizualizace vícerozměrných geografických dat

  Regionální rozvoj a veřejná správa

  Zkušební okruhy

  1. Transformace českého hospodářství po roce 1989, vliv podniků na rozvoj regionu, průmyslové zóny a brownfieldy.
  2. Vzdělanost populace, geografie školství; prostorovost sociálního vyloučení.
  3. Geografie menšin; participace a angažovanost místních komunit.
  4. Instituce a subjekty věnující se hraniční problematice (výzkum a praxe, ČR a sousedé).
  5. Komplexnost a multidisciplinarita (sociogeografického) výzkumu českého pohraničí.
  6. Postavení a úloha aktérů zastupujících hierarchické úrovně v přeshraničním regionálním rozvoji.
  7. Vývoj prostorového plánování v pre-industriálním a raně industriálním období.
  8. Vývoj moderního územního plánování, urbanistické a plánovací koncepce 19. a 20. století.
  9. Soudobé územní plánování v ČR na národní a krajské úrovni, nástroje a aktéři.
  10. Soudobé územní plánování v ČR na mikroregionální a lokální úrovni, nástroje a aktéři.
  11. Transformace, modernizace, racionalizace a digitalizace veřejné správy.
  12. Územní veřejná správa (obce a kraje); veřejná správa a územně-správní členění v EU a ČR.
  13. Stát, právní stát a občanská společnost.
  14. Základy veřejné správy – charakter a základní pojmy, ústavní organizace veřejné správy v ČR, ústřední správa ČR.
  15. Hlavní geoinformační technologie a trendy na různých úrovních veřejné správy

  Aplikovaná sociální a regionální geografie

  Zkušební okruhy

  1. Filosofie – interpretace pojmu, základní otázky a směry myšlení, hlavní obory filosofie a jejich charakteristika.
  2. Teorie poznání a filosofie vědy.
  3. Filosofická a metodologická východiska geografického výzkumu.
  4. Vývoj metodologie výzkumu v humánní geografii.
  5. Proces tvorby strategických a rozvojových dokumentů; metody facilitace pracovních skupin.
  6. Aplikovaná demografie – metodologické přístupy k prognózování populačního vývoje.
  7. Práce s velkými datovými soubory, základní principy, souhrny, výběry a propojování databází.
  8. Vícerozměrné statistické metody – východiska, principy, postupy, cíle a možnosti praktického využití
  9. Interview, nahrávka, přepis a jejich vzájemné vztahy.
  10. Metoda zakotvené teorie, postupy a techniky kódování.
  11. Diskurzivní, narativní a interpretativní fenomenologická analýza.
  12. Programy přeshraniční spolupráce na úrovni EU a ČR (etapizace, zaměření, struktury).
  13. Projekty přeshraniční spolupráce (velké a malé projekty, zaměření, rozsah, dopad).
  14. GIS funkcionalita pro získání, zpracování a vizualizaci geografické informace.
  15. Metody prostorové analýzy a predikce s využití GIS v oblasti sociální geografie.

  Čas a prostor v sociální geografii

  Zkušební okruhy

  1. Různá pojetí času, různá pojetí prostoru a jejich vzájemné vztahy.
  2. Lundská škola, osobnosti, předpoklady a koncepty.
  3. Rytmus a jeho využití v geografickém výzkumu.
  4. Analytické uchopení časoprostoru, různá konceptualizace časoprostoru.
  5. Mobilita a její role při utváření rámců domova, práce a volného času v každodenním životě.
  6. Kyborgizace společnosti – sociálně-technologická podmíněnost každodenní mobility.
  7. Automobilita jako současný hegemon každodenní mobility.
  8. Plánování a veřejné politiky mobility.
  9. Teoretická východiska geografie města, přehled přístupů a výzkumných rámců.
  10. Vznik měst, pre-industriální město – koncepty a struktury.
  11. Průmyslové město, geneze, sociální ekologie města, prostorové modely; socialistické město.
  12. Post-industriální město – transformace, procesy a struktury; postsocialistické a globální město.
  13. Aeromobilita jako projev mobility současné společnosti, její ekonomický význam.
  14. Sociální a geografické významy aeromobility (život v koridorech, kosmopolitizace, imaginace).
  15. Sociální a prostorové konflikty spojené s aeromobilitou.

  Teoretická kartografie

  Zkušební okruhy

  1. Metakartografie, vývoj kartografických paradigmat.
  2. Aktuální trendy kartografické teorie.
  3. Vizuální percepce a interpretace map, kognitivní modely kartografie.
  4. Teorie kartografické komunikace.
  5. Problematika kartografických symbolů.
  6. Teorie užívání map.
  7. Kartografická lingvistika.
  8. Standardizace geografických jmen.
  9. Problematika exonym.
  10. Písmo, systémy písma a problematika jejich přejímání.

  Kartografická vizualizace

  Zkušební okruhy

  1. Kartografická vizualizace a prostorový vzor.
  2. Zpracování kvantitativních jevů a optimální klasifikace.
  3. Zvýraznění prostorového vzoru, volba kartografické metody.
  4. Role percepce v kartografické vizualizaci.
  5. Kartografická reprezentace vícedimenzionálních dat.
  6. Kartografická animace a zobrazení času.
  7. Kartografie ve 3D prostředí a virtuální realitě.
  8. Exploratorní kartografické nástroje.
  9. Specifika elektronických map.
  10. Uživatelská rozhraní elektronických map, testování použitelnosti elektronických map.

  Meteorologie, klimatologie a hydrologie

  Zkušební okruhy

  1. Meteorologická měření - organizace, metody měření, zpracování a analýza dat.
  2. Radiolokační a družicová meteorologie.
  3. Klima přízemní atmosféry, ovlivňující faktory.
  4. Bioklima rostlin a živočichů jako výsledek interakce mezi živými organismy a atmosférou, humánní bioklima.
  5. Znečištění ovzduší a jeho ochrana.
  6. Meteorologické prognózy (synoptická meteorologie).
  7. Modely v klimatologii.
  8. Regionální klimatologie.
  9. Dynamická klimatologie.
  10. Změny a kolísání klimatu, klimatické scénáře, dopady klimatické změny.
  11. Studium extrémních hydrologických jevů.
  12. Modely v hydrologii - modelování odtokového procesu.
  13. Kvantitativní a kvalitativní antropogenní změny hydrologického režimu.
  14. Odhad důsledků klimatické změny na hydrologické procesy.
  15. Vodní díla a jejich vliv na životní prostředí.
  16. Metody a techniky hydrologického výzkumu.
  17. Mezinárodní hydrologické aktivity.
  18. Hydrometrie - organizace hydrologických služeb a pozorování, metody hydrometrických měření, zpracování a analýza dat.
  19. Hydrologické prognózy.
  20. Ochrana povrchových a podpovrchových vod.
  21. Regionální hydrologie.

  Geomorfologie, biogeografie a pedogeografie

  Zkušební okruhy

  1. Energo-materiálové vazby a toky v ekosystémech a modely ekosystémů.
  2. Biogeochemické cykly
  3. Biogeografické procesy
  4. Globální ekosystémy - terestrické, akvatické.
  5. Metody a techniky biogeografického výzkumu.
  6. Aplikovaná biogeografie.
  7. Globální tektonika a vývoj reliéfu pevnin a oceánů.
  8. Strukturní (tektonická) geomorfologie.
  9. Dynamická geomorfologie pevnin.
  10. Fluviální geomorfologie.
  11. Geologické a geomorfologické pochody v kvartéru.
  12. Antropogenní a aplikovaná geomorfologie.
  13. Metody a techniky geomorfologického výzkumu.
  14. Vliv podnebí na vývoj reliéfu, půd a vegetace.
  15. Složení a vlastnosti půd.
  16. Půdotvorné faktory a procesy a jejich vliv na strukturu půdního pokryvu.
  17. Půdy jako složka ekosystémů - působení, vazby, funkce.
  18. Nomenklatura a taxonomie půd.
  19. Metody a techniky pedogeografického výzkumu.
  20. Ohrožení a ochrana pedosféry;
  21. Dopady lidských aktivit na přírodní prostředí.

  Analytická kartografie a geostatistika

  Zkušební okruhy

  1. Tvorba spojitých polí z bodových měření, prezentace spojitých polí s využitím pravidelných a nepravidelných struktur.
  2. Přehled metod a základní rozdělení metod interpolace, datové zdroje pro interpolaci.
  3. Prostorová autokorelace, použití měr úrovně a měr variability pro popis prostorových jevů.
  4. Základní složky kolísání prostorové proměnné, semivariogram a jeho funkce.
  5. Geostatistické metody interpolace a podstata krigingu.
  6. Kvantitativní deskripce prostorových vzorů.
  7. Analytické nástroje GIS.
  8. Kartografické modelování v prostředí vektorových datových modelů.
  9. Metody kartografického modelování v prostředí rastrových datových modelů.
  10. Klasifikace prostorových dat.
  11. Optimalizační úlohy v prostředí GIS, síťová analýza a úlohy optimální lokalizace.

  Státní mapová díla a historie kartografie

  Zkušební okruhy

  1. Počátky kartografie, starověká kartografie.
  2. Středověká kartografie, Renesance kartografie.
  3. Reformace kartografie.
  4. Mapování a samostatné mapy našich zemí do poloviny 18. století.
  5. Soukromá kartografie našich zemí od poloviny 18. století.
  6. Berní ruly a katastry našich zemí do konce 18. století.
  7. Civilní státní mapové dílo.
  8. Stabilní a pozemkový katastr, katastr nemovitostí.
  9. Vojenské státní mapové dílo.
  10. Vojenská a ekonomická mapování našich zemí od poloviny 18. století.
  11. Moderní technologie pro uchování kartografického dědictví.

  Digitální zpracování obrazu a fotogrammetrie

  Zkušební okruhy

  1. Digitální obraz jako zdroj prostorově lokalizovaných dat, vlastnosti, přednosti, nedostatky.
  2. Spektrální chování základních druhů povrchů, spektrální příznaky a příznakový prostor, využitelnost pro tematické mapování.
  3. Hyperspektrální DPZ.
  4. Spektrální indexy, kvantitativní DPZ, modelování s obrazovými daty.
  5. Potenciál dat získaných distančním snímáním pro tvorbu výškových modelů.
  6. Detekce změn v krajině s využitím obrazových záznamů DPZ.
  7. Metody předzpracování digitálních obrazových dat a metody zvýrazňování obrazových materiálů.
  8. Princip automatické klasifikace obrazu, obecné postupy řízené a neřízené klasifikace, přehled hlavních používaných parametrických a neparametrických klasifikátorů.
  9. Principy jednosnímkové fotogrammetrie a stereofotogrammetrie a jejich využití pro tvorbu a obnovu map.
  10. Digitální fotogrammetrie a základní produkty: tvorba a obnova map fotogrammetrickými metodami ortofoto a DMT.

  Geografie

  Zkušební okruhy

  1. Česká republika: příroda, přírodní zdroje
  2. Česká republika: kulturní krajiny/trvalá udržitelnost
  3. Česká republika: komplexní geografická charakteristika vybraného kraje
  4. Naši sousedé - geografické srovnání
  5. Evropská unie: výzva pro ČR
  6. Západní Evropa.
  7. Severní Evropa
  8. Jižní Evropa:
  9. Východní a jihovýchodní Evropa:
  10. New York - Londýn - Tokio: světová centra
  11. Severní Amerika: Vymezení regionu. Přírodní a lidské zdroje
  12. USA a Kanada: shody a rozdíly, postavení ve světě
  13. Latinská Amerika: příroda/ekologie a lidé
  14. Afrika: stav a perspektivy
  15. Subsaharská Afrika
  16. Rusko a severní Asie:
  17. Minulost a budoucnost SNS
  18. Východní Asie: hospodářství a politika
  19. Jižní Asie
  20. Jihovýchodní Asie
  21. Střední východ: ohnisko napětí
  22. Austrálie a Oceánie
  23. Polární oblasti
  24. Moře a oceány: ekosystémy a jejich využívání
  25. Globální problémy lidstva

  Didaktika geografie

  1. Revidovaná Bloomova taxonomie kognitivních cílů a její aplikace v geografickém vzdělávání
  2. Motivace ve výuce zeměpisu.
  3. Hodnocení vědomostí a dovedností v zeměpise.
  4. Klíčové dovednosti učitele zeměpisu.
  5. Mezipředmětové vazby a průřezová témata RVP
  6. Práce s talentovanými žáky ve výuce zeměpisu. Zeměpisná olympiáda a jiné soutěže.
  7. Současné učebnice zeměpisu pro základní a střední školy, jejich obsah, kvalita a kritéria hodnocení
  8. Strukturní prvky učebnic zeměpisu – kritéria pro výběr učebnice zeměpisu.
  9. Využití map a atlasů ve výuce zeměpisu.
  10. Učební pomůcky v zeměpisném vzdělávání.
  11. ICT v geografickém vzdělávání.
  12. Tradiční metody výuky v zeměpise.
  13. Vyučovací jednotka ze zeměpisu a její jednotlivé části.
  14. Zásady a využití projektové výuky v zeměpise.
  15. Seminární a maturitní práce
  16. Terénní výuka v zeměpise: vycházka, exkurze, expedice
  17. Lokální geografie ve výuce zeměpisu.
  18. Ekologické a environmentální vzdělávání, výchova, osvěta, trvalá udržitelnost
  19. Využití her ve výuce zeměpisu.
  20. Pracovní listy ve výuce zeměpisu.
  21. RVP a tvorba ŠVP.
  22. Geografické standardy.
  23. Mezinárodní charta geografického vzdělávání.
  24. Zeměpis pro život - vzdělávání pro budoucnost.
  25. Profesionální vývoj pedagoga.

  Poznámka:
  Student u SZZk z didaktiky geografie předkládá osobní portfolio prací (např. příprav na vyučování, návrhů projektů, seminární práce apod.), které dokládají profilaci studenta na problematiku geografického vzdělávání.