Podpora tvůrčí činnosti studentů z prostředků specifického výzkumu

SPECIFICKÝ VÝZKUM - podpora tvůrčí činnosti studentů

Jedním z hlavních úkolů Geografického ústavu je zkvalitnění tvůrčí činnosti studentů. Na úrovni Geografického ústavu je prioritou oceňování studentů, kteří jsou autory či spoluautory recenzovaných zahraničních a domácích publikací. Oceňovány jsou publikace (případně další výsledky – např. specializované mapy, certifikované metodiky aj.) splňující kritéria pro bodované výstupy vědy a výzkumu podle metodiky Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Specifický výzkum se na Geografickém ústavu v roce 2020 realizuje v rámci projektu MUNI/A/1356/2019 Výzkum proměn geografických procesů a vztahů v prostoru a čase.

Podpora z ústavních prostředků určených na specifický výzkum

Geografický ústav podporuje tvůrčí činnost studentů doktorských (případně magisterských) studijních programů v následujících kategoriích:

 1. Podpora publikační aktivity
 2. Podpora aktivní účasti na konferencích
 3. Podpora výzkumné činnosti v rámci zpracování disertační práce a podpora dalšího vzdělávání mimo MU
 4. Cena Geografického ústavu za nejlepší výsledek v oblasti vědy a výzkumu

Specifikace kategorií

A.     PODPORA PUBLIKAČNÍ AKTIVITY

 • Oceňují se studenti, kteří jako hlavní autor či jako jeden z hlavních autorů vytvoří publikační výstup uplatnitelný v Rejstříku informací o výsledcích (RIV). Tento je předán do RIV jako výstup, který vznikl v rámci řešení projektu specifického výzkumu a nese poděkování projektu specifického výzkumu. Výstupy se podle kvality dělí do tří kategorií:

Jimp: původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“.

JSC: původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS5 s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“.

JOST: původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených skupin. Rozhodující je, zda recenzovaný odborný článek splňuje obecné požadavky na tento druh výsledku a prošel řádně procesem recenzního řízení.

 • Žádost lze předložit i za publikace, které byly přijaty ke zveřejnění, ale dosud nebyly zveřejněny.
 • V této kategorii lze žádat také o ocenění za další druhy výsledků uplatněných v RIV.

B.     PODPORA ÚČASTI NA ODBORNÝCH KONFERENCÍCH

 • Podpora může být přiznána studentovi, který doloží aktivní účast na odborné konferenci (vystoupení s ústním příspěvkem, případně s posterem).
 • Podpora spočívá v úhradě části nákladů spojených s účastí na konferenci.
 • V daném roce se standardně podporuje studentovi maximálně jedna domácí a jedna zahraniční akce. Podpora účasti na dalších akcích je podmíněna ziskem nároku na podporu v kategorii A.
 • Preferována je účast na vědeckých konferencích národního a mezinárodního významu.
 • O podporu lze žádat i zpětně po konání akce.

C.     PODPORA VÝZKUMNÉ ČINNOSTI V RÁMCI DISERTAČNÍ PRÁCE A PODPORA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MIMO MU

 • Může být přiznána studentovi, který v žádosti řádně doloží potřebu financovat konkrétní činnost související se zpracováním disertační práce (terénní práce, nákup dat, zpracování vzorků apod.).
 • Preferují se žádosti, ze kterých je patrné, že výzkum zřetelně směřuje k publikačním výstupům uplatnitelným v RIV.
 • V této kategorii lze dále podat žádost na úhradu části nákladů spojených s účastí na krátkodobých intenzivních kurzech či letních školách určených pro studenty a mladé vědce.
 • Podporována je pouze účast na akcích se zřetelnou vazbou na téma disertační práce.
 • O podporu lze žádat i zpětně po samofinancování výzkumu nebo konání akce.

D.    CENA GEOGRAFICKÉHO ÚSTAVU ZA NEJHODNOTNĚJŠÍ PUBLIKAČNÍ VÝSLEDEK

 • Finanční odměna může být udělena za publikační výsledek, případně jiný druh výsledku, který je vyhodnocen Radou Geografického ústavu jako nejhodnotnější studentský počin v oblasti vědy a výzkumu na v daném kalendářním roce.

 

Pravidla pro udělování finanční podpory

 • Žádosti v kategoriích A, B a C podává student na sekretariát GÚ na předepsaných formulářích průběžně s doporučením školitele.
 • Finanční podpora se vyplácí formou mimořádného stipendia.
 • O udělení podpory rozhoduje Rada ústavu na návrh řešitele projektu (kat. A, B, C) resp. ředitele ústavu (kat. D), a to minimálně 4 x ročně podle počtu podaných žádostí.

Publikace, prezentace resp. další formy výsledků v r. 2020 nesou poděkování projektu specifického výzkumu MUNI/A/1356/2019 Výzkum proměn geografických procesů a vztahů v prostoru a čase.

Výše podpory činí:

Kat. A:

 • Jimp                 max 40 tis. Kč
 • JSC                  max 20 tis. Kč
 • Jost                   max 6 tis. Kč
                           v závislosti na výši autorského podílu studenta.

Další druhy uplatněných výsledků v kat. A se oceňují adekvátně bodovému hodnocení RIV na základě rozhodnutí Rady ústavu.

Kat. B: Podpora zahrnuje úhradu konferenčního poplatku a cestovného (třeba doložit) do maximální výše 5 tis. Kč u konference v ČR a 15 tis. Kč u zahraniční konference. Výše podpory v maximální míře je podmíněna doloženou publikací v kategorii Jimp, respektive JSC v minulém roce. Pro studenty, kteří v minulém kalendářním roce čerpali podporu v kategorii B a nejsou schopni výše uvedený publikační výstup doložit, je maximální výše podpory snížena na 50 % (2,5 tis. Kč pro tuzemskou a 7,5 tis. Kč pro zahraniční konferenci).

Kat. C: o výši podpory rozhoduje Rada ústavu na základě žádosti, ve které jsou žadatelem řádně zdůvodněny a vyčísleny náklady.

Kat. D: výši odměny navrhuje ředitel ústavu a podléhá schválení Radou ústavu.

Formulář k podání žádosti v kategorii A.
Formulář k podání žádosti v kategorii B.
Formulář k podání žádosti v kategorii C.