Podpora tvůrčí činnosti studentů z prostředků specifického výzkumu

SPECIFICKÝ VÝZKUM - podpora tvůrčí činnosti studentů

Jedním z hlavních úkolů Geografického ústavu je zkvalitnění tvůrčí činnosti studentů. Na úrovni Geografického ústavu je prioritou oceňování studentů, kteří jsou autory či spoluautory recenzovaných zahraničních a domácích publikací. Oceňovány jsou publikace (případně další výsledky – např. specializované mapy, certifikované metodiky aj.) splňující kritéria pro bodované výstupy vědy a výzkumu podle metodiky Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Více informací o druzích bodovaných výsledků lze nalézt na adrese: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=29415.

Specifický výzkum se na Geografickém ústavu v roce 2019 realizuje v rámci projektu MUNI/A/1576/2018 Komplexní výzkum geografického prostředí planety Země.

Podpora z ústavních prostředků určených na specifický výzkum

Geografický ústav podporuje tvůrčí činnost studentů doktorských (případně magisterských) studijních programů v následujících kategoriích:

     A. Podpora publikační aktivity
     B. Podpora aktivní účasti na konferencích
     C. Podpora výzkumné činnosti v rámci zpracování disertační práce a podpora dalšího vzdělávání mimo MU
     D. Cena Geografického ústavu za nejlepší výsledek v oblasti vědy a výzkumu
     E. Program GeoExcelence

Specifikace kategorií

A.     Podpora publikační aktivity

 • Oceňují se studenti, kteří jako hlavní autor či jako jeden z hlavních autorů vytvoří publikační výstup uplatnitelný v Rejstříku informací o výsledcích (RIV). Tento je předán do RIV jako výstup, který vznikl v rámci řešení projektu specifického výzkumu a nese poděkování projektu specifického výzkumu. Výstupy se podle kvality dělí do tří kategorií:

        Jimp: jedná se o publikace v časopisech s impaktním faktorem podle ISI Web of Knowledge.
        Jneimp: jedná se o publikace v časopisech evidovaných v mezinárodně uznávaných databázích (např. SCOPUS).
        Jrec: jedná se o publikace v domácích, recenzovaných, neimpaktovaných časopisech uvedených na pozitivním seznamu
        Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Seznam těchto časopisů je průběžně aktualizován Radou a je dostupný na adrese:
        http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=495942

 • Žádost lze předložit i za publikace, které byly přijaty ke zveřejnění, ale dosud nebyly zveřejněny.
 • V této kategorii lze žádat také o ocenění za další druhy výsledků uplatněných v RIV

B.     Podpora účasti na odborných konferencích

 • Podpora může být přiznána studentovi, který doloží aktivní účast na odborné konferenci (vystoupení s ústním příspěvkem, případně s posterem).
 • Podpora spočívá v úhradě části nákladů spojených s účastí na konferenci.
 • V daném roce se standardně podporuje studentovi maximálně jedna domácí a jedna zahraniční akce. Podpora účasti na dalších akcích je podmíněna ziskem nároku na podporu v kategorii A (publikace kat. I, II nebo III).
 • Preferována je účast na vědeckých konferencích národního a mezinárodního významu.
 • O podporu lze žádat i zpětně po konání akce.

C.     Podpora výzkumné činnosti v rámci disertační práce a podpora dalšího vzdělávání mimo MU

 • Může být přiznána studentovi, který v žádosti řádně doloží potřebu financovat konkrétní činnost související se zpracováním disertační práce (terénní práce, nákup dat, zpracování vzorků apod.).
 • Preferují se žádosti, ze kterých je patrné, že výzkum zřetelně směřuje k publikačním výstupům uplatnitelným v RIV.
 • V této kategorii lze dále podat žádost na úhradu části nákladů spojených s účastí na krátkodobých intenzivních kurzech či letních školách určených pro studenty a mladé vědce.
 • Podporována je pouze účast na akcích se zřetelnou vazbou na téma disertační práce.
 • O podporu lze žádat i zpětně po samofinancování výzkumu nebo konání akce.

D.    Cena Geografického ústavu za nejhodnotnější publikační výsledek

Finanční odměna může být udělena za publikační výsledek typu Jimp, Jneimp, případně jiný druh výsledku, který je vyhodnocen Radou Geografického ústavu jako nejhodnotnější studentský počin v oblasti vědy a výzkumu na v daném kalendářním roce.

E.     Program Geoexcelence

Cílem programu je poskytnout podmínky pro studium a výzkum pro excelentní PhD studenty na Geografickém ústavu. GeoExcelence program chce přitáhnout nejlepší studenty v oborech aplikovaná geografie, fyzická geografie, geografická kartografie a geoinformatiky a sociální geografie a regionální rozvoj, a to jak z České republiky, tak případně ze zahraničí.

Každý účastník programu GeoExcelence obdrží po dobu nejdéle 3 let (36 měsíců) stipendium ve výši až 10 tis. Kč měsíčně. Maximální počet úspěšných uchazečů je ročně omezen na 4. 

Kdo se může přihlásit?

Program je otevřen studentům prezenčního doktorského studia v prvním, a v opodstatněných případech vyšším, ročníku studia.

Jak se přihlásit?

Prostřednictvím formuláře E na stránkách programu Specifického výzkumu Geografického ústavu. Součástí přihlášky bude:

 • seznam publikací, minimálně potvrzení redakce o přijetí publikace k recenznímu řízení (například publikace výsledků diplomové práce);
 • jasně formulované výzkumné zaměření prohlubující (upřesňující) téma disertační práce v anglickém jazyce,  plán a kontrolovatelné milníky/etapy projektu na tři roky a stručná publikační strategie.;
 • stručné CV v podobě EuroPass;
 • písemné vyjádření školitele.

Jak bude probíhat výběr kandidátů?

Kandidáti budou posouzeni Radou ústavu na základě písemné žádosti. Podmínkou přijetí do programu je současné prezenční doktorské studium. Podpora je zamýšlena jako komplementární k DSP, nikoliv samostatná.

Doba trvání podpory

Podpora je vypisován na dobu trvání maximálně 3 let. Zahájení finančního čerpání bude podléhat schválení Radou ústavu (obvykle počátek kalendářního roku). Rada ústavu může program podpory s okamžitou platností ukončit při zjevném neplnění povinností ze strany studenta.

Podmínky pro úspěšné absolvování:

 • každý rok minimálně jeden článek Jsci/Jimp s vyjádřením korespondujícího autora o výši autorského podílu; první článek nehonorovaný v kategorii A (součást pravidelného stipendia v této kategorii E), druhý a další již honorovány v kategorii A podle autorského podílu;
 • aktivní pomoc při výuce po celou dobu podpory nad rámec povinností ISP;
 • aktivní zapojení do inovace výuky a propagace ústavu (na středních školách – alespoň dvě přednášky, Dny geografie, apod.);
 • podání nejméně jednoho výzkumného projektu na univerzitní, národní nebo mezinárodní úrovni (jako člen týmu);
 • po druhém roce zapojení v programu GeoExcelence  splnění podmínek stanovených SZŘ MU, čl. 31, odst. 1 a podání přihlášky k státní doktorské zkoušce;
 • po závěrečném roce programu odevzdání disertační práce.

Pravidla pro udělování finanční podpory

 • Žádosti v kategoriích A, B a C podává student na sekretariát GÚ na předepsaných formulářích průběžně s doporučením školitele.
 • Žádosti o podporu v kategorii E podává student v roce 2017 do 10. 6.
 • Finanční podpora se vyplácí formou mimořádného stipendia
 • O udělení podpory rozhoduje Rada ústavu na návrh řešitele projektu (kat. A, B, C, E) resp. ředitele ústavu (kat. D), a to minimálně 4 x ročně podle počtu podaných žádostí.

Publikace, prezentace resp. další formy výsledků v r. 2019 nesou poděkování projektu specifického výzkumu MUNI/A/1576/2018 Komplexní výzkum geografického prostředí planety Země.

Výše podpory činí: 

 • Kat. A:
    • Jimp             max 40 tis. Kč
    • Jneimp          max 20 tis. Kč
    • Jrec              max 6 tis. Kč

        v závislosti na výši autorského podílu studenta.

Další druhy uplatněných výsledků v kat. A se oceňují adekvátně bodovému hodnocení RIV na základě rozhodnutí Rady ústavu.

 • Kat. B: Podpora zahrnuje úhradu konferenčního poplatku a cestovného (třeba doložit) do maximální výše 5 tis. Kč u konference v ČR a 15 tis. Kč u zahraniční konference. Výše podpory v maximální míře je podmíněna doloženou publikací v kategorii Jimp, respektive Jneimp v minulém roce. Pro studenty, kteří v minulém kalendářním roce čerpali podporu v kategorii B a nejsou schopni výše uvedený publikační výstup doložit, je maximální výše podpory snížena na 50 % (2,5 tis. Kč pro tuzemskou a 7,5 tis. Kč pro zahraniční konferenci).
 • Kat. C: o výši podpory rozhoduje Rada ústavu na základě žádosti, ve které jsou žadatelem řádně zdůvodněny a vyčísleny náklady
 • Kat. D: výši odměny navrhuje ředitel ústavu a podléhá schválení Radou ústavu
 • Kat. E: až 10 tis. Kč měsíčně po dobu nejdéle 3 let

Formulář k podání žádosti v kategorii A.
Formulář k podání žádosti v kategorii B.
Formulář k podání žádosti v kategorii C.
Formulář k podání žádosti v kategorii E.